Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون مقدماتی
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین مقدماتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. حساب درآمد:

1. ماهیت بستانکار است
2. یک حساب دارایی است
3. ماهیت بدهکار است
4. ماهیت بدهکار و بستانکار است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. حساب های دائمی و موقت به ترتیب با کدامیک از حساب های زیر بسته می شود؟

1. تراز اختتامیه/سود و زیان
2. تراز افتتاحیه/سود و زیان
3. سود و زیان/تراز اختتامیه
4. کاربرگ سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. سررسید سفته سه ماهه که در 30 دی ماه صادر شده است کدامیک از تاریخ های زیر است؟

1. اول اردیبهشت
2. 30 فروردین
3. 31 فروردین
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. بیلان با کدام گزینه هم معنی است؟

1. ترازآزمایش
2. صورتحساب سود و زیان
3. ترازنامه
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. ...... موجب افزایش سرمایه مالک و ...... موجب کاهش سرمایه مالک می‌شود.

1. درآمد-درآمد
2. هزینه-درآمد
3. درآمد-هزینه
4. هزینه-هزینه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. اگر حق العمل کار بابت بسته بندی کالای امانی مبلغی را پرداخت نماید در دفاتر آمر کدام حساب بستانکار می شود؟

1. هزینه متفرقه
2. کالای امانی
3. حساب شخص حق العمل کار
4. حساب شخص آمر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

1. درآمد-هزینه=سود
2. درآمد-سرمایه=بدهی
3. بدهی+سرمایه=دارایی
4. 1و 3 صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. کلیه حساب های قابل درج در ترازنامه....هستند و با حساب واسطه.....بسته می شوند.

1. موقت-تراز اختتامی
2. دائمی-خلاصه سود و زیان
3. دائمی-تراز اختتامی
4. موقت-خلاصه سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. کدامیک از تعاریف زیر صحیح نیست؟

1. حساب استهلاک انباشته یک حساب دائمی بوده و به سال بعد منتقل می‌شود
2. استهلاک یعنی کاهش ارزش دارایی ثابت در عمر مفید
3. حساب استهلاک انباشته هر دارایی ثابت در ترازنامه به صورت افزاینده در سمت دارایی‌ها آورده می‌شود
4. ارزش دفتری هر دارایی یعنی کاهش استهلاک انباشته از قیمت تمام شده آن دارایی‌ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. کدامیک از تخفیفات زیر برای تشویق خریداران به پرداخت بدهی زودتر از موعد مقرر تعیین شده است؟

1. تخفیف تجاری
2. تخفیف غیرتجاری
3. تخفیف نقدی
4. تخفیف توافقی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

1. هر دریافتی درآمد است.
2. هر پرداختی هزینه است.
3. خدمات ارائه نشده که وجه آن دریافت نشده درآمد نیست.
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. اگر مانده حساب صندوق در دفاتر 2000000 ریال و موجودی نقدی واقعی در صندوق 2100000 ریال باشد کدام ثبت اصلاحی صورت می‌گیرد؟

1. صندوق2000000/کسر و فزونی صندوق2000000
2. صندوق100000/کسر و فزونی صندوق100000
3. کسر و فزونی صندوق2000000/صندوق2000000
4. کسر و فزونی صندوق100000/صندوق100000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. به صورتحسابي كه داراييها، بدهيها وسرمايه يك واحد اقتصادي را دريك تاريخ معين نشان مي دهد چه مي گويند؟

1. ترازآزمايشي
2. صورتحساب سرمايه
3. ترازنامه
4. صورتحساب سود و زيان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. اولین قدم در حسابداری چیست؟

1. ثبت دفتر روزنامه
2. ثبت دفتر کل
3. ثبت سند حسابداری
4. ثبت دفتر معین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. حساب‌های موقت با حساب خلاصه سود و زیان درست است؟

1. واسطه
2. دائمی
3. موقت
4. واسطه و موقت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. اگر از قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش موجودی پایان دوره کسر شود چه چیزی بدست می آید؟

1. فروش خالص
2. قیمت تمام شده کالای فروش رفته
3. سود خالص
4. سود ناخالص
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. برگه ای که توسط بانک به صاحب ارسال شده و افزایش موجودی حساب را نشان می‌دهد ...

1. اعلامیه بدهکار بانکی می باشد.
2. اعلامیه بستانکار بانکی می باشد.
3. صورتحساب بانکی می باشد.
4. صورت مغایرت بانکی می باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. کدام دسته از حساب های زیر به سود و زیان منتقل می‌شود؟

1. حساب های موقت
2. دارایی-بدهی-سرمایه
3. هزینه و بدهی
4. دارایی و درآمد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. کدامیک از تخفیفات زیر برای تشویق خریداران به پرداخت بدهی زودتر از موعد تعیین شده داده می‌شود؟

1. تخفیف تجاری
2. تخفیف غیرتجاری
3. تخفیف نقدی
4. تخفیف توافقی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. کارمزد بانکی:

1. از حساب بانکی طبق دفاتر کسر می گردد.
2. به مانده حساب بانکی طبق دفاتر اضافه می گردد.
3. از مانده حساب بانکی طبق صورتحساب کسر می گردد.
4. به مانده حساب بانکی طبق صورتحساب اضافه می گردد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. خرید نسیه یک باب ساختمان باعث می شود:

1. دارایی و بدهی افزایش می یابد
2. دارایی و سرمایه افزایش می یابد
3. دارایی افزایش و بدهی کاهش می یابد
4. دارایی افزایش و سرمایه کاهش می یابد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. کدامیک از حساب های زیر معمولا در پایان سال اصلاح می شود؟

1. پیش پرداخت بیمه
2. پیش دریافت درآمد
3. ملزومات
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. حساب استهلاک انباشته چه نوع حسابی است؟

1. دارایی جاری
2. کاهنده دارایی
3. بدهی جاری
4. موقت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

1. هر دریافتی درآمد است
2. هر پرداختی هزینه است
3. خدمات ارائه شده که وجوه آن وصول نشده در آمد نیست
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. در صورتی که موسسه از تنخواه گردان ثابت استفاده کند به هنگام پرداخت تنخواه گردان به تنخواه چه ثبتی زده می‌شود؟

1. تنخواه گردان(بد)/بانک(بس)
2. هزینه(بد)/تنخواه گردان(بس)
3. بانک(بد)/تنخواه گردان(بس)
4. تنخواه گردان(بد)/هزینه(بس)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. سندی که فرد امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا حواله کرد او کارسازی نماید:

1. چک
2. سفته
3. اوراق سهام
4. اسناد دریافتنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. حق یا ادعای مالک یا مالکین نسبت به دارایی موسسات کدام گزینه است؟

1. دارایی
2. بدهی
3. سرمایه
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. مانده کدام حساب به هنگام خرید نسیه افزایش می یابد؟

1. حساب های دریافتنی
2. حساب های پرداختنی
3. برداشت
4. صندوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. تنخواه گردان به دلیل ......... ایجاد شده است.

1. برای کنترل بانک
2. برای پرداخت وجه کالای خریداری شده
3. دریافت و پرداخت وجه نقد
4. برای پرداخت های جزئی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. در ثبت سندحسابداری حساب بدهکار یا بستانکار:

1. از سطح معین انتخاب می‌شود.
2. از سطح کل انتخاب می‌شود.
3. از سطح تفضیلی انتخاب می‌شود.
4. از پایین ترین سطح انتخاب می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. با خرید کالا و دادن یک برگه سفته به فروشنده کدام حساب بستانکار می‌شود؟

1. خرید کالا
2. اسناد پرداختنی
3. اسناد دریافتنی
4. حساب پرداختنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. خدماتی به ارزش 3500000 ریال برای مشتریان انجام شد که در دفاتر اشتباها 350000 ریال ثبت گردید. کدامیک از اصول حسابداری زیر رعایت نشده است؟

1. اصل اهمیت
2. اصل ثبات رویه
3. اصل واقعیت
4. اصل قیمت تمام شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. حساب‌های دارایی با چه حسابی بسته می‌شوند؟

1. تراز اختتامی
2. سرمایه
3. تراز افتتاحی
4. بدهی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. نوشته ای که صادرکنندگان آن وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد را کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار نماید را ....

1. سفته
2. برات
3. اوراق بهادار
4. چک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. منظور از ارزیابی موجودی کالا چیست؟

1. تعیین تعداد واحدهای موجودی کالا در پایان دوره
2. تعیین تعداد واحدهای موجودی کالا در اول دوره
3. تعیین بهای تمام شده موجودی کالا در پایان دوره
4. تعیین بهای تمام شده موجودی کالا در اول دوره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. سررسید سفته 3ماهه ای که در تاریخ 90/2/31 صادر شده کدام گزینه می باشد؟

1. 90/4/31
2. 90/5/30
3. 90/5/29
4. 90/5/31
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. خرید نسیه اثاثه در موسسات خدماتی چه تاثیری بر معادله حسابداری می‌گذارد؟

1. دارایی و بدهی را افزایش می دهد.
2. دارایی و بدهی را کاهش می دهد.
3. دارایی را افزایش و بدهی را کاهش می دهد.
4. دارایی را کاهش و بدهی را افزایش می دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. حسابدار شرکت سهند فراموش کرده برداشت شخصی صاحب مؤسسه را در دفاتر ثبت نماید این اشتباه موجب می شود که ..... از واقع گزارش شود?

1. دارایی کمتر و سرمایه بیشتر
2. دارایی بیشتر و سرمایه کمتر
3. دارایی و سرمایه کمتر
4. دارایی و سرمایه بیشتر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول در صورتحساب سود و زیان جز کدامیک از هزینه‌های زیر می‌باشد؟

1. غیر عملیاتی
2. عمومی و اداری
3. فروش
4. مالی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. پرداخت هزینه حمل کالای فروش رفته توسط فروشنده کدامین اقلام دفاتر را افزایش می‌دهد؟

1. هزینه عملیاتی
2. خرید
3. فروش
4. هزینه حمل کالای خریداری شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون مقدماتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1356 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری