Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون فری هند(Freehand)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فری هند(Freehand)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برای ایجاد قرینه شکل موجود کدام گزینه درست است؟

1. Zoom
2. Reflect
3. Fill
4. Push
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. در رسم چهار ضلعی، مقدار عددی در کنا رگزینه Corner radius بیانگر چیست؟

1. زاویه چرخش شکل
2. اندازه قطر شکل
3. اندازه شعاع گرد شدن گوشه‌های چهار ضلعی
4. مقدار کشیدگی چهار ضلعی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. ابزار Arc زیر مجموعه کدام یک از ابزارهای زیر می‌باشد؟

1. Ellipse
2. Line
3. Rectangle
4. Star
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. کدام یک از دستورات موجود در منوی کنترل پانلLibrary برای وارد کردن یک صفحه اصلی بکار می‌رود؟

1. New Master Page
2. Show Master Page
3. Export
4. Import
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. ..... یک فیلم بارگذاری شده از یک صفحه را حذف می‌کند.

1. Unload Movie
2. Delete Movie
3. Load Movie
4. Delete URL
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. فرمان Union از کدام مسیر در دسترس می‌باشد؟

1. Modify->Combine->Union
2. Xtras->Path operations->Union
3. Window->Tool Bars->xtra operation و انتخاب دکمه Union
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. کدام از گزینه های انیمیشن با کپی کردن اشیاء موجود در لایه های مجزا یک جلوه پشته ای ایجاد می‌کند؟

1. Sequence
2. Build
3. Drop
4. Trail
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. از کدام پانل جهت ایجاد رنگ های ترکیبی استفاده می شود؟

1. tint
2. Swatches
3. Color Mixer
4. Color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. عمل اتصال دو پاره خط توسط کدام گزینه انجام میشود؟

1. Split
2. Lock
3. Join
4. Union
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. برای تغییر نام یک پنل گروهی کدام گزینه صحیح است؟

1. انتخاب گزینه Rename از منوی پنل مورد نظر
2. انتخاب گزینه Rename group از منوی پنل مورد نظر
3. انتخاب گزینه Rename panel group از منوی پنل مورد نظر
4. انتخاب گزینه Rename this group از منوی پنل مورد نظر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. با کدام ابزار می توان یک بیضی رسم کرد؟

1. Ellipse
2. Knife
3. Regtangle
4. Free from
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. گزینه ....... در کادر Convert Case حرف اول کلمات را بزرگ و بقیه را به حروف کوچک تبدیل می کند.

1. Small Caps
2. Title Case
3. Lower Case
4. Upper Case
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. برای تعیین محدوده چاپ کدام قسمت را باید در پنجره printتنظیم نمود؟

1. All
2. Print ranger
3. Selected
4. Preview
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. جهت تکرار عمل Transform از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

1. Edit->Transform
2. Edit->Copy
3. Edit->Duplicate
4. Edit->Copy Transform
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. کدام گزینه از منوی text ،کلمات انتخابی زیر را خط دا می کند؟

1. Shadow
2. Leading
3. Underline
4. Offset
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. در کدام کادر محاوره ای می توان نحوه عملکرد برنامهfreehand Mxa را کنترل کرده وپارامترهای اجرایی وساختاری برنامه را تنظیم کرد؟

1. Import document
2. preferences
3. customize
4. xtra tools
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. فرمت فایل های ذخیره شده در freehand 10چه میباشد؟

1. Gif
2. PNG
3. PSD
4. FH10
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. برای کاهش عرض Eraser کلید ..... و برای افزایش عرض آن کلید ..... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1. Down Arrow-Up Arrow
2. Right Arrow-Left Arrow
3. Up Arrow-Down Arrow
4. Left Arrow-Right Arrow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. انتخابInner Bevel و Outer Bevel باعث می شود تا لبه های شکل به ترتیب به سمت ...... و ...... شکل متمایل شوند.

1. بیرون-درون
2. مرکز-درون
3. درون-بیرون
4. بیرون-مرکز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. کدام گزینه امکان دسترسی به فایل‌هایی که اخیرا با آنها کار کرده است را فراهم می‌کند؟

1. New
2. Open
3. Template
4. Previous File
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. کدام پرکننده مسیر خالی توسط کاربر تعریف میشود؟

1. Linear
2. Radial
3. Basic
4. Tile
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. کدام تابع است که از دو موضوع متداخل تنها قسمت اشتراکی آنها را در نظر می گیرد؟

1. Union
2. Intersection
3. Subtraction
4. Chamfer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. کدام یک از گزینه‌های زیر، برای ایجاد سایه در متن به کار می‌رود؟

1. Zoom
2. Shadow
3. Highlight
4. Bevel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. فرمان Punch چه عملی را انجام می‌دهد؟

1. بالاترین موضوع را در بین موضوع های انتخاب شده حذف و بقیه را نگه می‌دارد.
2. چند موضوع را به یک موضوع واحد تبدیل می‌کند.
3. قسمت مشترک موضوعات انتخاب شده را نگه داشته و بقیه را حذف می‌کند.
4. قسمت مشترک موضوعات انتخاب شده را حذف کرده و بقیه را نگه می‌دارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. برای اندازه گیری فری هند حداقل چند مگابایت RAMنیاز است؟

1. 8مگابایت
2. 16مگابایت
3. 32مگابایت
4. 64مگابایت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. کدام یک از کلیدهای میانبر زیر، برای باز کردن پالت Swatches بکار می‌رود؟

1. Ctrl+F9
2. Ctrl+S
3. Shift+F9
4. Alt+S
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. برای حذف رنگ های استفاده نشده از پانلSwatches ، کدام گزینه از Delete در منوی Xtras به کار می رود؟

1. Unused Name Color
2. Empty Text Blocks
3. Remove Overlap
4. Fractalize
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. کدام گزینه نادرست می‌باشد؟

1. موضوع هایی که در لایه Guides قرار دارند چاپ نمی‌شوند.
2. لایه Background غیر قابل چاپ است.
3. موضوع های لایه Foreground غیر قابل چاپ هستند.
4. نام لایه Guides تغییر نمی‌کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. در کدام نرم افزارها تغییر اندازه ترسیم درکیفیت ترسیم وحجم آن بی تأثیر است ؟

1. photo shop
2. freehand
3. corel
4. گزینه های ب و ج صحیح می باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. چه تنظیمی در کادر depthپنجره embossدر فرمان createاز جلوه xtrasانجام میشود؟

1. تنظیم عمق فرورفتگی یا ضخامت برجستگی در لبه موضوع انتخابی
2. تنظیم رنگ سایه به رنگ دلخواه
3. تنظیم زاویه دلخواه برای سایه
4. تنظیم فاصله سایه از موضوع انتخابی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. برای رسم مثلث با سه ضلع مساوی کدام ابزار مناسب است؟

1. Rectangle
2. Bezigon
3. Ellipse
4. Polygon
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. .... خط‌های نقطه چین افقی و عمودی هستند که برای تراز اشیا با هم و تعیین موقعیت موضوعات به کار می‌روند.

1. خطوط راهنما
2. خط کش‌ها
3. خطوط شبکه
4. خطوط متقارن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. فرمان Divide چه کاربردی دارد؟

1. دو یا چند موضوع را به یک موضوع تبدیل می‌کند.
2. مسیر مشترک موضوع‌های انتخاب شده را ایجاد می‌کند.
3. مسیرهای روی هم افتاده را توسط قسمت‌های روی هم افتاده به مسیرهای جدا تقسیم می‌کند.
4. بالاترین مسیر را از بین مسیرهای انتخاب شده حذف می‌کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. برای نمایش پانل Layers از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

1. Window->Layers
2. View-> Layers
3. Edit-> Layers
4. Panel-> Layers
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. کدام یک از گزینه‌های زیر برای تغییر مقادیر رنگ‌های HLS,RGB,CMYK بکار می‌رود؟

1. Modify->Color Control
2. Edit-> Modify->Color
3. xtras->Colors->Color Control
4. Window-> Swatches
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. برای تست و اجرای یک انیمیشن از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

1. فرمان Window-Movie-Test را اجرا می‌کنیم.
2. کلید ترکیبی Ctrl+Enter را فشار می‌دهیم.
3. روی دکمه تست Test در نوار ابزار Controller کلیک می‌کنیم.
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. با استفاده از کدام فرمان می توان به آخرین مرحله ذخیره شده در ترسیمات بازگشت؟

1. Invert
2. Release
3. Revert
4. Insert
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. کدام گزینه برای ایجاد یک سمبل از شیء مناسب است؟

1. انتخاب گزینه New Graphic از منوی کنترل پانل Library
2. انتخاب مسیر Modify->Symbol->Convert to Symbol
3. انتخاب مسیر Modify->Symbol->Copy Symbol
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. کدام گزینه جهت منحنی های مسیر را کنترل می کند و در چاپ ظاهر نمیشود؟

1. Shadow
2. Srike trough
3. Handles
4. Inline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. کدام دستور برای رسم مارپیچ بکار میرود؟

1. Helox
2. Ngon
3. Donut
4. Ellipse
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فری هند(Freehand):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 834 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی