Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون Auto cad
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین Auto cad» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. جهت استفاده از راهنمای فرامین اتوکد (Help) از کدام کلید تابعی استفاده می‌شود؟

1. F1
2. F2
3. F6
4. F5
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. کدام فرمان با سایر فرمان ها در گزینه های زیر متفاوت است؟

1. Mirror
2. Copy
3. Offset
4. Move
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. برای انتقال یک جزءاز یک ترسیم از یک فایل به فایلی جدید از کدامیک از فرامین زیر استفاده میشود؟

1. Insert,Block
2. Recover,PU
3. PU,Block
4. Insert
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. کدامیک از قابلیت های فرمان Rectangle نیست؟

1. تغییر مقیاس خطوط مستطیل
2. ترسیم مستطیل در ارتفاع تعیین شده نسبت به صفحهXY
3. تغییر ضخامت خطوط مستطیل
4. گردکردن گوشه های مستطیل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. برای فعال یا غیر فعال کردن سربرگ Object Ortrack و استفاده از امکانات آن کدام روش مناسب نیست؟

1. فشردن کلید تابعی F11
2. فشردن دکمه Ortrack در نوار وضعیت
3. کلید ترکیبی ctrl+W
4. کلید ترکیبیAlt+W
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. برای اندازه گیری قطر دایره یا کمان در منوی Dimension از کدام فرمان استفاده می‌کنیم؟

1. Baseline
2. Diameter
3. Radius
4. Ordinate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. با استفاده از کدام گزینه در کادر محاوره‌ای Startup می‌توان واحد اندازه گیری را مشخص کرد؟

1. Quick Setup
2. Use a Template
3. Advanced Setup
4. Start from Scratch
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. تعداد سطرها در فرمان Table با استفاده از کدام گزینه تعیین می‌شود؟

1. Row Height
2. Data Rows
3. Columns
4. Header
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. کدامیک از فرمان ها جز فرمان های ایجاد رویه ها محسوب نمی‌شود؟

1. Edgesurf
2. Revsurf
3. Rulesurf
4. Surftab
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. کدامیک از متغیرهای فرمان Lengthen برای تغییر طول نسبی خط انتخاب می‌شود؟

1. Dynamic
2. Precent
3. Delta
4. Total
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. در جدول تنظیم خطوط مرکب برای تعیین فاصله هر خط از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

1. Distance
2. Offset
3. Fillet
4. Copy
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. کدام فرمان جز فرمان های گزارش گیری است؟

1. Quick Cale
2. Locate Point
3. Dim
4. Match Properties
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. نوار.....شامل دکمه هایی است که به کمک آنها می توان تعداد قابل توجهی از امکانات Auto CAD را فعال یا غیرفعال کرد.

1. نوار عنوان
2. نوار منو
3. نوار وضعیت
4. نوار ابزار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. فرمان Ellipse جز کدام گروه از فرمان ها است؟

1. ترسیمی
2. کمک ترسیمی
3. تنظیمی
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. دستور Chamfer جهت .... به کار می‌رود.

1. پخ زدن گوشه‌های ترسیم
2. گردکردن گوشه‌های ترسیم
3. حذف گوشه‌های ترسیم
4. کوتاه کردن گوشه های ترسیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. دستور Line Type به منظور تنظیم ...... خطوط به کار می‌رود.

1. رنگ
2. ضخامت
3. اندازه
4. نوع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. برای استفاده از سایه در سطوح به جای الگوهای هاشور کدام فرمان انتخاب می‌شود؟

1. Advance
2. Gradient
3. Pottern
4. General
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. برای تغییر طول یک خط در دستور Lengthen اگر مقدار عددی را که بخواهیم به خط اضافه یا از آن کم کنیم تعیین کنیم از کدام مورد زیر استفاده می‌شود؟

1. Percent
2. Total
3. Delta
4. Dynamic
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. نوعی نمایش موضوعات سه بعدی که به صورت چرخش در مسیر دایره ای و به صورت آزاد انجام می شود کدام است؟

1. View
2. Orbit
3. Rotate
4. Revolve
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. دستور PAN جهت ..... اشیا در ناحیه ترسیم به کار می‌رود.

1. حذف
2. تغییر مقیاس
3. جابجایی
4. تغییر مشخصات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. در دستورات گروه Osnap کدام گزینه مرکز دایره و کمان را انتخاب می‌کند؟

1. Midpoint
2. Endpoint
3. Intersection
4. Center
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. عبارت Trim در دستور Fillet بیانگر چیست؟

1. بریدن قسمت های اضافی گوشه ها
2. گردکردن قسمت های اضافی گوشه ها
3. پخ زدن امتداد اضافی گوشه ها
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. برای ایجاد برش های عمودی و افقی در موضوعات سه بعدی از کدام فرمان استفاده می‌شود؟

1. Slice
2. Section plan
3. Trim
4. 3D Trim
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. در کدامیک از انواع مختصات مختصات توسط یک عدد و یک زاویه بیان می شود؟

1. قطبی
2. مطلق
3. دکارتی نسبی
4. دکارتی مطلق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. برای گردکردن گوشه های دو امتداد از کدام فرمان استفاده می‌شود؟

1. Chamfer
2. Fillet
3. Rotate
4. Scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. فرمان های گزارش گیری در کدام نوار ابزار منوی بازشو قرار دارند؟

1. Inquiry
2. Draw
3. Modify
4. View
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. فنر مارپیچ با کدام فرمان ترسیم می شود؟

1. Polysolid
2. Spline
3. Helix
4. Arc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. از دستور Break at point به چه منظوری استفاده می‌شود؟

1. ترسیم منحنی
2. قطع یک موضوع در یک نقطه
3. ترسیم دایره
4. قطع یک موضوع در دو نقطه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. برای ذخیره یک ترسیم از چه دستوری استفاده می‌شود؟

1. Save
2. Pan
3. Snap
4. Rename
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. اگر طول موضوع ترسیم شده از 2 به 7واحد تغییر کند ضریب مقیاس تعیین شده کدام است؟

1. 1.5
2. 3.5
3. 2.5
4. 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. با اجرای فرمان Circle پیغام‌هایی صادر می شود منظور از پیغام Diameter در آن چیست؟

1. شعاع دایره
2. قطر دایره
3. طول کمان دایره
4. طول قوس دایره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. با کدام فرمان می توان با استفاده از دوربین جهت دید جدیدی از موضوع ایجاد نمود؟

1. View
2. Camera
3. Animation
4. Create view
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. با استفاده از کدام کمک رسم نقطه وسط پاره خط ترسیم شده تعیین می‌شود؟

1. Int
2. End
3. Mid
4. Per
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. استفاده از ماشین حساب در محیط Auto cad با کدام کلید ترکیبی امکان پذیر است؟

1. Ctrl+8
2. Ctrl+9
3. Ctrl+C
4. Ctrl+3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. خط چین در جدول Line Type با کدام گزینه انتخاب می‌شود؟

1. Dot
2. Dash Dot
3. Dash Line
4. Dash
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. با استفاده از کدام گزینه در کادر محاوره‌ای Startup می‌توان از تنظیمات از پیش تعریف شده برای یک فایل ترسیمی استفاده کرد؟

1. Quick Setup
2. Use a Template
3. Advanced Setup
4. Start from Scratch
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. کاربرد متغیر Aspect در فرمان Grid کدام است؟

1. تعیین ابعاد خطوط اصلی
2. تعیین زاویه بین خطوط شبکه
3. تعیین فاصله افقی و عمودی بین خطوط شبکه
4. تعیین تعداد خطوط شبکه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. در فرمان Erase برای پاک کردن آخرین موضوع ترسیم شده مقابل پیام Selectobject کاراکتر....درج می‌شود.

1. P
2. C
3. W
4. L
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. در جدول Array اگر فاصله سطر و ستون منفی باشند آرایه ایجاد شده در کدام ناحیه می باشد؟

1. چهارم
2. سوم
3. اول
4. دوم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. در فرمان Arc کدام گزینه به مفهوم زاویه کمان است؟

1. Length
2. Direction
3. Angle
4. Radius
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون Auto cad:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 506 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات