Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون Auto cad
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین Auto cad» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. اگر بخواهیم موقتا از محیط اتوکد خارج شده و به محیط DOS برویم از کدام دستور استفاده می‌کنیم؟

1. Oops
2. Shell
3. Quit
4. End
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. کدامیک از کمک ترسیم ها محل درج نقطه روی موضوع یا صفحه ترسیم را نشان می دهد؟

1. Node
2. Perpendiqular
3. Intersection
4. Tangent
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. تنظیمات Right Click به گونه ای که به جای نوار منوی ظاهرشده در محیط Auto CAD فرمان قبل تکرار شود با استفاده از کدام فرمان اجرا می‌شود؟

1. Options
2. Customize
3. Ddrmodes
4. Setting
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. برای نمایش موضوع به صورت واقعی و مصالح پیوست شده کدامیک از مدل های نمایش انتخاب می‌شود؟

1. 3D Wireframe
2. 2D Hidden
3. Realistic
4. 3D Hidden
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. گزینه Multiple در فرمان Chamfer چه کاربردی دارد؟

1. جهت اجرای فرمان بیش از یکبار
2. تعیین طول پخ خطوط
3. قطع خطوط بعداز طول تعیین شده پخ
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. کدام فرمان ها در حین اجرا نیاز به تعیین نقطه مبنا دارند؟

1. Block,Scale,Rotate
2. Area,Hatch,Circle
3. Erase,Extend,Trim
4. Line,Extend,Scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. برای ایجاد کپی های موازی از چه دستوری استفاده می‌شود؟

1. Copy
2. Offset
3. Stretch
4. Array
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. برای نمایش موضوعات سه بعدی به صورتی که تمام خطوط آنها دیده شوند کدام حالت انتخاب می شود؟

1. Realistic
2. 2D Wireframe
3. Conceptual
4. 3D Wireframe
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. در جدول Dimension Style کاربرد عبارت Offset From Dim Line کدام است؟

1. تعیین طول خطوط فرعی اندازه
2. فاصله خط اندازه از موضوع
3. فاصله خط فرعی از خط اصلی اندازه
4. فاصله متن از خط اندازه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. عبارت Side To Offset در فرمان افست جهت.....می‌باشد.

1. انتخاب موضوع
2. تعیین نقطه مبنا
3. تعیین سمت افست
4. تعیین مقدار افست
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. با کدام فرمان می توان مجموعه موضوعات ترسیم شده سه بعدی دارای نقاط مشترک را به یک موضوع تبدیل کرد؟

1. Region
2. Union
3. Regen
4. Subtract
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. برای چرخش یک موضوع ترسیمی از کدام دستور استفاده می‌شود؟

1. Mirror
2. Hatch
3. Copy
4. Rotate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. حداکثر تعداد ضلع در فرمان Polygon چقدر است؟

1. 1024
2. 3
3. 6
4. 1240
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. برای ترسیم آرایه ای که دارای تعدادی سطر و ستون است کدام روش فرمان Array استفاده می‌شود؟

1. Polar
2. Rectangular
3. Rows
4. Column
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. در دستور لایه ها با توجه با انجام ترسیماتی در آن لایه کدام گزینه زیر فعال نمی‌شود؟

1. ساخت لایه
2. حذف لایه
3. تغییر رنگ لایه
4. تغییر نام لایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. فونت پنجره خط فرمان در محیط Auto CAD با کدام فرمان تنظیم می‌شود؟

1. Options
2. Text
3. Command text
4. Edit command
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. در osnap کدام کمک رسم نزدیکترین نقطه روی هرشکل به نشانگر ماوس را می‌گیرد؟

1. Iso
2. Node
3. Midpoints
4. Nearest
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. خطوط مرکب با کدام فرمان ترسیم می‌شود؟

1. X line
2. Ray
3. Helix
4. Multiline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. دستور Line Type به منظور تنظیم ...... خطوط به کار می‌رود.

1. رنگ
2. ضخامت
3. اندازه
4. نوع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. در کدام وضعیت موضوعات قابل ترسیم نیستند؟

1. Freeze
2. Off
3. Thaw
4. Lock
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. آدرس اجرای فرمان Measure کدام گزینه است؟

1. Format-Point- Measure
2. Tools-Point- Measure
3. Modify-Point- Measure
4. Draw-Point- Measure
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. خطوط مرکب با استفاده از کدام فرمان ترسیم می‌شود؟

1. Xline
2. Pline
3. Ray
4. Mline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. در فرمان 3D Rotate بعد از تعیین نقطه مبنا کدام عمل انجام می گیرد؟

1. تعیین نقطه امتداد تعیین کننده زاویه
2. انتخاب موضوع
3. تعیین مقدار زاویه
4. انتخاب محور چرخش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. اگر بخواهیم ترسیمات فقط در محدوده کاغذ A3 انجام شود از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

1. Limits
2. Ucs
3. Units
4. Blips
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. در زمان تغییرنوع Point تغییرات در کدامیک از متغیرهای زیر ذخیره می‌شود؟

1. Pdsize
2. Point style
3. Pdmode
4. Osmode
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. در جدول line Type خط چین با کدام گزینه از لیست موجود انتخاب می‌شود؟

1. Dash
2. Dot
3. Dash Double Dot
4. Dash Dot
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. کدامیک از متغیرهای زیر جهت تنظیم شکل نقطه می‌باشد؟

1. Point
2. Pdmode
3. Pdsize
4. Pline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. در فرمان Polygon پیش فرض تعداد اضلاع کدام است؟

1. 3
2. 6
3. 4
4. 8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. کدام فرمان برای ویرایش چندخطی مناسب است؟

1. Pedit
2. Edit
3. Edit poly
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. برای جابجایی یک یا چند موضوع ترسیمی مناسب ترین فرمان کدام است؟

1. Move
2. Stretch
3. Scale
4. Extend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. با کدام فرمان زیرگروه Zoom می‌توان پنجره ای باز کرد تا بزرگنمایی آن قسمت نمایش داده شود؟

1. Zoom Window
2. Zoom Center
3. Zoom Realtime
4. Zoom Extend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. نام فرمانی که برای ترسیم دیوار با ارتفاع و ضخامت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد چه نام دارد؟

1. Polysolid
2. Trace
3. Thickness
4. Solid
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. انتخاب نوع هاشور در جدول Hatch با کدام گزینه است؟

1. Angle
2. Scale
3. Select Object
4. Swatch
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. فرمان های گزارش گیری در کدام نوار ابزار منوی بازشو قرار دارند؟

1. Inquiry
2. Draw
3. Modify
4. View
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. کدامیک از مختصات زیر قطبی نسبی محسوب می‌شود؟

1. 30>6@
2. 30و6
3. 30>6
4. 30و6@
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. در اجرای کدام فرمان zoom بایستی به عبارت Enter a scale factor پاسخ داد؟

1. Zoom Window
2. Zoom Center
3. Zoom Extend
4. Zoom Scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. برای درج یک نقطه در صفحه از کدام فرمان استفاده می‌شود؟

1. Polyline
2. Id point
3. Point
4. Hatch
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. جهت نمایش و گزارش کلی از تمام اطلاعات مربوط به موضوع ترسیم شده از فرمان......استفاده می‌شود.

1. Area
2. List
3. Id Point
4. Dist
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. از کدام دستور برای پاک کردن قسمتی از یک موضوع می توان استفاده کرد؟

1. Erase
2. Break
3. Region
4. Rotate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. برای تبدیل منحنی های ترسیم شده با فرمان Polyline به خطوط مستقیم کدام فرمان اجرا می‌شود؟

1. Decurve
2. Join
3. Spline
4. Fit
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون Auto cad:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 506 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات