Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کرل(Corel)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کرل(Corel)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. هرگاه بخواهیم اشیا فاصله یکسانی از هم داشته باشند از کدام یک از دستورات زیر استفاده می کنیم؟

1. Combine
2. Align
3. کلیدهای Ctrl+K
4. Distribute
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. برای بریدن اشیا از کدام ابزار استفاده می شود؟

1. Eraser
2. Crop
3. Virtual Segment Delete
4. Shape
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. کدامیک از زمینه های پایه زیر، مربع های هم مرکزی را از مرکز شیء ایجاد می کند؟

1. Linear
2. Radial
3. Conical
4. Square
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. کدامیک از مدلهای رنگ در نرم افزار کارل جهت انجام طراحی های صفحات وب مناسب است؟

1. RGB
2. CMYK
3. HLS
4. HSB
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. واحد اندازه گیری پیش فرض در کارل چیست ؟

1. Inch
2. pixcel
3. Point
4. Millimeter
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. کدام گزینه برای تنظیم اندازه نوک پاک کن استفاده می‌شود؟

1. Auto-Reduce On Erase
2. Eraser Tickness
3. Circle/Square
4. Break Curve Apart
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. برای حذف جلوه ی شفافیت یک شیء چه عملی باید انجام داد؟

1. گزینه ی Clear Transparency را از منوی Effects انتخاب می کنیم.
2. از منوی Transparency Type در Property Bar گزینه یNone را انتخاب می کنیم.
3. گزینه ی Clear Transparency را از منوی Arrange انتخاب می کنیم.
4. گزینه ی Delete را از منوی Edit انتخاب می کنیم .
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. کلمه ی Handle معادل کدام گزینه است؟

1. دستگیره
2. پاره خط
3. نقطه
4. پایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. به منظور پیوند زدن خارجی تصویر گرافیکی به سند جهت کاهش حجم فایل در هنگام Import تصویر کدام گزینه را باید فعال نمود؟

1. Chek For Watermark
2. Combine Multilayer Bitmap
3. Maintain Layers And Pages
4. Link Bitmap Externally
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. با استفاده از کدام یک از گزینه های زیر پالت های رنگ نمایش داده می شوند؟

1. Window-Color Palettes
2. Tools-Dockers
3. Window-Palettes
4. Tools-Color Palettes
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. کدامیک از گزینه های زیر چیدمان اشکال انتخاب شده را معکوس می کند ؟

1. Behind
2. Forward one
3. Reverse order
4. Back one
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدام بخش از زبانه Paragraph برای تنظیم تورفتگی های متن به کار می رود ؟

1. Alignment
2. Spacing
3. TextDirection
4. Indents
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

1. اشیا موجود در یک گروه را نمی توان از گروه خارج کرد.
2. برای انتخاب یکی از اشیای موجود در گروه کلید Ctrl را نگه داشته و سپس بر روی آن شکل کلیک می کنیم.
3. برای از گروه خارج کردن اشیا موجود در یک گروه از کلید های Ctrl+G استفاده می شود.
4. برای گروه بندی اشیا می توان از کلیدهای میانبر Ctrl+U استفاده نمود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. کدام یک از ابزارهای زیر برای ترسیم خطوط دوری که قابلیت تبدیل به شکل را دارند استفاده می شود؟

1. Spiral
2. Graph Paper
3. Smart Drawing
4. Perfect Shape
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. برای لغو آخرین عمل انجام شده از کدام دستور استفاده می شود؟

1. Edit - Repeat
2. Edit - Undo
3. Edit - Redo
4. Edit - Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. برای تغییر فرم موضوعات از چه ابزاری می توان استفاده کرد ؟

1. Star shape
2. Blend tool
3. Interactive distortion
4. Interactive Envelope
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. انتخاب گزینه Edge Of Page از منوی Align Objects To چه عملی را انجام می دهد؟

1. باعث می شود که ترازبندی نسبت به اشیا انتخاب شده انجام شود.
2. باعث می شود که ترازبندی نسبت به کناره های صفحه انجام شود.
3. باعث می شود که ترازبندی نسبت به مرکز صفحه انجام شود.
4. باعث می شود که ترازبندی نسبت به نقطه دلخواه از صفحه انجام شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. کدام یک از گزینه های زیر به شکل جلوه سه بعدی می دهد؟

1. Interactive Envelope Tool
2. Interactive Extrude Tool
3. Interactive Blend Tool
4. Interactive Drop Shadow Tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. اگر در هنگام کار با Envelope موقع درگ کردن کلید ... را فشار دهید تغییرات به حالت اول بر می گردند.

1. Space
2. Ctrl + Z
3. Esc
4. Ctrl + R
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. با اجرای دستور Convert To Artistic Text از منوی Text چه عملی انجام می شود؟

1. دور حاشیه متن یک کادر پدیدار می شود.
2. متن پاراگرافی به متن هنری تبدیل می شود.
3. متن هنری به متن پاراگرافی تبدیل تبدیل می شود.
4. متن روی یک مسیر انتخابی تایپ می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. در سیستم رنگ CMYK مقدار هر رنگ می تواند از مقدار حداقل ..... تا حداکثر ..... تنظیم شود.

1. صفر، 255
2. صفر، 100
3. 1-100
4. 1-255
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. کدام یک از گزینه های زیر از انواع ایجاد شفافیت Transparency نمی باشد؟

1. Linear
2. Square
3. Conical
4. Diamond
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. برای حذف Power clip از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Effects-power clip-finish editing this level
2. Effects-clear power clip
3. Effects-power clip-extract contents
4. Effects-delete power clip
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. برای نمایش و مخفی کردن خط کش از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. View - Guidelines
2. View - Grid
3. Edit - Grid
4. View - Ruler
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. کلید میانبر انتخاب ابزار چهار ضلعی کدام است ؟

1. F5
2. F6
3. F4
4. F7
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. دکمه ی Auto Add-Delete در ابزار Pen چه عملی را انجام می دهد؟

1. پیش نمایشی از خط در حال رسم در فاصله بین دو نقطه را نشان می دهد.
2. با استفاده از این گزینه می توان نقاط اضافی مسیر را حذف کرد.
3. با استفاده از این گزینه می توان خط را به صورت منحنی رسم نمود.
4. با انتخاب این گزینه، مسیر رسم شده حذف می گردد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. ....گوشه شیء را به صورت تورفته و صاف می‌کند.

1. کنگره ای کردن
2. مغزی کردن
3. پخ دار کردن
4. منحنی کردن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. کدام یک از ابزارهای زیر برای رسم فنرهای لگاریتمی و متقارن استفاده می شود؟

1. Polygon
2. Polyline
3. Bezier
4. Spiral
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. برای نمایش یا مخفی کردن جعبه ابزار از کدام دستور زیر استفاده می شود؟

1. Window - Toolbars - Standard
2. View - Toolbox
3. VIew - Toolbars - Standard
4. Window - Toolbars - Toolbox
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. برای انتخاب ابزار Shape از کدام کلید استفاده می شود؟

1. F10
2. S
3. F6
4. F7
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. برای رنگ آمیزی به صورت طیفی از چه کلیدی می توان استفاده کرد ؟

1. Shift+f4
2. F11
3. F10
4. Shift+f10
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. برای چیدن شکلها به طور منظم ( تراز کردن ) از چه گزینه ای می توان استفاده کرد ؟

1. Group
2. Align
3. Trim
4. Weld
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد ابزار پاک کن (Eraser) صحیح می‌باشد.

1. ضخامت پاک کن را می‌توان تنظیم کرد.
2. می‌توان مسیر حرکت پاک کن را روی شیء نرم ‌تر کرد.
3. می‌توان پاک کن را به شکل مربع و دایره تبدیل کرد.
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. انتخاب گزینه Low resolution در کادر printing permissions:

1. امکان چاپ نسخه ای با درجه وضوح پایین از فایل PDF را به کاربران می دهد.
2. امکان چاپ فایل PDF را به کاربران نمی دهد.
3. امکان چاپ نسخه با درجه وضوح بالا از فایل PDF را به کاربران می دهد.
4. امکان ویرایش فایل PDF را به کاربران می دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. ... پنجره ای است که حاوی دستورات قابل دسترسی و تنظیمات مربوط به ابزار یا Task می باشد.

1. ترسیم
2. Drawing
3. Object
4. Docker
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. برای ترسیم فلش های دلخواه از کدام یک از ابزارهای زیر استفاده می کنیم؟

1. Flowchart Shapes
2. Arrow Shapes
3. Callout Shapes
4. Banner Shapes
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. کدامیک از پالت های زیر توسط کاربران طراحی و ایجاد می شوند؟

1. Fixed Palettes
2. Custom Palettes
3. Users Palettes
4. System Palettes
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. انتخاب کدام یک از گزینه های زیر از منوی Align Objects To باعث می شود که اشیا نسبت به خطوط شطرنجی تراز شوند؟

1. Active Objects
2. Grid
3. Specified Point
4. Edge Of Page
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کلید میانبر انتخاب ابزار چند ضلعی کدام است ؟

1. Y
2. A
3. D
4. P
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. برای منجمد کردن نمای فعلی لنز از کدام گزینه ی زیر استفاده می شود؟

1. Remove Lens
2. Lens Size
3. View Point
4. Frozen
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کرل(Corel):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 865 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی