Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون کرل(Corel)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کرل(Corel)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدامیک از مدل های رنگی زیر در کارهای چاپی استفاده می شود؟

1. RGB
2. Grayscale
3. HSB
4. CMYK
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. گزینه ی Zoom to Page Width ...

1. اشیا انتخاب شده را نمایش می دهد.
2. تصویر را به اندازه ی عرض صفحه بزرگ نمایی می کند.
3. تصویر را به اندازه ی کل صفحه بزرگ نمایی می کند.
4. تمامی اشیا در صفحه و میز کار را نمایش می دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. نگه داشتن کدام کلید حین رسم، باعث رسم مشبک با سلول های مربع شکل می گردد؟

1. Alt
2. Shift
3. Ctrl
4. Space
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. .....فرمت فایلی است که برای حفظ فونت ها تصاویر گرافیک ها و فرمت بندی فایل اولیه طراحی شده است.

1. Web site
2. Web page
3. PDF
4. JPG
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. کدام گزینه جزء انواع گره های موجود در CorelDraw نمی باشد؟

1. Logarithmic
2. Cusp
3. Smooth
4. Symmetrical
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. منظور از Fill Color چیست؟

1. رنگ داخل موضوعات بسته
2. رنگ زمینه صفحه ترسیم
3. رنگ خطوط دور موضوعات
4. مدل رنگ برای چاپ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. کدام ابزار برای ترسیم خط حساس به فشار به کار می رود؟

1. Calligraphic
2. Preset
3. Pressure
4. Spray
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. در جلوه ی Transparency کدام یک از گزینه های زیر برای تعیین میزان شفافیت به کار می رود؟

1. Transparency Type
2. Starting Transparency
3. Transparency Target
4. Transparency Outline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. برای جلوگیری از تغییر مقیاس شکل در هنگام قرینه کردن با استفاده از کادر Mirror ، کادرهای H و V باید چه مقداری داشته باشند؟

1. صفر
2. 1
3. 100
4. 360
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. کدامیک از گزینه های زیر برای پیوند دادن اشیا به کار می رود؟

1. Trim
2. Intersect
3. Weld
4. Simplify
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. انتخاب گزینه Selected Only در کادر محاوره ایExport:

1. فقط صفحه جاری را صادر می کند.
2. فاصله خالی در نام فایل را با خط زیر جایگزین می کند.
3. فقط اشیای انتخاب شده در طراحی فعال را ذخیره می کند.
4. فایل را در حین صدور فشرده سازی می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدام یک از گزینه های زیر در کادر Pattern Fill مبدا الگو را تعیین می کند؟

1. Rotate
2. Origin
3. Skew
4. Row
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. بعد از تغییر نقطه صفر خط کش برای بازگرداندن آن به محل اصلی از کدام روش زیر استفاده می شود؟

1. کلیک روی محل تقاطع
2. دابل کلیک روی محل تقاطع
3. کلیک روی خط کش عموی یا افقی
4. دابل کلیک روی خط کش عمودی یا افقی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. از کدام یک از گزینه های زیر برای تعیین شکل ابتدا و انتهای خط، هنگام استفاده از ابزار Outline استفاده می شود؟

1. Corners
2. Style
3. Line caps
4. Calligraphy
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. کدام یک از گره های زیر نامتقارن می باشد؟

1. Smooth
2. Symmetrical
3. Cusp
4. گزینه 1 و 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. با کلیک روی رنگی در پالت رنگ چه تغییری روی شیء انتخابی رخ می دهد؟

1. رنگ زمینه شی انتخابی را تغییر می دهد.
2. رنگ خطوط محیطی شی انتخابی را تغییر می دهد.
3. هیچ تغییری در رنگ شی ایجاد نمی شود.
4. رنگ پس زمینه صفحه ترسیم را تغییر می دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. اگر خواستیم نواری را به مجموع نوارهای در صفحه اضافه یا از آن کم کنیم به چه طریق عمل می کنید ؟

1. منوی Windows
2. منوی View
3. منوی Edit
4. منوی File
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. برای ایجاد لایه اصلی در منوی چفت شده Object Manager روی دکمه منوی شناور کلیک کرده وسپس گزینه ..... را انتخاب می کنیم.

1. New Layer
2. New Master Layer
3. New Page
4. New Across
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. کدام یک از گزینه های زیر، از واحدهای اندازه گیری کرل نمی باشد؟

1. Inch
2. Point
3. Centimeters
4. Euro
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. انتخاب گزینه Fit to page در برگه Layout از کادر محاوره ای Print چه تاثیری بر اندازه و موقعیت وظیفه چاپ دارد؟

1. اندازه و موقعیت وظیفه چاپ را با کاغذ چاپ تطبیق می‌دهد.
2. اندازه تصویر را درست مانند سند مورد استفاده قرار می‌دهد.
3. به کاربر امکان می دهد تا اندازه موقعیت و مقیاس وظیفه چاپ را به دلخواه تغییر دهد.
4. به کاربر اجازه تغییر در اندازه تصویر را نمی‌دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. کدام گزینه برای پیگیری آرم‌های حاوی جزئیات کامل و رنگ های متعدد مناسب است؟

1. Line Art
2. Logo
3. Detailed Logo
4. High Quality Image
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. دکمه Apply To Duplicate در کادر Transformation چه عملی را انجام می دهد؟

1. تغییرات انجام شده رابر روی شیء اعمال می کند.
2. تغییرات انجام شده را لغو می کند.
3. تغییرات انجام شده را بر روی کپی جدید از شیء اعمال می کند.
4. تغییرات انجام شده را بر روی کلیه اشیا موجود در طراحی اعمال می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. برا ی اعمال دور نما بر روی یک شیء از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Arrange > Perspective
2. Effects > Add Perspective
3. Effects > Extrusion
4. Edit > New Perspective
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. هنگام استفاده از ابزار Ellipse، انتخاب کدام گزینه برای ترسیم منحنی (کمان) به کار می رود؟

1. Pie
2. Arc
3. Ellipse
4. Complex Star
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. انتخاب گزینه Anti-Alias هنگام Resample نمودن تصویر چه تاثیری دارد؟

1. نقاط تیز تصویر را مینیمم می‌کند.
2. نسبت طول و عرض تصویر را ثابت نگه می‌دارد.
3. اندازه تصویر را ثابت نگه می‌دارد.
4. رزولوشن تصویر را ثابت نگه می‌دارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. برای جایگزینی یک متن با متن دیگر از کدام دستور استفاده می کنند؟

1. Edit > Find And Replace > Find Text
2. Edit > Find And Replace > Replace Text
3. Edit > Step And Repeat
4. Effect > Create Boundary
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. انواع زمینه های پایه عبارت اند از:

1. خطی، شعاعی
2. خطی، مکعبی و شعاعی
3. خطی، شعاعی، مخروطی و چهارگوش
4. خطی، مربعی و چهار گوش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. انتخاب گزینه Link Bitmap Externally هنگام واردکردن فایل:

1. امکان استفاده از تنظیمات پیش فرض فیلتر بدون بازکردن کادر آنرا به کاربر می دهد.
2. امکان حفظ لایه ها و صفحات فایل را به کاربر می دهد.
3. امکان لینک تصاویر نقش بیتی به فایل را به صورت خارجی به کاربر می دهد.
4. به طور خودکار لایه های تصویر نقش بیتی را ادغام می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. ابزار Rick tool را به چه منظور استفاده می کنید ؟

1. انتخاب اشکال
2. Transform دستی اشکال
3. حرکت و جابجایی اشکال
4. هرسه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. انواع Blend در CorelDraw عبارتند از:

1. خط صاف، در امتداد مسیر، مرکب
2. خط صاف، منحنی
3. مستقیم، غیر مستقیم
4. مستقیم، شکسته ، مورب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. برای تغییر اندازه شکل نسبت به مرکز کدام کلید زیر را باید پایین نگه داشت ؟

1. Ctrl
2. Alt
3. Shift
4. Space bar
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. با اجرای دستور Arrange > Break Text Apart چه عملی انجام می شود؟

1. متن پاراگرافی به متن هنری تبدیل می شود.
2. متن هنری به متن پاراگرافی تبدیل می شود.
3. متن از مسیر جدا می شود.
4. متن روی یک مسیر انتخابی تایپ می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. در جلوه ی Drop Shadow کادر عددی ..... برای محوتر یا تیزتر کردن لبه سایه به کار می رود.

1. Drop Shadow Feathering
2. Drop Shadow color
3. Opacity Drop Shadow
4. Drop Shadow Preset
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. کدام یک از ابزار های زیر با تبدیل مناطق بسته به شیء، امکان پر کردن اشیا را با زمینه فراهم می آورد؟

1. Rectangle
2. Smart Fill
3. Dimension
4. Artistic Media
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. Convert to curve چه وظیفه ای دارد ؟

1. شکلها را به Path تبدیل می کند
2. منحنی ایجاد می کند
3. نقطه ایجاد می کند
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. کدام یک از گزینه های زیر تعداد مراحل تبدیل را در جلوه ی آمیختگی مشخص می کند؟

1. Rotate
2. Blend Acceleration
3. Number Of Steps
4. Link Acceleration
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. در جلوه اعوجاج، انتخاب کدام گزینه باعث اعمال جلوه دندانه ای به لبه های شیء می شود؟

1. Push And Pull Distortion
2. Zipper
3. Twister
4. Free
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. خصوصیات اشیاء در کدام نوار قابل تغییر است ؟

1. Standard
2. Property
3. Tool box
4. Status
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. در کدام یک از سیستم عامل های زیر نمی توان نرم افزار CorelDraw را نصب نمود؟

1. ویندوز 98
2. ویندوز ویستا
3. ویندوز سرور 2003
4. ویندوز 2000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. برای تفکیک اشیا ترکیب شده از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Combine
2. Group
3. Ungroup
4. Break Curve Apart
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کرل(Corel):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 865 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی