Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کرل(Corel)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کرل(Corel)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در کدام یک از گره های زیر، دستگیره های گره در خلاف جهت و به اندازه هم تغییر می کنند؟

1. Smooth
2. Cusp
3. Symmetrical
4. Logarithmic
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. کدام گزینه شی انتخاب شده را جلوتر از سایر اشیاء قرار می دهد ؟

1. To back of page
2. To front of page
3. Forward one
4. in front of …
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. برای اندازه گیری قطر یک مستطیل از کدام ابزار استفاده می شود؟

1. Dimension
2. Connector
3. Shape
4. Bezier
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. نگه داشتن کلید ...... هنگام کشیدن گره شیء باعث ایجاد جلوه ی دورنمای یک نقطه ای می شود؟

1. Alt
2. Shift
3. F2
4. Ctrl
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. برای بعد دادن به موضوعات مورد نظر از چعه ابزاری استفاده می کنیم ؟

1. Blend
2. Extrude
3. Transparency
4. Envelop
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. برای حذف Power clip از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Effects-power clip-finish editing this level
2. Effects-clear power clip
3. Effects-power clip-extract contents
4. Effects-delete power clip
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. کدامیک از گزینه های زیر چیدمان اشکال انتخاب شده را معکوس می کند ؟

1. Behind
2. Forward one
3. Reverse order
4. Back one
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. کدامیک از گزینه های زیر Shaping اشیاء را به هم جوش می دهد ؟

1. Weld
2. Trim
3. Group
4. Simplify
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. نگه داشتن کدام کلید در هنگام دوران شیء، چرخش را با زوایای 15، 30، 45 و ... انجام می دهد؟

1. Alt
2. Ctrl
3. Shift
4. Alt+Shift
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. اگر هنگام تغییر سایز بر روی اشکال بخواهید Outline همراه با شکل تغییر کند از کدام گزینه Outline استفاده می کنید ؟

1. Calligraphy
2. Scale with image
3. Style
4. Width
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. کدام گزینه جزء انواع گره های موجود در CorelDraw نمی باشد؟

1. Logarithmic
2. Cusp
3. Smooth
4. Symmetrical
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. کدام ابزار، برای رسم خطوط منحنی ساده با مشخص کردن پهنا و ارتفاع آن ها به کار می رود؟

1. Freehand
2. 3Point Curve
3. Bezier
4. Pen
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. کدامیک از گره های زیر نامتقارن است ؟

1. Symmetrical
2. Smooth
3. Cusp
4. ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. برای واردکردن فایل های ایجادشده توسط برنامه های کاربردی دیگر به محیط Corel Draw از کدامیک از گزینه های زیر استفاده می‌شود؟

1. File-Open
2. File-Export
3. File-Import
4. File-New Bitmap
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. صفحه اصلی یک فایل در کورل دراو حاوی چند لایه است؟

1. یک
2. دو
3. سه
4. چهار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. کدام یک از فرمان های زیر برای تکرار یک عمل به کار می رود؟

1. Edit - Repeat
2. Edit - Undo
3. Edit - Redo
4. Edit - Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. کدام گزینه از منوی Character Effects برای کشیدن خط روی متن استفاده می شود؟

1. Underline
2. Strikethru
3. Overline
4. Uppercase
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. برای اندازه گیری زاویه ی یک شیء از کدام ابزار استفاده می شود؟

1. Connector
2. Dimension
3. Bezire
4. Freehand
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. کلید میانبر برای انجام عمل Duplicate کدام می باشد؟

1. Alt+D
2. Ctrl+D
3. Ctrl+X
4. Shift+D
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. برای جلوگیری از تغییر مقیاس شکل در هنگام قرینه کردن با استفاده از کادر Mirror ، کادرهای H و V باید چه مقداری داشته باشند؟

1. صفر
2. 1
3. 100
4. 360
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. گزینه Arrange - Ungroup All چه عملی را انجام می دهد؟

1. اشیا موجود در یک گروه را از حالت گروه خارج می کند.
2. کلیه اشیا موجود در صفحه را گروه بندی می کند.
3. کلیه اشیای گروه های موجود در صفحه را از حالت گروه خارج می کند.
4. کلیه اشیای موجود در صفحه را ترکیب می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. برای قرار دادن یک Object درون Object دیگر از گزینه ی .......................... استفاده می کنیم .

1. Weld
2. Blend
3. Power clip
4. Group
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. برای انتخاب موضوع ها به ترتیب از آخرین موضوع ایجاد شده به قبل، کدام کلیدها را به صورت متوالی فشار می دهیم؟

1. Alt+Shift
2. Tab
3. Tab+Shift
4. Space+Shift
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. پس از انتخاب خصوصیات یک شیء با ابزار Eyedropper کدام ابزار برای اعمال آن خصوصیات در شیء دیگر به کار می رود؟

1. Paint Bucket Tool
2. Outline Tool
3. Fill Tool
4. Shape Tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. برای تغییر کادر هشدار تعیین جهت صفحه از کدام مسیر زیر استفاده می‌شود؟

1. Tools-printing options-page orientation prompt
2. Tools-options-global-printing- page orientation prompt
3. File-print-layout-settings for page1
4. File-prepress-print file information
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. انتخاب گزینه Auto-Reduce On Erase در ابزار پاک کن، چه عملی را انجام می‌دهد؟

1. ضخامت پاک کن را تنظیم می‌کند.
2. مسیر حرکت پاک کن را روی شیء نرم‌تر می‌کند.
3. پاک کن را به شکل مربع و دایره تبدیل می‌کند.
4. اشیاء حاصل از پاک کن را جدا می‌کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. در کدام حالت زیر ترازبندی نسبت به هر نقطه از صفحه با کلیک در آن نقطه انجام می گیرد ؟

1. Edge of page
2. Activeobject
3. Center of page
4. Specified point
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. کدام یک از گزینه های زیر در ابزار Fountain Fill تعداد مراحل تبدیل دو رنگ به یکدیگر را تعیین می کند؟

1. Edge Pad
2. Mid-Point
3. Angle
4. Steps
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. در کدام یک از ابزارهای زیر انواع رنگ گذاری برای Object تعریف شده است ؟

1. Outline pen
2. Fill tool
3. Shape tool
4. Pick tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. برای ایجاد یک شی Power clip گزینه.....را کلیک می کنیم.

1. Effects-clear power clip
2. Effects-power clip-new powe clip
3. Effects-power clip-edit contents
4. Effects-power clip-place inside container
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. کدام گزینه برای درج نمادهای خاصی که در صفحه کلید وجود نداردند استفاده می شود؟

1. Text > Drop Cap
2. Text > Insert Symbol Character
3. Text > Align To Baseline
4. Text > Straighten Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. برای ویرایش تصاویر Bitmap در Corel PHOTO-PAINT، پس از انتخاب تصویر مورد نظر، روی گزینه ..... در نوار خصوصیت کلیک می کنیم.

1. Trace Bitmap
2. Resample This Image
3. Edit Bitmap
4. Angle Of Rotation
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. کدام گزینه در نوار خصوصیات مربوط به متن، باعث دوران کاراکترهای متن از بالا به پایین حول محور تقارن می شود؟

1. Mirror Vertically
2. Angle Of Rotation
3. Mirror Horizontally
4. Horizontal Alignment
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. برای ترسیم دایره، هنگام استفاده از ابزار بیضی، کدام دکمه را باید پایین نگه داشت؟

1. Shift
2. Alt
3. Ctrl
4. Space
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. با کمک گزینه Skew در پنجره Transformation می توان:

1. یک مستطیل را به یک متوازی الاضلاع تبدیل نمود.
2. یک دایره ترسیم کرد.
3. اشیا را حول یک محور چرخاند.
4. اشیا درون صفحه را مرتب کرد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. کدام یک از گزینه‌های زیر، اندازه تصویر، رزولوشن و یا هر دوی آن‌ها را با اضافه یا کم کردن پیکسل‌ها تغییر می‌دهد؟

1. Crop
2. Noise
3. Resample
4. Sharpen
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. منحنی ها و اشکال مدور، حالت های خاصی از ... یا ... هستند.

1. دایره، بیضی
2. مربع، مستطیل
3. بیضی، مستطیل
4. دایره، مستطیل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. مقادیر مثبت در قسمت Origin مربوط به تنظیمات خط کش، صفر را در خط کش افقی به سمت ... و در خط کش عمودی به سمت ... می برد.

1. راست، پایین
2. چپ، پایین
3. چپ، بالا
4. راست، بالا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. گزینه‌های مربوط به مغزی کردن کنگره‌ای کردن و پخ دارکردن گوشه های یک شی در کدام مسیر قرار دارند؟

1. Window-dockers-symbol manager
2. Window-dockers-object manager
3. Window-dockers-fillet/scallop/chamfer
4. Arrange- fillet/scallop/chamfer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. برای ترسیم فنر (مارپیچ) از کدام ابزار استفاده می شود؟

1. Pie
2. Polygon
3. Ellipse
4. Spiral
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کرل(Corel):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 865 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی