Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون مقدماتی
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین مقدماتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. جمع صورت ریز حساب های معین با مانده کدام حساب کنترل می‌شود؟

1. حساب های تفصیلی مربوطه
2. حساب های انتظامی مربوطه
3. حساب های کل مربوطه
4. حساب های دفترروزنامه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. موجودی کالای اول دوره با چه حسابی بسته می شود؟

1. خلاصه سود و زیان
2. سود ناخالص فروش
3. موجودی کالای پایان دوره
4. موجودی کالا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. به فهرست مانده حساب های دفترکل پس از انجام ثبت های اصلاحی......گویند.

1. تراز آزمایشی
2. ترازنامه
3. کاربرگ
4. ترازآزمایشی اصلاح شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. کدام گزینه جز حساب های موقت نیست؟

1. هزینه
2. فروش
3. برداشت
4. حساب های دریافتنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. برای تهیه صورت مغایرت بانکی کدامیک ازمانده طبق صورتحساب ارسالی بانک کسر می‌شود؟

1. واریزی مشتریان
2. چک های معوق
3. کارمزد بانکی
4. چک های وصول شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. حساب مطالبات مشکوک الوصول در صورتحساب سودوزیان در طبقه بندی جز هزینه های........می باشد.

1. مالی
2. توزیع و فروش
3. عمومی و اداری
4. غیرعملیاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. خرید نسیه ماشین آلات باعث می‌شود:

1. دارایی و سرمایه افزایش یابند
2. دارایی و بدهی افزایش یابند
3. دارایی افزایش و بدهی کاهش یابد
4. دارایی کاهش و بدهی افزایش یابد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. در تنظیم صورت مغایرت بانکی برای تعیین مانده واقعی کدام صورتحساب ارسالی بانک کم می‌شود؟

1. برداشت کارمزد
2. سپرده های بین راهی
3. چک های معوق
4. وجوه واریزی توسط مشتریان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. کدامیک از اقلام زیر در صورتحساب سود و زیان درج نمی‌شود؟

1. درآمد
2. پیش پرداخت اجاره
3. هزینه متفرقه
4. هزینه حقوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. اعطای تخفیف به علت معیوب بودن کالای فروخته شده در دفاتر فروشنده در چه حسابی ثبت می شود؟

1. تخفیفات نقدی فروش
2. تخفیفات خرید
3. برگشت از فروش و تخفیفات
4. برگشت از خرید تخفیفات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. حساب های خلاصه سود و زیان در پایان سال به چه حسابی بسته می شود؟

1. برداشت
2. سرمایه
3. درآمد
4. بدهی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از مانده کدام حساب کسر می‌شود؟

1. حساب های دریافتنی
2. حساب های پرداختنی
3. بانک
4. اسناد پرداختنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. کدامیک از موارد زیر جز هزینه‌های عملیاتی به حساب نمی‌آید؟

1. هزینه حمل کالای فروش رفته
2. هزینه حقوق کارکنان
3. هزینه حمل کالای خریداری شده
4. هزینه تبلیغات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. موسسه بازرگانی فجر در 1389/5/7 یک دستگاه ویدئو پروژکتور به مبلغ 12000000 ریال به طور نسیه با شرط (ن/30-10/2) از فروشگاه رایانک خریداری نمود و در تاریخ 89/7/13 به علت عدم مطابقت مدل دستگاه آنرا برگشت داد. چه حسابی و به چه مبلغی در تاریخ 89/7/13 در دفاتر موسسه فجر بدهکار می‌شود؟

1. برگشت از خرید و تخفیفات به مبلغ 11760000
2. حساب‌های پرداختنی به مبلغ 12000000
3. حساب‌های پرداختنی به مبلغ 11760000
4. برگشت از خرید و تخفیفات به مبلغ 12000000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. چنانچه موجودی واقعی صندوق از مانده حساب صندوق کمتر باشد در ثبت اصلاحی چه حسابی بدهکار می شود؟

1. هزینه مالی
2. صندوق
3. سایر درآمدها
4. کسر و اضافی صندوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. کدام گزینه درباره کاربرگ درست است؟

1. حساب نقد و بانک به ستون بدهکار سودو زیان انتقال می‌یابد.
2. حساب نقد و بانک به ستون بدهکار ترازنامه انتقال می‌یابد.
3. حساب سرمایه به ستون بستانکار سودو زیان انتقال می‌یابد.
4. حساب سرمایه به ستون بدهکار سودو زیان انتقال می‌یابد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. سفته ای در تاریخ 90/1/14 صادر و مدت آن 90 روز می باشد سررسید آن کدام است؟

1. 90/4/8
2. 90/4/10
3. 90/4/11
4. 90/4/14
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. آخرین مرحله چرخه حسابداری معمولا عبارت است از:

1. بستن حساب های دائمی
2. تهیه ترازآزمایشی
3. تهیه صورتحساب سود و زیان
4. تهیه تراز اختتامیه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. موجودی کالای پایان دوره یک شرکت 6000000 ریال است.برای بستن حساب موجودی کالای پایان دوره کدام ثبت روزنامه صورت می گیرد؟

1. دارایی ها 6000000/موجودی کالا6000000
2. خلاصه سود و زیان 6000000/موجودی کالا6000000
3. موجودی کالا6000000/خلاصه سود و زیان 6000000
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. مانده حساب ملزومات یک موسسه در اول دوره مالی 3000000 ریال است.اگر در پایان دوره 1000000 از ملزومات باقی مانده باشد بستانکار در ثبت اصلاحی چه خواهد بود؟

1. هزینه ملزومات 2000000 ریال
2. ملزومات 2000000 ریال
3. هزینه ملزومات 1000000 ریال
4. ملزومات 1000000 ریال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. مانده حساب های دائمی سال قبل در ابتدای سال جدید با کمک کدام حساب انتقال می یابد؟

1. حساب سرمایه
2. حساب های هزینه
3. تراز اختتامی
4. تراز افتتاحی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. تعریف حسابداری:

1. فن ثبت و طبقه بندی فعالیت های مالی و تفسیر نتایج
2. فن ثبت تلخیص و طبقه بندی و تفسیر نتایج
3. فن ثبت طبقه بندی و تفسیر
4. فن ثبت طبقه بندی و تلخیص و تفسیر نتایج حاصل آن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. چنانچه مقداری از ملزومات که به طور نسیه خریداری شده به علت عیب و نقص برگشت داده شود کدام حساب بدهکار می شود؟

1. حساب های پرداختنی
2. حساب های دریافتنی
3. برگشت از خرید
4. ملزومات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. کدامیک از واحدهای اقتصادی زیر می تواند به عنوان واحدهای انفرادی محسوب می شود؟

1. مغازه ها
2. شرکت های تعاونی
3. بانک ها
4. سازمان های دولتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. مانده کدام حساب بستانکار است؟

1. برداشت
2. اثاثه
3. حساب دریافتنی
4. حساب پرداختنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. کدامیک از مراحل چرخه حسابداری زودتر از بقیه انجام می‌شود؟

1. تهیه صورت های مالی
2. انتقال به دفتر کل
3. روزنامه نویسی
4. اصلاح حساب ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. کدام گزینه از اصول حسابداری نیست؟

1. اصل بهای تمام شده
2. اصل استاندارد بودن واحد پول
3. اصل مقابله هزینه با درآمد
4. اصل افشا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. کدام گزینه از ستون های موجودی در کاربرگ نمی باشد؟

1. بستن حساب ها
2. تراز آزمایشی
3. اصلاح حساب ها
4. تراز نامه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. دو ستون اول ترازآزمایشی چهارستونی باید با:

1. گردش عملیات دفترروزنامه برابر باشد
2. جمع مانده بدهکار و بستانکار حساب های دفترکل برابر باشد
3. گردش عملیات دفترمعین برابر باشد
4. جمع مانده بدهکار دفترکل برابر باشد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. انبارگردانی عبارت است از:

1. تعیین مقدار واقعی موجودی کالای یک موسسه در یک زمان معین
2. تعیین بهای موجودی کالای یک موسسه در یک زمان معین
3. تعیین مقدار و ارزش موجودی کالا
4. 2 و 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. پرداخت بدهی های شخصی صاحب موسسه از محل دارایی های موسسه باعث:

1. افزایش برداشت و کاهش دارایی می شود
2. افزایش برداشت و افزایش دارایی می شود
3. کاهش بدهی و دارایی می شود
4. کاهش بدهی و افزایش برداشت می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. کدامیک از واحدهای اقتصادی زیر لزوما به منظور کسب سود و منفعت تشکیل می‌شود؟

1. انتفاعی
2. بخش عمومی
3. خصوصی
4. خدماتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. حساب درآمد معمولا مانده ....... دارند و افزایش حساب های مزبور در طرف ...... و کاهش آنها در طرف ..... ثبت می شوند.

1. بستانکار-بدهکار-بدهکار
2. بستانکار-بستانکار-بدهکار
3. بدهکار-بدهکار-بستانکار
4. بدهکار-بستانکار-بدهکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. حسابداری دوبل یا دو طرفه یعنی هر معامله .....

1. حداقل برای دو حساب اثر می‌گذارد.
2. در دو دفتر ثبت می‌شود.
3. در دو طرف یک حساب ثبت می‌شود.
4. دوبار در حساب‌ها ثبت می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. کدام گزینه از موسساتی می‌باشند که از سیستم‌های حسابداری استفاده می‌کنند؟

1. موسسات خدماتی
2. موسسات صنعتی
3. موسسات بازرگانی
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. ترتیب اطلاعات گزارش سود و زیان عبارت است از؟

1. فروش خالص – زیان ناویژه – سود ویژه
2. فروش خالص – قیمت تمام شده فروش رفته-سود (زیان) ناویژه
3. خرید خالص-سود نا ویژه-فروش کالا
4. خرید خالص-سود ناویژه-سود (زیان) ناویژه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. حساب پیش پرداخت بیمه در پایان دوره مالی مبلغ 12000 ریال را نشان می دهد چنانچه تاریخ انعقاد قرارداد 89/8/1 به مدت یکسال باشد برای اصلاح حساب چه حسابی به چه مبلغ باید بدهکار گردد؟

1. هزینه بیمه 5000ریال
2. هزینه بیمه 7000ریال
3. پیش پرداخت بیمه 5000ریال
4. پیش پرداخت بیمه 7000ریال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. کدامیک از موارد زیر در صورتحساب سود و زیان درج نمی شود؟

1. هزینه حقوق
2. درآمد
3. هزینه آب و برق
4. پیش پرداخت بیمه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. هنگام ورود کالا به انبار .... صادر می شود.

1. حواله انبار
2. قبض انبار
3. کارت انبار
4. برگه موجودی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. سررسید سفته 3ماهه که تاریخ صدور آن اول تیر است .... می باشد.

1. اول مهرماه
2. پایان شهریور
3. پایان مهر
4. سی ام شهریور
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون مقدماتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1356 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری