Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون Auto cad
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین Auto cad» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در جدول Hatch پیش نمایش هاشور ایجاد شده با کدام گزینه می‌باشد؟

1. Swatch
2. Preview
3. Inherit Properties
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. برای مشخص کردن نقطه مرکزی دایره و کمان اجرای خطی کدام فرمان مناسب است؟

1. Dimcenter
2. Centermark
3. Dimradiuse
4. Diameter
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. برای تغییر پهنای چند خطی ترسیم شده توسط Polyline از کدام گزینه استفاده می کنید؟

1. Lengh
2. Weight
3. Join
4. Width
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. در جدول تنظیم اندازه گذاری سبک ایجادشده با کدام دکمه جاری می‌شود؟

1. Setcurrent
2. Modify
3. New
4. Compare
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. توسط کدام کلید تابعی می‌توان دستور Orthoرا فعال یا غیر فعال کرد؟

1. F6
2. F7
3. F8
4. F9
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. در حالت ایزومتریک ترسیم دایره با کدام فرمان انجام می‌شود؟

1. Ellipse
2. Arc
3. Circle
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. برای برگشت تقسیم بندی محیط گرافیکی به حالت اولیه کدام گزینه مورد استفاده قرار می گیرد؟

1. Single
2. Three
3. One port
4. Join
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. برای جایگزینی متن جدید با متن درج شده از کدام فرمان استفاده می‌شود؟

1. Find
2. Replace
3. Qtext
4. Dtext
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. در دستور Hatch در زیر گزینه‌های Island کدام گزینه به این معنی است که تنها خارجی ترین ناحیه بسته هاشور می‌خورد و از هاشور سطوح داخلی صرف نظر می‌شود؟

1. Normal
2. Ignore
3. Outer
4. Bandary
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. برای خارج کردن موضوعی از موضوعات انتخاب شده کدام فرمان کاربرد دارد؟

1. Add
2. Remove
3. Select
4. WP
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. علامت انتهایی خط اندازه در کدام ناحیه انتخاب می شود؟

1. Line
2. Text
3. Extension
4. Arrowhead
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. کدام فرمان برای کپی خطوط یکپارچه با فواصل مساوی کاربرد دارد؟

1. Copy
2. Mirror
3. Move
4. Offset
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. کدام کاراکتر در خط فرمان به روش نسبی مورد استفاده قرار می گیرد؟

1. >
2. @
3. &
4. $
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. ORTHO خاصیت ...... می‌باشد.

1. چسبندگی به اشیا
2. پیگردی چسبنده به اشیا
3. چسبندگی به نقاط نورانی
4. فواصل عمودی چسبندگی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. کدامیک از جملات زیر هم معنی با عبارت10,0 @ می باشد؟

1. 09>10@
2. 180>10@
3. 0>10@
4. 270>10@
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. با کدامیک از فرامین زیر می‌توان چندضلعی‌های منتظم رسم نمود؟

1. Poly Line
2. PAN
3. PLINE
4. Polygon
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. کدام منو در نوار ابزار Object snap مربوط به پیداکردن نقطه است؟

1. Node
2. Point
3. Insert
4. Parallel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. در دستور line اگر جلوی پیغام To point حرف U را وارد کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

1. فرمان قطع می‌شود.
2. آخرین خط رسم شده حذف می‌شود و به نقطه ماقبل آخر باز می‌گردد.
3. نقطه انتهایی را به انتها وصل کرده و از فرمان line خارج می‌شود.
4. نقطه انتهایی را به ابتدا وصل کرده و کار رسم خط را انجام می‌دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. برای تهیه کپی از وجه های موضوعات سه بعدی از کدامیک از نمادهای موجود در نوار ابزار Solid Editing استفاده می‌شود؟

1. 3D Copy
2. Align
3. Copy face
4. 3D Array
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. زاویه متن در خط اندازه با استفاده از کدام زیرمنوی Dimension قابل تغییر است؟

1. Angular
2. Aliged
3. Align Text
4. Oblique
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. در محیط Auto CAD وقتی مکان نما روی موضوع قرار می گیرد به صورت خط چین ضخیم نشان داده می‌شود.این حالت با انتخاب کدام سربرگ از جدول Options تنظیم می‌شود؟

1. Display
2. System
3. Drafting
4. Selection
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. Angle To Fill در فرمان Array برای تعیین......می‌باشد.

1. تعداد ستون
2. فاصله بین ستون ها
3. فاصله بین سطر
4. ناحیه آرایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. با کدام فرمان می توان محیط و مساحت سطح ترسیم شده را محاسبه نمود؟

1. Area
2. Locate point
3. Distance
4. Mass properties
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. کدام گزینه جهت کپی‌های چندگانه به کار می‌رود؟

1. Mirror
2. Scale
3. Multiple
4. Rotate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. برای تنظیمات مربوط به اندازه گیری از کدام یک از فرامین زیر استفاده میشود؟

1. Dimension Style
2. Linear Dimension
3. Aligned Dimension
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. با استفاده از کدام کمک رسم نقطه وسط پاره خط ترسیم شده تعیین می‌شود؟

1. Int
2. End
3. Mid
4. Per
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. جهت حذف کردن برنامه اتوکد از کدام روش استفاده می شود؟

1. پاک کردن آیکن آن
2. پاک کردن آن از روی درایو
3. با استفاده از پنجره Control panel
4. فرستادن فایل های آن به سطل بازیافت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. می‌خواهیم با فرمان Rectangle یک مستطیل به طول 9 و به عرض 5 واحد رسم کنیم. اگر مختصات نقطه شروع (2و3) باشد کدام گزینه برای ترسیم آن مناسب است؟

1. 9,5@
2. 12,7@
3. 7,12@
4. 12,7
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. برای تبدیل منحنی های ترسیم شده با فرمان Polyline به خطوط مستقیم کدام فرمان اجرا می‌شود؟

1. Decurve
2. Join
3. Spline
4. Fit
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. برای فعال یا غیر فعال کردن سربرگ Object Ortrack و استفاده از امکانات آن کدام روش مناسب نیست؟

1. فشردن کلید تابعی F11
2. فشردن دکمه Ortrack در نوار وضعیت
3. کلید ترکیبی ctrl+W
4. کلید ترکیبیAlt+W
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. کدام فرمان با سایر فرمان ها در گزینه های زیر متفاوت است؟

1. Mirror
2. Copy
3. Offset
4. Move
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. از گزینه Through در فرمان Offset زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم .......

1. تعداد افست را تعیین کنیم.
2. موضوع را انتخاب کنیم.
3. دونقطه به عنوان طول افست تعیین کنیم.
4. سمت افست را تعیین کنیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. برای تنظیم فواصل پرش مکان نما و شبکه محیط ترسیم Auto CAD کدام فرمان اجرا می‌شود؟

1. Ortho
2. Options
3. Snap
4. Ddrmodes
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. با کدام فرمان می توان با استفاده از دوربین جهت دید جدیدی از موضوع ایجاد نمود؟

1. View
2. Camera
3. Animation
4. Create view
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. برای ذخیره سازی فایل جاری با نام دیگر از کدام فرمان استفاده می‌شود؟

1. Save
2. Save As
3. Qsave
4. New Save
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. دستور ترسیم کمان در اتوکد به چند روش صورت می‌گیرد؟

1. 8
2. 11
3. 12
4. 13
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. جهت حذف اعمال U از کدام دستور استفاده می‌شود؟

1. Erase
2. Redo
3. U
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. در کدام حالت نصب نرم افزار به صورت کامل نصب می‌شود؟

1. Custom
2. Full
3. Compact
4. Typical
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. جهت استفاده از راهنمای فرامین اتوکد (Help) از کدام کلید تابعی استفاده می‌شود؟

1. F1
2. F2
3. F6
4. F5
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. کدام نوار ابزار شامل دستورات عمومی برای مدیریت فایل ها در نرم افزار Auto CAD می باشد؟

1. Standard
2. Properties
3. Draw
4. Modify
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون Auto cad:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 506 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات