Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کرل(Corel)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کرل(Corel)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدامیک از گره های زیر نامتقارن است ؟

1. Symmetrical
2. Smooth
3. Cusp
4. ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. کدام یک از گزینه های زیر تعداد مراحل تبدیل را در جلوه ی آمیختگی مشخص می کند؟

1. Rotate
2. Blend Acceleration
3. Number Of Steps
4. Link Acceleration
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. برای تنظیم گزینه های امنیتی برای فایل های PDF از کدام برگه در کادر publish to PDF setting استفاده می کنند؟

1. General
2. Objects
3. Security
4. Advanced
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. برای انتخاب یکی از اشیای موجود در یک گروه کدام کلید را پایین نگه داشته و روی شی کلیک می کنید ؟

1. Ctrl
2. Shift
3. Alt
4. Tab
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. فشار دادن دکمه ...... بعد از کلیک دکمه Import باعث می‌شود که تصویر وارد شده در اندازه اصلی آن وارد شود.

1. Enter
2. Spacebar
3. Ctrl
4. Alt
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. ... دکمه ای است که یک گروه از ابزار وابسته یا آیتم های منو را باز می کند.

1. Flay out
2. Drawing
3. Object
4. Document
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. قرار دادن یک Object درون Object دیگر از گزینه ی .......................... استفاده می کنیم .

1. Blend
2. Weld
3. Power clip
4. Group
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. در تنظیمات مربوط به Drop Shadow کدام قسمت برای تعیین نوع سایه به کار می رود؟

1. Opacity
2. Drop Shadow Feathering
3. Preset
4. Clear Drop Shadow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. برای رسم ستاره از کدام یک از ابزارهای زیر استفاده می شود؟

1. Pie
2. Star
3. Spiral
4. Arc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. برای سایه پردازی در کرل از چه ابزاری استفاده می کنیم ؟

1. Extrude
2. Transparency
3. Drop shadow
4. Blend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. برای از بین بردن خط دور یک شیء چه باید کرد ؟

1. روی ضربدر بالای پالت رنگ کلیک می کنیم
2. دوبار روی ضربدر بالای پالت رنگ کلیک می کنیم
3. یکبار روی ضربدر بالای پالت رنگ راست کلیک می کنیم
4. دوبار روی ضربدر بالای پالت راست کلیک می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدام یک از ابزار های زیر برای ویرایش شکل اشیا به کار می رود؟

1. Pick
2. Knife
3. Free Transform
4. Crop
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. انواع فنر (مارپیچ) در کرل عبارتند از:

1. Logical - Symantec
2. Logarithmic - Symmetrical
3. Logical - Yystematic
4. Sysmoony - Logaitomic
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. کدام یک از گزینه‌های زیر برای پیگیری آرم‌های ساده با رنگ‌ها و جزئیات کم مناسب است؟

1. Line Art
2. Logo
3. Detailed Logo
4. High Quality Image
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. کدامیک از زمینه های پایه زیر، مربع های هم مرکزی را از مرکز شیء ایجاد می کند؟

1. Linear
2. Radial
3. Conical
4. Square
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. برای حذف Power clip از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Effects-power clip-finish editing this level
2. Effects-clear power clip
3. Effects-power clip-extract contents
4. Effects-delete power clip
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. کدام یک از روش های زیر برای دوران اشیا به کار می رود؟

1. استفاده از دستگیره های دوران
2. استفاده از کادر زاویه دوران در نوار ویژگی
3. از طریق دکمه Rotate در کادر Transformation
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. برای تعیین تعداد تکرار خطوط شبکه در کادر محاوره ای Grid، گزینه ... و برای تعیین فاصله بین خطوط شبکه گزینه... استفاده می شود.

1. Angle ، Frequency
2. Angle ، Spacing
3. Frequency ، Spacing
4. Spacing ، Frequency
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. انواع گرافیک عبارتند از:

1. Bitmap نقش بیتی
2. برداری و Vector
3. برداری و نقش بیتی
4. Bitmap و راستری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. از کدام ابزار برای متصل کردن اشیا استفاده می شود؟

1. 3Point Curve
2. Freehand
3. Interactive Connector
4. Dimension
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. حذف چندین صفحه متوالی از کدام منو یا نوار استفاده می شود ؟

1. Page setup
2. Layout
3. Switehpage
4. این عمل امکان پذیر نیست
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. کدام کلید عمل بزرگنمایی بر روی تمام موضوعات را انجام می دهد ؟

1. Shift+f4
2. F4
3. F3
4. Shift+F2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. کدامیک از سبک های زیر فایل PDF را ایجاد می کند که برای مشاهده Online طراحی شده است؟

1. PDF for editing
2. PDF for prepress
3. PDF for the web
4. PDF for document distribution
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. کدام یک از گره های زیر نامتقارن می باشد؟

1. Smooth
2. Symmetrical
3. Cusp
4. گزینه 1 و 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. برای ذخیره سازی سند به صورت فایل PDF از کدام دستور استفاده می شود؟

1. File-save as
2. File-publish to PDF
3. File-export
4. File-save as PDF
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. برای صاف کردن متن، پس از جدا کردن متن از مسیر، از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Text > Fit Text To Path
2. Text > Straighten Text
3. Arrange > Break Text Apart
4. Text > Convert To Artistic Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. گزینه Transparency Type، هنگام استفاده ازابزار Transparency چه کاربردی دارد؟

1. برای تعیین میزان شفافیت شیء مورد استفاده قرار می گیرد.
2. برای تعیین نوع شفافیت شیء مورد استفاده قرار می گیرد.
3. برای تعیین مقصد شفافیت شیء مورد استفاده قرار می گیرد.
4. برای تعیین شتاب تغییر رنگ شیء مورد استفاده قرار می گیرد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. کدامیک از گزینه های زیر، جز مدل های رنگی موجود در Coreldraw نمی باشد؟

1. RGB
2. CMYK
3. Grayscale
4. Lab Sliders
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. کلید میانبر برای دستور Tools - Options کدام است؟

1. Ctrl+G
2. Ctrl+J
3. Ctrl+O
4. Ctrl+T
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. برای بستن تمام سندهای کاری باز به صورت هم زمان از کدام دستور استفاده می شود؟

1. File - Exit
2. File - Close All
3. File - Close
4. Alt+F4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. برای مشاهده سریع پیش نمایش چاپ د ر کادر محاوره ای Print روی دکمه .... کلیک می کنیم.

1. Print preview
2. Zoom
3. Print
4. Mini preview
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. به منظور ویرایش یک خانه از جدولی که با ابزار Graph Paper کشیده ایم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Arrange - Ungroup
2. Arrange - Combine
3. Arrange - Group
4. Ctrl+G
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. در این روش رنگ آمیزی که به آن رنگ منفرد ( تک رنگ ) نیز می گویند فقط یک رنگ مورد استفاده قرار میگیرد .

1. Pattern
2. Uniform
3. بافتی
4. الگویی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. انتخاب گزینه Reposition images To در برگه Layout از کادر محاوره ای Print چه تاثیری بر اندازه و موقعیت وظیفه چاپ دارد؟

1. اندازه و موقعیت وظیفه چاپ را با کاغذ چاپ تطبیق می‌دهد.
2. اندازه تصویر را درست مانند سند مورد استفاده قرار می‌دهد.
3. به کاربر امکان می دهد تا اندازه موقعیت و مقیاس وظیفه چاپ را به دلخواه تغییر دهد.
4. به کاربر اجازه تغییر در اندازه تصویر را نمی‌دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1. اشیا را می توان در دو راستای افقی و عمودی تراز کرد.
2. گزینه Edge Of Page از منوی Align Object To باعث می شود که ترازبندی نسبت به اشیا انتخاب شده انجام شود.
3. گزینه Align برای توزیع اشیا در صفحه به کار می رود.
4. ترازبندی اشیا نسبت به اولین شیء انتخاب شده انجام می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. برای ترسیم اشکال اخباری و نقل قول از کدام ابزار استفاده می شود؟

1. Callout Shapes
2. Banner Shapes
3. Arrow Shapes
4. Basic Shapes
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. برای مشاهده فایلهای PDF نصب کدامیک از نرم افزارهای زیر بر روی کامپیوتر ضروری است؟

1. PDF Reader
2. Adobe Acrobate
3. Adobe reader
4. هرسه مورد می تواند صحیح باشد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. به صورت پیش فرض در برنامه کرل، خط کش ها در کدام قسمت های صفحه ظاهر می شوند؟

1. پایین و سمت راست
2. بالا و سمت چپ
3. سمت راست و سمت چپ
4. بالا و سمت راست
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدام گزینه برای تنظیم اندازه نوک پاک کن استفاده می‌شود؟

1. Auto-Reduce On Erase
2. Eraser Tickness
3. Circle/Square
4. Break Curve Apart
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟

1. حجم مورد نیاز برای ذخیره ی تصاویر برداری، بیشتر از تصاویر طرح بیتی است.
2. حجم مورد نیاز برای ذخیره ی تصاویر طرح بیتی، بیشتر از تصاویر برداری است.
3. حجم مورد نیاز برای ذخیره ی تصاویر برداری و طرح بیتی یکسان است.
4. تغییرات در تصاویر طرح بیتی، منجر به افت کیفیت تصویر نمی شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کرل(Corel):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 865 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی