Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کرل(Corel)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کرل(Corel)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام گزینه برای ایجاد خطوط موجدار با زاویه دلخواه مورد استفاده قرار می گیرد؟

1. Straight Connector
2. Angled Connector
3. Slanted dimension tool
4. Horizontal Dimension tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. در جلوه ی Drop Shadow کادر عددی ..... برای محوتر یا تیزتر کردن لبه سایه به کار می رود.

1. Drop Shadow Feathering
2. Drop Shadow color
3. Opacity Drop Shadow
4. Drop Shadow Preset
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. در کدام یک از مدل های رنگی زیر تعریف رنگ بر اساس سه رنگ اصلی آبی فیروزه ای، ارغوانی و زرد می باشد؟

1. RGB
2. Grayscale
3. HSB
4. CMY
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. قرار دادن یک Object درون Object دیگر از گزینه ی .......................... استفاده می کنیم .

1. Blend
2. Weld
3. Power clip
4. Group
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. برای ذخیره سازی سند به صورت فایل PDF از کدام دستور استفاده می شود؟

1. File-save as
2. File-publish to PDF
3. File-export
4. File-save as PDF
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. کدامیک از گزینه های زیر چیدمان اشکال انتخاب شده را معکوس می کند ؟

1. Behind
2. Forward one
3. Reverse order
4. Back one
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. برای تعیین تعداد تقسیمات بین واحدها در روی خط کش از کدام گزینه ی زیر استفاده می شود؟

1. Origin
2. Units
3. Tick Divisions
4. Nudge
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. کدام یک از گزینه های زیر برای ترکیب اشیا به کار می رود؟

1. Group
2. Ungroup
3. Break
4. Combine
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. برای تکرار وظیفه چاپ باید کادر...را در برگه Layout از کادر محاوره ای Print در حالت تائید قرار داد.

1. Tiling Marks
2. Print Tiled pages
3. Bleed limit
4. Fit to page
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. از ابزار Outline به چه منظوری استفاده می شود؟

1. برای اعمال زمینه در اشیا
2. برای شکل دهی به اشیا
3. برای تغییر خصوصیات خطوط محیطی
4. برای اعمال مشبک مش در اشیا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. کدام یک از گزینه های زیر، توابعی را نشان می دهد که مرتبط با ابزار فعال یا وظیفه در حال اجرا می باشد؟

1. Standard
2. Property Bar
3. Menu Bar
4. Toolbox
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. کدامیک از گزینه های زیر، جز مدل های رنگی موجود در Coreldraw نمی باشد؟

1. RGB
2. CMYK
3. Grayscale
4. Lab Sliders
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. خصوصیات هر شی پس از انتخاب در کدام نوار زیر قابل تغییر است ؟

1. Standard
2. Property
3. Toolbox
4. Status
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. کدام یک از گزینه های زیر برای تنظیم سریع رنگ و رنگ مایه تصاویر نقش بیتی بکار می رود؟

1. Anti-Alias
2. Image Adjusment Lab
3. Edit Bitmap
4. Trace Bitmap
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. کدام یک از ابزارهای زیر برای نمایش اندازه ها و فاصله های افقی و عمودی و مورب به کار می رود؟

1. Spiral
2. Polygon
3. Dimension
4. Connector
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. انتخاب گزینه Reposition images To در برگه Layout از کادر محاوره ای Print چه تاثیری بر اندازه و موقعیت وظیفه چاپ دارد؟

1. اندازه و موقعیت وظیفه چاپ را با کاغذ چاپ تطبیق می‌دهد.
2. اندازه تصویر را درست مانند سند مورد استفاده قرار می‌دهد.
3. به کاربر امکان می دهد تا اندازه موقعیت و مقیاس وظیفه چاپ را به دلخواه تغییر دهد.
4. به کاربر اجازه تغییر در اندازه تصویر را نمی‌دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. برای تبدیل خط به خط چین چه باید کرد ؟

1. outline pen-Style
2. Outline pen corner
3. outline pen –Stretch
4. Outline pen-line caps
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. کدام گزینه در مورد خطوط راهنما نادرست می باشد؟

1. خطوط راهنما را می توان مخفی کرد.
2. رنگ خطوط راهنما قابل تغییر نیست.
3. خطوط راهنما را می توان قفل کرد.
4. خطوط راهنمای افقی و عمودی را می توان به خطوط راهنمای مورب تبدیل کرد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. برای اینکه از یک تصویر در Background استفاده کنیم چه باید کرد ؟

1. باید از منوی Layout گزینه page background را انتخاب کرد
2. باید از منوی Effect گزینه Page background را انتخاب کرد
3. باید از منوی Layout گزینه page setup را انتخاب کرد
4. باید از منوی Effect گزینه page setup را انتخاب کرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. در تب Frame Settings از کادر محاوره ای Column Settings انتخاب کدام گزینه باعث می شود که عرض فریم متن جاری حفظ شود؟

1. Maintain Current Frame Width
2. Right-To-Left Columns
3. Automatically Adjust Frame Width
4. Vertical Justification
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. برای تایپ متن در CorelDraw از ابزار ... استفاده می شود.

1. Spiral
2. Text
3. Shape
4. Fill
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. برای چاپ فقط اشیاء انتخاب شده در طراحی کدام گزینه باید در قسمت Print Range از کادر محاوره ای Print انتخاب شود؟

1. Current page
2. Pages
3. Current document
4. Selection
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. با کلیک دکمه OBJECT AND COLOR ACCELERATION در نوار خصوصیات ابزار CONTOUR می توان .....

1. رنگ خطوط را تعیین نمود.
2. رنگ زمینه شکل را مشخص کرد.
3. چگالی خطوط متمرکز شونده را تعیین کرد.
4. اندازه خطوط را تغییر داد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. برای تعیین واحد اندازه گیری ( Units ) از کدام راه استفاده می کنید ؟

1. Property bar مخصوص صفحه
2. Property bar مخصوص اشکال
3. Page setup
4. الف و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. برای کشیدن خطوط مارپیچ از چه کلیدی استفاده می کنیم ؟

1. F
2. A
3. C
4. D
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. انتخاب گزینه Any except extracting pages در کادر Editing permissions:

1. امکان ویرایش فایل PDF را به کاربران می دهد.
2. امکان ویرایش فایل PDF را به کاربران می دهد اما مانع از حذف صفحات از فایل می شود.
3. مانع از ویرایش فایل PDF توسط کاربران می شود.
4. امکان ویرایش و حذف صفحات فایل PDF را به کاربران می دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. از کدام ابزار برای متصل کردن اشیا استفاده می شود؟

1. 3Point Curve
2. Freehand
3. Interactive Connector
4. Dimension
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. به منظور پیوند زدن خارجی تصویر گرافیکی به سند جهت کاهش حجم فایل در هنگام Import تصویر کدام گزینه را باید فعال نمود؟

1. Chek For Watermark
2. Combine Multilayer Bitmap
3. Maintain Layers And Pages
4. Link Bitmap Externally
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. ابعاد صفحه از طریق کدام گزینه تنظیم می شود ؟

1. Page setup
2. Property Bar
3. Rename page
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. برای ترسیم شکل های نقل قول از کدام ابزار استفاده می شود؟

1. Arrow Shapes
2. Collout Shapes
3. Flowchart Shapes
4. Banner Shapes
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. با کدام یک از ابزارهای زیر می‌توان تمام یا بخش‌هایی ااز یک شیء را پاک کرد؟

1. Eraser
2. Shape
3. Knife
4. Lock
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. برای مشاهده سریع پیش نمایش چاپ د ر کادر محاوره ای Print روی دکمه .... کلیک می کنیم.

1. Print preview
2. Zoom
3. Print
4. Mini preview
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. برای رسم چند ضلعی منتظم، هنگام رسم کدام یک از کلیدهای زیر را باید پایین نگه داشت؟

1. Ctrl
2. Shift
3. Alt
4. Space
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. برای کشیدن شکل دایره از چه کلیدی استفاده می کنیم ؟

1. F5
2. F2
3. F4
4. F7
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. کدام یک از گزینه های زیر برای حذف جلوه اعوجاج یک شیء به کار می رود؟

1. Effects/Clear Contour
2. Effects/Clear Blend
3. Effects/Clear Distortion
4. Effects/Clear Envelope
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. فرمان Duplicate از کدام منو فعال می گردد؟

1. File
2. View
3. Edit
4. Effect
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. کدام یک از فیلترهای زیر تصویر را برجسته می‌کند؟

1. Emboss
2. Page Curl
3. Cylinder
4. Sphere
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. در کدامیک از مدل های رنگی زیر، رنگ به صورت سایه خاکستری (سیاه و سفید) دیده می شود؟

1. RGB
2. Grayscale
3. HSB
4. CMY
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. نرم افزار کرل جزء کدام گروه از برنامه های زیر دسته بندی می شود؟

1. گرافیکی، چاپی
2. صفحه گسترده، نقش بیتی
3. گرافیکی، نقش بیتی
4. گرافیکی، برداری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. برای رسم اشیایی که قانون هندسی خاص ندارند از ابزارهای ...................... ؟

1. Free hand-Pen-Bezier
2. Arc-Pie-Pen
3. Arc-Pie-Freehand
4. Arc-Pie_Bezier
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کرل(Corel):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 865 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی