آزمونک حسابداری مقدماتی: نمونه سوالات رایگان حسابداری مقدماتی رایگان

نمونه سوالات حسابداری مقدماتی

برای «آزمونک آنلاین حسابداری مقدماتی» آماده باشید!سه نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • زمان باقیمانده صرفا جهت اطلاع شماست، وگرنه می توانید تا صبح هم پای این آزمون بنشینید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.


برای شروع آزمون حسابداری مقدماتی اینجا کلیک کنید

سوال 1.

تقسیم واحد اقتصادی به واحدهای« عمومی،خصوصی و تعاونی» براساس کدام ویژگی است ؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 2.

حساب مطالبات مشکوک الوصول در صورتحساب سودوزیان در طبقه بندی جز هزینه های........می باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 3.

در چه زمانی برات صادر شده برای ذینفع به عنوان اسناد دریافتنی شناسایی خواهد شد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 4.

مانده کدامیک از حساب های زیر معمولا بستانکار است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 5.

در صورتی که حقوق کارکنان در پایان دوره منظور نگردیده باشد چه ثبتی انجام می‌گیرد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 6.

حساب خرید:
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 7.

مانده حساب دارایی ها قاعدتا ..... هستند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 8.

پ.پ بیمه:
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 9.

سرشکن کردن و تخصیص بهای تمام شده دارایی ثابت به شکل منظم به دوره استفاده از دارایی ثابت:
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 10.

منظور از هزینه‌های معوق......است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 11.

هر دوره حسابداری که یک سال شمسی طول بکشد اصطلاحا ...... نامیده می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 12.

حساب بدهی معمولا مانده ..... دارند و افزایش حساب های مزبور در طرف ..... و کاهش آنها در طرف ..... ثبت می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 13.

تراز آزمایشی از روی کدام دفتر تهیه می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 14.

موسسه الوند در تاریخ 89/5/1 مبلغ 12000000 به عنوان پیش پرداخت بیمه 1ساله پرداخت کرده است هزینه بیمه در تاریخ 89/12/29 چه مبلغی می‌باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 15.

اگر حساب خلاصه سود و زیان مانده بدهکار داشته باشد نشان دهنده چیست؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 16.

برای گشایش صندوق کدام حساب حساب بدهکار می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 17.

اگر نرخ تنزیل 9 درصد باشد و مدت تنزیل 24 روز هزینه بهره سفته 5000000 ریالی که تنزیل می شود چند ریال خواهد بود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 18.

سررسید سفته سه ماهه ای که در تاریخ 90/2/10 صادر شده است کدام تاریخ است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 19.

در حسابداری ابزار اصلی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی کدام است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 20.

کدام گزینه در رابطه با برات صحیح نمی باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 21.

سررسید سفته سه ماهه که در 30 دی ماه صادر شده است کدامیک از تاریخ های زیر است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 22.

یک موسسه در تاریخ 89/7/1 مبلغ 12000000 ریال به عنوان پیش پرداخت بیمه یک ساله پرداخت کرده است هزینه بیمه در تاریخ 89/12/29 چه مبلغی می‌باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 23.

در موسسه ظفر هزینه حقوق پایان دوره مانده های معادل 5000000ریال داشت حقوق ثبت و پرداخت نشده در پایان دوره 400000ریال می باشد ثبت اصلاحی کدام لازم است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 24.

تاریخ سررسید سفته 55 روزه ای که در تاریخ 90/4/22 صادر شده کدام گزینه است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 25.

کدامیک از اقلام زیر دارایی به حساب نمی‌آیند؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 26.

کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 27.

کدام گزینه در ارتباط با دفتر معین صحیح است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 28.

ثبت بستن حساب موجودی کالای اول دوره چگونه است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 29.

استفاده از حساب پیش دریافت و یا پیش پرداخت به منظور رعایت کدام اصل حسابداری است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 30.

سفته ای به مبلغ 3000000ریال بابت فروش کالا دریافت می شود.ثبت بدهکار کدام است؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 31.

در کدامیک از روش های زیر بهای تمام شده کالای فروش رفته ترکیبی از قیمت های قدیم و جدید می باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 2

سوال 32.

دفتری که معمولا پایان هر هفته نوشته شده باشد و مانده حساب‌ها را مشخص نماید:
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 33.

مانده واقعی صندوق موسسه ای 4200000 ریال و مانده دفترکل صندوق موسسه 4120000 ریال را نشان می دهد بابت اصلاح آن چه حسابی و به چه مبلغ بستانکار می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 34.

حساب برداشت با چه حسابی بسته می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 35.

در کدامیک از روش های ارزیابی موجودی کالا بهای تمام شده موجودی کالای پایان دوره از قیمت آخرین خریدها می باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 36.

طبقه بندی مموسسات انتفاعی از لحاظ نوع فعالیت کدام مورد زیر می باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 4

سوال 37.

کدامیک از دفاتر زیر قانونی نمی باشد؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

سوال 38.

در صورتی که مانده واقعی صندوق بیشتر از حساب صندوق باشد چه حسابی بستانکار می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 39.

هنگام دریافت تنخواه توسط مسئول تنخواه از بانک کدام گزینه انجام می‌شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 1

سوال 40.

برای ثبت خرید یک دستگاه رایانه در فروشگاه مواد غذایی چه حسابی بدهکار می شود؟
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!


تا بارگزاری مجدد صفحه صبور باشید!

آزمون حسابداری مقدماتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1356 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فنی و حرفه ای
[ تبليغات و اطلاع رساني ]
دوره آموزشی آتلیه و عکاسی دیجیتال