Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون مقدماتی
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین مقدماتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدامیک از اقلام زیر بدهکار هستند؟

1. برگشت از خرید و تخفیفات
2. پیش دریافت فروش
3. تخفیفات نقدی خرید
4. تخفیفات نقدی فروش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. در مورد سود و زیان ویژه کدام عبارت صحیح است؟

1. فروش-بهای تمام شده کالای آماده برای فروش
2. فروش-خرید خالص
3. سود ناویژه-هزینه های عملیاتی
4. درآمد-بهای تمام شده کالای فروش رفته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. کدامیک از وضعیت های زیر فراهم کننده پذیرفته شده ترین شاهد و مدرک در مورد تحقق درآمد در واحدهای تولیدی است؟

1. تکمیل فرایند ساخت محصولات
2. دریافت وجه نقد از فروش محصولات ساخته شده
3. فرایند ساخت محصولات
4. فروش و تحویل محصولات ساخته شده به مشتریان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. کدامیک از موسسات زیر یک موسسه بازرگانی می‌باشد؟

1. کارخانه ذوب آهن
2. فروشگاه های زنجیره ای
3. کارخانه شیر
4. موسسات حمل و نقل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. تخفیفات نقدی در مورد کدام گزینه اعمال می شود؟

1. خرید و فروش های نسیه
2. خرید و فروشهای نقدی
3. خرید نقد و فروش نسیه
4. خرید نسیه و فروش نقد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. هزینه آگهی عضو کدام دسته از هزینه های صورت سود و زیان است؟

1. هزینه حمل
2. هزینه برق و تلفن
3. هزینه فروش
4. سایر هزینه ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. در کدامیک از روش های زیر موجودی کالای پایان دوره از آخرین خریدها می‌باشد؟

1. میانگین موزون
2. میانگین ساده
3. Lifo
4. Fifo
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. مبلغی که بابت مال الاجاره شش ماهه محل موسسه طی چک پرداخت می شود ثبت صحیح عبارت است از:

1. هزینه اجاره بد/صندوق بس
2. هزینه اجاره بد/حساب بستانکاران بس
3. پیش پرداخت اجاره بد/صندوق بس
4. پیش پرداخت اجاره بد/بانک بس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. دارایی یک واحد اقتصادی 18000000 ریال و بدهی های آن 5000000 ریال می باشد سرمایه مالک این واحد اقتصادی برابر است با......ریال.

1. 23000000
2. 13000000
3. 18000000
4. 5000000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. حساب‌های دائمی در سال جدید با چه حسابی افتتاح می‌شوند؟

1. خلاصه سود و زیان
2. تراز اختتامی
3. سرمایه
4. تراز افتتاحی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. کلیه حساب های مندرج در ترازنامه حسابهای ..... هستند و با حساب ..... بسته می شوند.

1. دائمی-تراز اختتامی
2. دائمی-خلاصه سود و زیان
3. موقت-تراز افتتاحی
4. موقت-خلاصه سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. کدام گزینه نادرست است؟

1. در هر دوره مالی بیش از یک سند افتتاحیه قابل ثبت می باشد.
2. در هر دوره مالی بیش از یک سند عمومی قابل ثبت می باشد.
3. در هر دوره مالی تنها یک سند اختتامی قابل ثبت می باشد.
4. در هر دوره مالی به تعداد موردنیاز سند اصلاحی قابل ثبت می باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. اگر موجودی کالای اول دوره 300000 و بهای تمام شده کالای خریداری شده 2500000 ریال و موجودی پایان دوره 800000 ریال باشد بهای تمام شده کالای فروش رفته برابر است با:

1. 3600000
2. 2800000
3. 2000000
4. 1700000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. کدام دسته از حساب‌های زیر به حساب سود و زیان منتقل می‌شود؟

1. بدهی
2. برداشت
3. درآمد
4. هزینه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. چنانچه سرمایه اول دوره موسسه ای 12000000 ریال سرمایه گذاری مجدد 4000000 ریال سود خالص 6000000 ریال و سرمایه پایان دوره 15000000 ریال باشد برداشت صاحب موسسه چند ریال است؟

1. 7000000
2. 6000000
3. 3000000
4. 9000000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. اگر بابت پخش 5 نوبت آگهی 5000 ریال وصول و در حساب پیش دریافت در آمد ثبت شده باشد و تا پایان سال فقط 4 نوبت آن ثبت شده باشد برای اصلاح حساب چه حسابی باید بدهکار شود؟

1. درآمد آگهی4000ریال
2. درآمد آگهی 1000ریال
3. پیش دریافت آگهی 4000ریال
4. پیش پرداخت آگهی 1000ریال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. سفته ای به مبلغ 3000000ریال بابت فروش کالا دریافت می شود.ثبت بدهکار کدام است؟

1. اسناد دریافتی
2. فروش
3. بدهکاران
4. اسناد پرداختی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. در کدام روش ارزیابی موجودی کالا مبلغ موجودی پایان دوره جدیدترین و آخرین قیمت های خرید دوره می باشد؟

1. اولین صادره از آخرین وارده
2. میانگین موزون
3. اولین صادره از اولین وارده
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. در سیستم ثبت دائمی موجودی کالا اگر از 300000 ریال کالای خریداری شده 50000 ریال آن برگشت و وجه مربوطه دریافت شده باشد چه حسابی و به چه مبلغ بستانکار می‌شود؟

1. خرید کالا 50000 ریال
2. موجودی کالا 250000 ریال
3. برگشت از خرید و تخفیفات 50000 ریال
4. موجودی کالا 50000 ریال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. در کدام روش ارزیابی موجودی کالا بهای تمام شده موجودی پایان دوره بر مبنای قیمت های خرید قدیمی محاسبه می شود؟

1. میانگین موجود
2. اولین صادره از آخرین وارده
3. شناسایی ویژه
4. اولین صادره از اولین وارده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. هزینه حمل کالای خریداری شده در کدام حساب نگهداری می‌شود؟

1. هزینه حمل کالای خریداری شده
2. حساب خرید
3. حساب موجودی کالا
4. بدهکار حساب خلاصه سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. مطالبات سوخت شده یعنی:

1. مطالباتی که احتمال سوخت شدن آن وجود دارد
2. مطالباتی که وصول آنها غیرممکن تشخیص داده می شود
3. مطالباتی که در موعد سررسید وصول خواهند شد
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. هنگامی که موجودی نقد نزد صندوقدار 5000000 ریال و مانده حساب صندوق 5200000 ریال باشد چه ثبتی جهت تعدیل زده می‌شود؟

1. صندوق200000/کسر و فزونی صندوق200000
2. کسر و فزونی صندوق5200000/صندوق5200000
3. صندوق5000000/کسر و فزونی صندوق5000000
4. کسر و فزونی صندوق200000/صندوق200000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. موجودی کالای پایان دوره یک شرکت 6000000 ریال است.برای بستن حساب موجودی کالای پایان دوره کدام ثبت روزنامه صورت می گیرد؟

1. دارایی ها 6000000/موجودی کالا6000000
2. خلاصه سود و زیان 6000000/موجودی کالا6000000
3. موجودی کالا6000000/خلاصه سود و زیان 6000000
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. دارایی عبارت است از:

1. حق مالی اشخاص غیراز مالک نسبت به دارایی های واحداقتصادی
2. حق مالی اشخاص نسبت به دارایی های واحداقتصادی
3. حق مالی مالک نسبت به دارایی های واحداقتصادی
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. مبلغ 8900000ریال طی یک فقره چک بانکی در اختیار مسئول تنخواه گردان قرار داده شد.حسابی که بستانکار می شود کدام است؟

1. بانک
2. تنخواه گردان
3. صندوق
4. هزینه های تنخواه گردان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. دفاتر اصلی و قانونی حسابداری کدامند؟

1. دفتر روزنامه و معین
2. دفتر روزنامه و کل و معین
3. دفتر روزنامه و کل
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. تقسیم واحد اقتصادی به واحدهای« عمومی،خصوصی و تعاونی» براساس کدام ویژگی است ؟

1. تعداد مالكين
2. نوع مالكيت
3. هدف فعالیت
4. نوع فعالیت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. در موسسه شایگان هزینه حقوق پایان دوره مانده ای معادل 600000ریال داشت.حقوق ثبت و پرداخت نشده در پایان دوره 40000ریال می باشد.ثبت اصلاحی لازم کدام است؟

1. هزینه حقوق 460000بدهکار-صندوق460000بستانکار
2. هزینه حقوق 40000بدهکار-حقوق پرداختنی 40000بستانکار
3. هزینه حقوق 40000بدهکار-صندوق 40000بستانکار
4. هزینه حقوق 460000بدهکار-حقوق پرداختنی460000بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. اگر موجودی صندوق کمتر از مانده حساب صندوق دفترکل باشد چه ثبتی در دفاتر انجام می شود؟

1. حساب کسر و فزونی صندوق بدهکار-حساب صندوق بستانکار
2. حساب صندوق بدهکار-حساب کسر و فزونی صندوق بستانکار
3. حساب صندوق بدهکار-حساب بدهکاران بستانکار
4. ثبتی انجام نمی گیرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. حسابی که در آن مانده حسابهای دارایی بدهی و سرمایه نوشته می شود؟

1. صورتحساب سود و زیان
2. صورتحساب سرمایه
3. ترازنامه
4. کاربرگ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. کدامیک از معاملات زیر موجب بدهکار شدن یک حساب بدهی و بستانکار شدن یک حساب دارایی می شود؟

1. خرید نقدی آپارتمان
2. دریافت طلب
3. پرداخت بدهی
4. خرید نسیه اثاثیه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. ثبت اصللاحی که بابت اصلاح حساب پیش دریافت در آمد صورت می پذیرد و منجر به شناسایی درآمد می شود در جهت رعایت کدام اصل از اصول حسابداری می باشد؟

1. اصل اهمیت
2. تحقق درآمد
3. اصل افشاء
4. اصل بهای تمام شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. در روش نگهداری ادواری کدام حساب فعال نیست؟

1. خرید
2. فروش
3. موجودی کالا
4. ملزومات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. کدامیک از موارد زیر در پایان دوره مالی به حساب سرمایه بسته می‌شود؟

1. حساب های هزینه
2. حساب های درآمد و بدهی
3. حساب خلاصه سود و زیان
4. حساب های دریافت و هزینه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. کدام اشتباه موجب عدم توازن تراز آزمایشی نمی شود؟

1. تجزیه و تحلیل غلط یا معامله
2. از قلم افتادگی
3. ثبت کردن یک معامله به مبلغی کمتر یا بیشتر در دفتر روزنامه
4. هرسه مورد فوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. مانده کدامیک از حساب‌های زیر به حساب سرمایه بسته خواهد شد؟

1. سود و زیان
2. بیلان
3. برداشت
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. مانده کدامیک از حساب های زیر معمولا بستانکار است؟

1. هزینه حمل کالای فروش رفته
2. تخفیفات نقدی فروش
3. برگشت از فروش و تخفیفات
4. برگشت از خرید و تخفیفات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. کدام گزینه از انواع موسسات می‌باشد؟

1. بازرگانی
2. خدماتی
3. تولیدی
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. برای اصلاح حساب درآمد ثبت نشده کدام حساب زیر بستانکار می‌شود؟

1. درآمد دریافتی
2. پیش دریافت درآمد
3. درآمد
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون مقدماتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1356 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری