Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون Auto cad
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین Auto cad» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. فرمان Ellipse جز کدام گروه از فرمان ها است؟

1. ترسیمی
2. کمک ترسیمی
3. تنظیمی
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. گزینه Vertical جهت درج متون بصورت ...... بکار می‌رود.

1. مورب
2. ضخیم
3. افقی
4. عمودی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. در فرمان های ویرایشی انتخاب آخرین موضوع ترسیمی با کدام گزینه انجام می‌شود؟

1. Previous
2. Fence
3. Last
4. Qselect
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. با اجرای کدام فرمان می توان هاشور جدید ایجاد نمود؟

1. CreatHatch
2. New Hatch
3. Pattern Hatch
4. Super Hatch
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. برای یکی کردن موضوعات سه بعدی که باهم برخورد دارند از کدام فرمان استفاده می شود؟

1. Subtract
2. Intersect
3. Union
4. Unit
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. در فرمان 3D Mirror کدام متغیر نمی تواند به عنوان محور قرینه انتخاب شود؟

1. Xp Plan
2. X Axis
3. 3point
4. Object
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. کاربرد فرمان Minsert کدام است؟

1. درج موضوع بلوک شده به صورت قطبی
2. ایجاد بلوک ترسیمی
3. تجزیه موضوع بلوک شده
4. درج موضوع بلوک شده به روش سطری ستونی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. در فرمان 3D Array تعداد آرایه در راستای قائم با کدام گزینه از خط فرمان تعیین می شود؟

1. Number of Rows
2. Number of Columns
3. Number of Levels
4. Distance Between Levels
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. فرمان های گزارش گیری در کدام نوار ابزار منوی بازشو قرار دارند؟

1. Inquiry
2. Draw
3. Modify
4. View
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. برای ترسیم هاشور پیوسته کدام گزینه مورد استفاده قرار می گیرد؟

1. Associative
2. Separate
3. Tolerance
4. Origin
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. در فرمان TRACE:

1. ضخامت ابتدا و انتهای ترسیم می‌تواند متفاوت باشد.
2. نمی‌توان خطوط زاویه دار رسم کرد.
3. ضخامت پیش فرض همواره <0> است.
4. می‌توان بجای وارد کردن ضخامت مختصات دو نقطه اول را داد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. با استفاده از کدام گزینه نمی‌توان برنامه اتوکد 14 را اجرا نمود؟

1. All program
2. آیکن روی دسک تاپ
3. Control panel
4. Run
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. برای تهیه کپی از وجه های موضوعات سه بعدی از کدامیک از نمادهای موجود در نوار ابزار Solid Editing استفاده می‌شود؟

1. 3D Copy
2. Align
3. Copy face
4. 3D Array
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. برای انتخاب نوع واحد مصالح الحاق شده به موضوع از کدام منو در جدول Materials استفاده می شود؟

1. Material scaling
2. Material lighting
3. Material offset
4. Material editor
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. فرمانی که برای انتخاب نوع خط اجرا می‌شود کدام است؟

1. LW
2. ML
3. LT
4. PL
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. در فرمان Mline جهت تعیین مقیاس فاصله دوخط از کدام متغیر استفاده می‌شود؟

1. Scale
2. Zero
3. Justification
4. Style
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. با کدام فرمان می توان چندضلعی بسته ترسیم شده با فرمان line را به چندضلعی پیوسته تبدیل کرد؟

1. Boundary
2. Bpoly
3. Pedit
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. فرمان‌های تنظیمی در کدام منوی بازشو قرار دارند؟

1. Format
2. Tools
3. Modify
4. Edit
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. آدرس یا مسیر دسترسی به فرمان List از طریق منوها کدام است؟

1. Draw-List
2. Format-List
3. Tools-Inquiry-List
4. Modify-Operation-List
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. کدام فرمان ها در حین اجرا نیاز به تعیین نقطه مبنا دارند؟

1. Block,Scale,Rotate
2. Area,Hatch,Circle
3. Erase,Extend,Trim
4. Line,Extend,Scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. برای تعیین مقیاس خطوط مرکب در خط فرمان کدام گزینه استفاده می‌شود؟

1. Style
2. Mline
3. Name
4. Scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. در کدام وضعیت موضوعات قابل ترسیم نیستند؟

1. Freeze
2. Off
3. Thaw
4. Lock
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. ابعاد مصالح با انتخاب کدام منوی جدول Materials تغییر می کند؟

1. Material scaling
2. Material offset
3. Material lighting
4. Material editor
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. در رسم هاشور جهت تغییر زاویه الگوی هاشور از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

1. Select Object
2. Scale
3. Pick point
4. Angle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. جهت استفاده از راهنمای فرامین اتوکد (Help) از کدام کلید تابعی استفاده می‌شود؟

1. F1
2. F2
3. F6
4. F5
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. مفهوم عبارت Angle to fill در دستور Array چیست؟

1. نقطه مبنا
2. تعداد موضوع انتخابی
3. زاویه سراسری چرخش
4. فاصله سطر ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. وظیفه دستور Measure چیست؟

1. یک موضوع را به فواصل مساوی علامت گذاری می‌کند
2. یک موضوع را با طول های مشخص علامت گذاری می‌کند
3. عمل آن مانند دستور Offset است
4. مانند Point نقطه می گذارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. فرمان Multiline جزء کدام فرمان‌ها است؟

1. تنظیمی
2. ویرایشی
3. ترسیمی
4. نمایشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. کدام مورد زیر صحیح است؟

1. از دستور Save برای ذخیره کردن ترسیمات بکار می‌رود.
2. از دستور Save as برای ذخیره کردن ترسیمات با نام دیگری استفاده می‌گردد.
3. 1 و 2
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. برای رسم قرینه ی یک شکل از کدام فرمان استفاده می کنیم؟

1. Move
2. Copy
3. Mirror
4. Rotate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. کاربرد فرمان Text Mask کدام است؟

1. تغییر زاویه متن
2. منطبق کردن متن در امتداد کمان
3. تغییر اندازه متن
4. تغییر اندازه قاب متن درج شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. حالت Polar در نوار وضعیت با کدام کلید ترکیبی فعال و غیرفعال می‌شود؟

1. Ctrl+D
2. Ctrl+P
3. Ctrl+N
4. Ctrl+U
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. با کدام کلید ترکیبی می توان ماشین حساب را فعال کرد؟

1. Ctrl+L
2. Ctrl+Q
3. Ctrl+C
4. Ctrl+8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. با کدام فرمان می توان قرینه موضوع ترسیم شده را ایجاد کرد؟

1. Copy
2. Mirror
3. Move
4. Oops
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. در فرمان بیضی حداکثر زاویه ای که برای چرخش تعیین می‌شود کدام است؟

1. 90
2. 89.40
3. 180
4. 98.40
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. در فرمان Arc اگر نقطه شروع نقطه پایان و شعاع کمان معلوم باشد از کدام گزینه برای ترسیم استفاده می‌شود؟

1. D,E,S
2. D,A,S
3. S,E,R
4. R,A,S
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. در فرمان Scale نقطه مبنای تغییر ابعاد با کدام گزینه تعیین می‌شود؟

1. Scale Factor
2. Refrence
3. Base Point
4. Select Object
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. با کدام فرمان می توان با استفاده از دوربین جهت دید جدیدی از موضوع ایجاد نمود؟

1. View
2. Camera
3. Animation
4. Create view
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. برش زدن قسمتی از موضوع در حالت سه بعدی با کدام متغیر از فرمان Trim انجام می‌شود؟

1. Edge
2. Angle
3. Project
4. Method
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. در ترسیم کمان با روش Start Center Lengh حداکثر طول وتر کمان برابر است با......

1. شعاع کمان
2. قطر کمان
3. طول محور مماس بر نقطه شروع
4. نصف طول محور مماس بر نقطه شروع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون Auto cad:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 506 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات