Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون فری هند(Freehand)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فری هند(Freehand)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. به منظور صادر کردن یک صفحه اصلی جهت استفاده در فایلهای دیگر، از کدام دستور در منوی کنترل پانل Library استفاده می‌شود؟

1. New Master Page
2. Show Master Page
3. Export
4. Import
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. جهت ترازبندی متون پاراگرافی از دو طرف از کدام گزینه منوی textکمک میگیریم؟

1. Left
2. Right
3. Center
4. Justified
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. برای انتخاب ابزار Ellipse از کدام کلید میانبر استفاده می‌شود؟

1. G
2. R
3. O
4. N
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. کدام گزینه از منوی textفاصله سطرها را زیاد میکند؟

1. Underline
2. Shadow
3. Leading
4. Offset
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. کدام نوار ابزار اطلاعاتی مانند اندازه موقعیت وسایر خصوصیاات ترسیمی را نشان می دهد؟

1. نوار ابزار Main
2. نوار ابزار Info
3. نوار منو
4. toolbox
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. با استفاده از کدام گزینه می‌توان نوع خط دور را بر اساس انواع قلم‌های موجود تغییر داد؟

1. Basic
2. Brush
3. Pattern
4. Custom
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. کدام یک از گزینه‌های زیر، جز انواع مدلهای رنگ در فری‌هند نمی‌باشد؟

1. CMYK
2. QBE
3. RGB
4. System Color Picker
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. کدام یک از ابزارهای زیر، برا ی رسم مسیرهای آزاد بکار می‌رود؟

1. Line
2. Polygon
3. Spiral
4. Pencil
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. رنگ مناسب چاپ کدام است؟

1. RGB
2. CMYK
3. Window
4. Gray scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. کالیبره کردن مانیتور به مفهوم ...... می‌باشد.

1. تنظیم استاندارد رنگ های مانیتور
2. حذف رنگهای اضافی
3. نمایش رنگهای غیرقابل چاپ
4. نمایش رنگهای چاپی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. اگر شیئی در صفحه انتخاب نشده باشد، انتخاب یک سبکد سبب می‌شود که ....

1. خصوصیات سبک انتخابی به کلیه اشیاء موجود در صفحه اعمالی شود.
2. خصوصیات سبک انتخابی به اشیاء جدیدی که رسم خواهد شد اعمال می‌شود.
3. خصوصیات سبک انتخابی به هیچ شیئی اعمال نشود.
4. یک پیغام خطا مبنی بر عدم انتخاب شیء نمایش داده شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. برای رسم ستاره (Star) از کدام ابزار استفاده می کنید؟

1. Rectangk
2. Ellipse
3. Polygon
4. Bezigon
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. در ابزار graphic hose کدام گزینه باعث تنظیم فاصله بین موضوعات به صورت تصادفی میشود؟

1. Variable
2. Random
3. Scale
4. Uniform
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. جهت رسم خطوط مارپیچ از کدام ابزار استفاده می شود؟

1. Arc
2. Pencil
3. Bezigon
4. Spiral
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. کدام گزینه در مورد فرمان Punch صحیح می‌باشد؟

1. هنگام استفاد از این فرمان، رنگ مسیر و رنگ داخل مسیر نهایی برابر پایین ترین مسیر انتخاب شده است.
2. هنگام استفاده از این فرمان، رنگ مسیر و رنگ ناحیه بدون تغییر باقی می‌ماند.
3. هنگام استفاده از این فرمان، رنگ ناحیه و رنگ بالاترین مسیر، در مسیر ایجاد شده اعمال می‌شود.
4. هنگام استفاده از این فرمان، رنگ مسیر و رنگ داخل مسیر نهایی برابر مسیر وسطی می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. چه موضوعاتی در نرم افزار freehand قابل چاپ هستند؟

1. موضوعاتی که رنگ آمیزی باشند.
2. موضوعاتی که در یگ گروه باشند.
3. موضوعاتی که درون صفحه کار گرافیکی قرار داشته باشند.
4. موضوعاتی که روی آنها جلوه ای اعمال نشده باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. کدام یک از پر کننده‌های زیر در صفحه مانیتور قابل رویت نبوده و تنها در کارهای چاپی مشاهده می‌شوند؟

1. Basic
2. Gradient
3. Custom
4. Pattern
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. فعال بودن کدام گزینه زبانه Text از کادر محاوره ایPreferences باعث پیش نمایش فونتهای انتخابی می شود؟

1. Always use text editor
2. Display font preview
3. font preview
4. Default font preview
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. برای انجام تنظیمات مربوط به ایجاد تصویرها وعناصر گرافیکی مورد استفاده در اینترنت از کدام گزینه کادر محاوره ویزارد استفاده می شود؟

1. Stationary
2. Screen based
3. Publication
4. Setup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. کدامیک از گزینه های انیمیشن اشیا را پشت سر هم متوالی در لایه های مجزا پخش می‌کند؟

1. Sequence
2. Build
3. Drop
4. Trail
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. در کدام نرم افزارها تغییر اندازه ترسیم درکیفیت ترسیم وحجم آن بی تأثیر است ؟

1. photo shop
2. freehand
3. corel
4. گزینه های ب و ج صحیح می باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. برای گروه بندی کردن یک موضوع انتخاب شده،کدام گزینه بکار می رود؟

1. Group
2. Ungroup
3. LOCK
4. Unlock
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. برای رسم یک چهار ضلعی از مرکز، کدام کلید را باید پایین نگه داشت؟

1. Shift
2. Alt
3. Ctrl
4. Space
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. کدام حال زیر تصاویر را به صورت خطوط محیطی نشان داده و رنگ ها را مخفی می‌کند؟

1. Simple
2. Preview
3. Fast preview
4. Keyline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. در شروع به کار در محیط Freehand ،کدام گزینه ، یک فایل الگو، ایجاد می کند؟

1. Open
2. Tamplate
3. New
4. Previous File
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. معادل ابزار Ellipseکدام است؟

1. R
2. 3
3. K
4. 8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. کدام نرم افزار از نوع پیکسلی می باشد؟

1. فتوشاپ
2. freehand
3. corel DRAW
4. گزینه های ب و ج صحیح می باشند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. از کدام ابزار جهت مورب نمودن و تغییر حالت موضوع انتخابی استفاده می کنیم؟

1. Rotate
2. Move
3. Skew
4. Scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. فرمان importدر کدام منویfreehand قرار دارد؟

1. File
2. Edit
3. View
4. Modify
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. پایین نگه داشتن کلید Shift به هنگام رسم مستطیل چه عملی را انجام می‌دهد؟

1. رسم دایره
2. رسم از بالا
3. رسم از وسط
4. رسم مربع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. کدام یک از گزینه‌های زیر برای تغییر مقادیر رنگ‌های HLS,RGB,CMYK بکار می‌رود؟

1. Modify->Color Control
2. Edit-> Modify->Color
3. xtras->Colors->Color Control
4. Window-> Swatches
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. کدام پرکننده مسیر خالی توسط کاربر تعریف میشود؟

1. Linear
2. Radial
3. Basic
4. Tile
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. برای اضافه کردن جلوه های ویژه به اشکال از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

1. Add Fill
2. Add Stroke
3. Add Point
4. Add Effect
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. کدامیک از کدهای رنگی زیر مربوط به چاپ می‌باشد؟

1. RGB
2. CYMK
3. HSB
4. Lab Color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. جلوه ...... باعث ایجاد هاله در درون یا بیرون شکل می شود؟

1. Shadow
2. Sharpen
3. Glow
4. Envelope
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. فرمان Split از طریق کدام منو در دسترس می‌باشد؟

1. Modify
2. Xtras
3. View
4. Window
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. با استفاده از کدام فرمان می توان به آخرین مرحله ذخیره شده در ترسیمات بازگشت؟

1. Invert
2. Release
3. Revert
4. Insert
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. هرگاه بخواهیم فایل تصویری را برای چاپ به چاپخانه ارسال کنیم بهتر است از چه درجه وضوحی استفاده می‌شود؟

1. کمتر از dpi 1000
2. بالاتر از dpi 1000
3. dpi 300
4. بالاتر از dpi 300
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. ..... گرافیکی است که ستون های واقع در نمودار را با تصویر جایگزین می‌کند.

1. Chart
2. Calligraphic
3. Pictograph
4. Connector
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. نوار لغزنده conformity Trace در کادر محاوره ای Trace Tool چه عملی انجام می‌دهد؟

1. تعیین میزان نزدیکی و شباهت مسیرهای Trace شده به مدل اولیه
2. حذف پیکسل های اضافه نظیر گرد و غبار
3. تنظیم محدوده رنگ‌ها
4. تعیین نحوه ردیابی مسیرها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فری هند(Freehand):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 834 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی