Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کرل(Corel)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کرل(Corel)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدامیک از وضعیت‌های Rollover پس از کلیک روی آن فعال می‌شود؟

1. Normal
2. Over
3. Down
4. Easy
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. خصوصیات اشیاء در کدام نوار قابل تغییر است ؟

1. Standard
2. Property
3. Tool box
4. Status
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. لنز ..... اشیای پشت شیء را به صورت محدب یا مقعر نمایش میدهد.

1. Heat Map
2. Magnify
3. Brighten
4. Fish Eye
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. کدام گزینه متن را روی مسیر مشخص قرار می دهد ؟

1. Convert to curve
2. Convert text to paragraph
3. Fit text to path
4. Place text inside
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. هنگام استفاده از ابزار Ellipse، انتخاب کدام گزینه برای ترسیم منحنی (کمان) به کار می رود؟

1. Pie
2. Arc
3. Ellipse
4. Complex Star
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. برای فعال کردن خطوط راهنمای پویا از کدام گزینه در منوی View استفاده می کنیم؟

1. Snap To Object
2. Dynamic Guides
3. Grid
4. Snap To Guides
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. کدام گزینه برای درج نمادهای خاصی که در صفحه کلید وجود نداردند استفاده می شود؟

1. Text > Drop Cap
2. Text > Insert Symbol Character
3. Text > Align To Baseline
4. Text > Straighten Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. فشار دادن دکمه ...... بعد از کلیک دکمه Import باعث می‌شود که تصویر وارد شده در اندازه اصلی آن وارد شود.

1. Enter
2. Spacebar
3. Ctrl
4. Alt
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. کدام یک از کلیدهای میانبر زیر برای انتخاب ابزار چهارضلعی استفاده می شود؟

1. F2
2. F6
3. Ctrl
4. R
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. برای تغییر فرم موضوعات از چه ابزاری می توان استفاده کرد ؟

1. Star shape
2. Blend tool
3. Interactive distortion
4. Interactive Envelope
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. کدامیک از گزینه های زیر تصویر را به اندازه شیء انتخاب شده Zoom میکند ؟

1. Zoom to page
2. Zoom in
3. Zoom to selected
4. Zoom to all objects
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدام یک از گزینه های زیر از انواع اعوجاج زیپی نمی باشد؟

1. Random Distortion
2. Global Distortion
3. Local Distortion
4. Smooth Distortion
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. برای ایجاد یک فایل چند صفحه ای چه باید کرد ؟

1. برای ایجاد هرصفحه باید کلید مثبت را در زیر کادر در قسمت نمایش صفحه فشار دهیم
2. برای ایجاد هر صفحه باید کلید page down را فشار دهیم
3. برای ایجاد هر صفحه باید از Insert page تنظیمات خود و تعداد صفحه را مشخص می کنیم
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. کدام یک از گزینه ای زیر برای ایجاد جلوه آمیختگی به کار می رود؟

1. Effects > Contour
2. Edit > Distortion
3. Effects > Distortion
4. Effects > Blend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. کدام یک از منوهای شناور زیر، امکان دسترسی به تنظیمات خطوط محیطی را به کاربر می دهد؟

1. Curve
2. Fill
3. Outline
4. Interactive Fill
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. برای رسم ستاره های پیچیده با اضلاع متقاطع از کدام ابزار استفاده می شود؟

1. Complex Star
2. Graph Paper
3. Star
4. Spiral
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. جلوه ی ..... شبیه سازی سایه نوری است که از پنج پرسپکتیو Flat ،Right،left،Bottom،Top ایجاد می شود؟

1. Perspective
2. Drop shadow
3. Bevel
4. Blend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. در اعوجاج پیچشی (Twister) کدام یک از گزینه های زیر تعداد دورهای کامل پیچش را تعیین می کند؟

1. Additional Degree
2. Zipper Distortion Amplitute
3. Coplement Rotation
4. Center Distortion
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. برای ترسیم شکل های نقل قول از کدام ابزار استفاده می شود؟

1. Arrow Shapes
2. Collout Shapes
3. Flowchart Shapes
4. Banner Shapes
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. لایه فعال در منوی چفت شده Object Manager با کدام رنگ نشان داده می شود؟

1. سبز
2. آبی
3. قرمز
4. سیاه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. دستور Image Adjusment Lab در کدام منو قرار دارد؟

1. Bitmap
2. Effects
3. Arrange
4. Edit
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. هنگام استفاده از ابزار Outline از کدام گزینه برای برگشت به رنگ قبلی استفاده می شود؟

1. Corners
2. Style
3. Swatch colors
4. Line caps
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. .....فرمت فایلی است که برای حفظ فونت ها تصاویر گرافیک ها و فرمت بندی فایل اولیه طراحی شده است.

1. Web site
2. Web page
3. PDF
4. JPG
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. برای تبدیل متن به منحنی از کلیدهای میانبر ...... استفاده می شود.

1. Ctrl + C
2. Ctrl + K
3. Ctrl + O
4. Ctrl + L
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. در کدام یک از ابزارهای زیر انواع رنگ گذاری برای Object تعریف شده است ؟

1. Outline pen
2. Fill tool
3. Shape tool
4. Pick tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. اگر در هنگام کار با Envelope موقع درگ کردن کلید ... را فشار دهید تغییرات به حالت اول بر می گردند.

1. Space
2. Ctrl + Z
3. Esc
4. Ctrl + R
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. هنگام استفاده از جلوه ی آمیختگی (Blend) کدام گزینه برای تنظیم شتاب تغییررنگ زمینه و خطوط محیطی شیء به کار می رود؟

1. Rotate
2. Accelerate Objects
3. Accelerate Fill/Outlines
4. Number For Steps
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. برای تنظیم رمز عبور کاربر برای فایل PDF از ..... استفاده می کنند.

1. Open password
2. Edit password
3. Modify password
4. Permission password
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. فشاردادن دکمه.......بعد از کلیک دکمه Import باعث می شود که تصویر وارد شده در اندازه اصلی آن وارد شود.

1. Enter
2. Spacebar
3. Ctrl
4. Alt
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. در بخش تنظیمات خط کش، گزینه Nudge چه عملی را انجام می دهد؟

1. تعیین میزان جابه جایی اشیا با کلیدهای مکان نما
2. تعیین موقعیت خط کش
3. تعیین واحد اندازه گیری خط کش
4. تعیین نمایش و یا عدم نمایش خط کش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. کدام یک از ابزارهای زیر برای رسم فنرهای لگاریتمی و متقارن استفاده می شود؟

1. Polygon
2. Polyline
3. Bezier
4. Spiral
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. برای ترکیب دو Object به طوریکه مراحل بین آن با Object هایی شبیه به هر دو شکل اولیه تشکیل شوند ، کدام گزینه مناسب تر است ؟

1. Combine
2. Blend
3. Group
4. Convert
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. کاربرد دستور File - Revert چیست؟

1. رنگ فایل را معکوس کرده و تبدیل به نگاتیو می کند.
2. آخرین ویرایش انجام شده بر روی موضوعات را در فایل خنثی می کند.
3. ترتیب قرارگیری لایه ها را در طراحی معکوس می کند.
4. تغییرات را لغو کرده و طراحی را به آخرین نسخه ی ذخیره شده اش برمی گرداند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. کدام دستور تصویر را به اندازه اشکال انتخاب شده بزرگنمایی می کند؟

1. Zoom to Page
2. Zoom Out
3. Zoom to all Object
4. Zoom to Selected
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. کلید میانبر انتخاب ابزار بیضی کدام است ؟

1. F5
2. F6
3. F4
4. F7
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. الگو (Template) های برنامه ی کرل با چه پسوندی ذخیره می شوند؟

1. CMX
2. CDT
3. CDR
4. PSD
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. در مدل رنگ CMYK اگر مقدار هر چهار رنگ .... باشد رنگ سفید ودر صورتی که مقدار هر چهار رنگ ... باشد رنگ سیاه ایجاد می شود.

1. صفر،255
2. 255، صفر
3. صفر ،100
4. 100، صفر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. فرمان Snap To Objects در کدام منو قرار دارد؟

1. Tools
2. Edit
3. View
4. Effects
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. به عنصرهای موجود در طراحی مانند تصویر، شکل، متن، خط، منحنی و ... چه می گویند؟

1. شی
2. طراحی
3. گرافیک
4. بردار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. کلید میانبر CTRL+SHIFT+Z معادل چه دستوری است ؟

1. Edit/Undo
2. Edit/Redo
3. Edit\Revert
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کرل(Corel):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 865 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی