Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون فری هند(Freehand)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فری هند(Freehand)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برا‌ی از حالت انتخاب خارج کردن موضوعات انتخاب شده، از کدام دستور استفاده می‌کنیم؟

1. Edit->Clear Select
2. Edit->Clear
3. Edit->Select->None
4. Edit->Select->Invert Selection
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. تنظیمات مربوط به بزرگنایی در نوار وضعیت در کدام منوی باز شو انجام می شود؟

1. منوی باز شوی Preview
2. منوی باز شوی magnification
3. منوی باز شوی حالت نمایش
4. منوی باز شوی Units
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. برای نمایش و یا مخفی کردن پانل Object از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

1. Window-Object
2. Window-Workspace-Object
3. View-Object
4. Edit-Object
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. کدام یک از ابزارهای زیر، برا ی رسم چند ضلعی و ستاره بکار می‌رود؟

1. Ellipse
2. Polygon
3. Rectangle
4. Spiral
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. فرمان join blend to pathچه عملی انجام میدهد؟

1. هم ترازی موضوعات با هم
2. هم ترازی دو مسیر با هم
3. هم ترازی یک blend با یک مسیر
4. هم ترازی دو تلفیق(blend)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. کاربرد فرمان Group چیست ؟

1. جدا سازی موضوعات
2. قفل کردن موضوعات
3. گروه کردن موضوعات
4. شفاف کردن رنگ موضوعات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. با استفاده از پر کننده ........ می‌توان ظاهر شکل را با معکوس کردن رنگ‌ها، تغییر شفافیت، رنگ، روشنی، تیرگی یا بزرگنمایی تغییر داد.

1. Brush
2. Gradient
3. Lens
4. Pattern
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. برای اینکه دایره ای را برش بزنیم تا تبدیل به دو کمان بسته شود از کدام ابزار استفاده میکنیم؟

1. Skew
2. Knife
3. Scale
4. Pointer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. جهت حذف رنگ انتخاب شده در پانلSwatche از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Delete
2. Remove
3. Deplicats
4. New
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. گزینه Close Cut Paths مربوط به کدام ابزار می‌باشد؟

1. Trace
2. Pen
3. Freeform
4. Knife
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. برای ایجاد تصویر برای وب ،چند رسانه ای وتدوین تصویر ها ار از کدام گزینه کادر محاوره ویزارد استفاده می شود؟

1. Stationary
2. Screen based
3. Publication
4. Setup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. در کدام یک از پانلهای زیر می‌توان رنگ‌های جدیدی را از ترکیب رنگها ایجاد نمود؟

1. Swatches
2. Color Mixer
3. Pantone
4. Replace Color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. با کدام کلیدهای ترکیبی می توان جعبه ابزار Tool Box را فعال یا غیر فعال کرد؟

1. CTRL+Y
2. CTRL+2
3. CTRL+3
4. CTRL+9
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. با انتخاب کدام گزینه با کلیک راست ابزار Zoom فعال می شود؟

1. Alt-drag co0pies paths
2. Double-click enables transform handles
3. Right mouse button magnification
4. Edit locked objects
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. 3dmaxفرمت فایل های کدام برنامه را میتواند به عنوان importبپذیرد؟

1. Corel draw
2. Photoshop
3. Illustrator
4. Visual basic
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. برای تغییر بزرگی و کوچکی حروف عبارات تایپ شده به زبان لاتین از گزینه ....... استفاده می شود.

1. Text > StraightenText
2. Text > Change Case
3. Text > Columns
4. Text > Fit Text To Path
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. زمان تعریف Action برای یک شیء در گوشه پایین سمت راست آن علامتی ظاهر می‌شود، نام آن علامت چیست؟

1. Action tools
2. Action proton
3. Navigation
4. Pointer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. در فرمان lineاگر میخواهید د ر2طرف یک گره حالت انحنا وجود داشته با شد ولی این انحنا لزوما در دو طرف دارای شیب برابر نباشد کدام گزینه را به کار میبرید؟

1. Smooth
2. Bezier
3. Corner
4. Adaptive
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. اگر بخواهیم موضوع انتخاب شده اول طی چند مرحله به موضوع انتخاب شده دوم تبدیل شود از کدام فرمان استفاده میکنیم؟

1. Blend
2. Lock
3. Join
4. Crop
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. جهت تغییر مسیر کدام گزینه را از بخش cleanup استفاده میکنیم؟

1. Remove overlap
2. Reverse direction
3. Simplify
4. Correct direction
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. کدام فرمت گرافیکی، برای وب جهان گستر مناسب نمی‌باشد؟

1. GIF
2. PSD
3. JPEG
4. PNG
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. فرمان clean up در کدام منو وجود دارد؟

1. Text
2. Window
3. Modify
4. Xtras
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. کدام گزینه در مورد فرمان Punch صحیح می‌باشد؟

1. هنگام استفاد از این فرمان، رنگ مسیر و رنگ داخل مسیر نهایی برابر پایین ترین مسیر انتخاب شده است.
2. هنگام استفاده از این فرمان، رنگ مسیر و رنگ ناحیه بدون تغییر باقی می‌ماند.
3. هنگام استفاده از این فرمان، رنگ ناحیه و رنگ بالاترین مسیر، در مسیر ایجاد شده اعمال می‌شود.
4. هنگام استفاده از این فرمان، رنگ مسیر و رنگ داخل مسیر نهایی برابر مسیر وسطی می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. از کدام ابزار جهت ترسیم خطوط صاف و منحنی میتوان استفاده نمود؟

1. Line
2. Pointer
3. Spiral
4. Pen
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. به منظور رنگ آمیزی ترسیمات به صورت یکدست با رنگ ذلخواه از کدام شیوه پرکردنی استفاده میکنیم؟

1. Gradient
2. Basic
3. Texture
4. Tiled
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. کدامیک از جلوه های Transparency زیر باعث محو شدن لبه های شکل از داخل به سمت بیرون می شود؟

1. Texture
2. Basic Transparency
3. Feather
4. Gradient Mask
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. انتخاب گزینه Tight fit در کادر محاوره ای Knife Tool چه تاثیری دارد؟

1. برای ایجاد یک برش بسیار نزدیک به حرکت دست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2. برای ایجاد یک برش به صورت خط صاف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
3. باعث می‌شود که مسیر نهایی، پس از برش مسیر بسته باشد.
4. برای ایجاد یک برش به صورت آزاد مورد استفاده قرار می‎‌گیرد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. کلید ترکیبی ctrl+p معادل کدام فرمان است؟

1. ارسال فایل freehand به نرم افزار های دیگر
2. جداکردن موضوعات انتخابی
3. گروه کردن موضوعات انتخابی
4. ارسال فایل به چاپگر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. کاربرد ابزار Arcکدام است؟

1. سه بعدی کردن شکل
2. ترسیم بیضی
3. قرینه کردن شکل
4. رسم کمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. ابزار Arc زیر مجموعه کدام یک از ابزارهای زیر می‌باشد؟

1. Ellipse
2. Line
3. Rectangle
4. Star
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. فرمان Ellipseبرای رسم کدام شکل هندسی است؟

1. مثلث
2. مربع
3. مستطیل
4. بیضی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. کدام گزینه از نوار ابزار Text برای تغییر نوع قلم به کار می رود؟

1. Plain
2. Size
3. Font
4. Bold
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. جهت تغییر رنگ متن از کدام ابزار استفاده میشود؟

1. Fill
2. Stroke
3. Highlight
4. Bold
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. فرمان Convert to Image در کدام منو قرار دارد؟

1. Xtras
2. Tools
3. View
4. Modify
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. در کدام کادر محاوره ای می توان نحوه عملکرد برنامهfreehand Mxa را کنترل کرده وپارامترهای اجرایی وساختاری برنامه را تنظیم کرد؟

1. Import document
2. preferences
3. customize
4. xtra tools
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. انتخاب گزینه Make RGB د رپانل Swatches چه عملی را انجام می‌دهد؟

1. رنگ انتخاب شده را به مدRGB تبدیل می‌کند
2. رنگ‌های موجود در مد RGB را نمایش می‌دهد
3. رنگ انتخاب شده از مد RGB خارج می‌سازد
4. رنگ انتخاب شده را به پانل Swatches اضافه می‌کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. از این ابزار میتوان جهت حرکت دادن موضوعات نسبت به مختصات صفحه و کپی برداری آنها استفاده کرد؟

1. Trace
2. Move
3. Reflect
4. Scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. کدام گزینه در مورد فرمان Chart غلط است؟

1. می توان نموداردایره ای رسم کرد
2. محل راهنمای نقشه قابل تغییر است
3. در پنجره تنظیمات نمودار،رنگ نمودار قابل تغییر است
4. در نمودار ستونی،پهنای ستون ها را می توان تغییرداد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. اشاره‌گر ماوس در هنگام Reshape به صورت ..... ظاهر می‌شود.

1. دایره کوچک
2. دو دایره درون هم
3. مربع کوچک
4. علامت ضربدر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. کدام گزینه ازMagnification بخش انتخاب شده صفحات را قابل رویت می کند؟

1. Fit All
2. Fit To page
3. Vit Vertically
4. Fit selection
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فری هند(Freehand):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 834 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی