Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون مقدماتی
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین مقدماتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در تاریخ 89/12/29 حساب پیش پرداخت اجاره 4800000 ریال می باشدکه بابت یکسال اجاره می باشد و ثبت آن در تاریخ 89/11/1 صورت گرفته است. ثبت اصلاحی آن کدام است؟

1. هزینه اجاره1600000/پیش پرداخت اجاره1600000
2. هزینه اجاره4800000/پیش پرداخت اجاره4800000
3. هزینه اجاره400000/پیش پرداخت اجاره400000
4. اجاره دریافتنی1200000/پیش پرداخت اجاره1200000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. ماهیت حساب خرید و برگشت از فروش به ترتیب .....و.......است.

1. بستانکار-بستانکار
2. بدهکار-بدهکار
3. بستانکار-بدهکار
4. بدهکار-بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. با سپرده بین راهی در صورت مغایرت بانکی چگونه برخورد می شود؟

1. از مانده صورتحساب بانک کسر می شود
2. به مانده صورتحساب بانک اضافه می شود
3. به مانده دفاتر اضافه می شود
4. از مانده دفاتر کسر می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. کدامیک از اقلام زیر در ترازنامه نوشته نمی‌شود؟

1. نقد و بانک
2. حساب های پرداختنی
3. درآمد
4. سرمایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. اصولا هزینه استهلاک دارایی ثابت جز کدام دسته از حساب‌ها می‌باشد؟

1. هزینه های فرعی
2. هزینه عملیاتی
3. سایر دارایی ها
4. رقم کاهنده دارایی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. صورتحسابی که وضعیت مالی یک واحد تجاری را در یک تاریخ معین نشان می دهد ، .... می گویند.

1. صورتحساب سرمایه
2. صورتحساب سود و زیان
3. ترازنامه
4. تراز اختتامیه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. مانده کدامیک از حساب های زیر معمولا بستانکار است؟

1. هزینه حمل کالای فروش رفته
2. تخفیفات نقدی فروش
3. برگشت از فروش و تخفیفات
4. برگشت از خرید و تخفیفات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. پرداخت مبالغی بابت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد در یک حساب......به نام......ثبت می‌گردد.

1. دارایی-پیش پرداخت هزینه
2. دارایی-درآمد
3. دارایی-پیش دریافت درآمد
4. بدهی-پیش پرداخت هزینه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. در زمان اصلاح موجودی کالای اول دوره، کدام حساب بدهکار می شود؟

1. موجودی کالای اول دوره
2. تراز اختتامیه
3. حساب خلاصه سودوزیان
4. موجودی کالای پایان دروه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. معمولا دفتر معین مستقیما از روی ...... نوشته می‌شود.

1. دفتر روزنامه
2. سند حسابداری
3. مدارک و اسناد مثبته
4. دفتر کل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. کدام گزینه در مورد تخفیف تجاری درست است؟

1. تخفیف تجاری در دفاتر خریدار و فروشنده ثبت نمی شود.
2. تخفیف تجاری در دفاتر خریدار و فروشنده ثبت می شود.
3. تخفیف تجاری در صورت معیوب بودن کالا به مشتری داده می شود.
4. تخفیف تجاری در صورت فروش های نسیه به مشتری داده می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. از مسئول تنخواه گردان يك فقره سفته تضميني دريافت شد،كدام حساب بدهكار مي گردد ?

1. تنخواه گردان
2. اسناد دريافتني
3. حساب انتظامي
4. اسناد پرداختنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. کدامیک از وظایف زیر جزء وظایف حسابداری بهای تمام شده است؟

1. یاری مدیران در ایجاد و اجرای برنامه ها
2. پیش بینی هزینه های تولید برای یک دوره معین
3. جمع آوری و تفکیک، ثبت و تسهیم هزینه ها
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. اگر مانده حساب صندوق 3000000 ریال باشد ولی موجودی واقعی صندوق 2910000 ریال باشد.

1. باید حساب صندوق 90000 ریال بدهکار شود.
2. باید حساب صندوق 90000 ریال بستانکار شود.
3. باید حساب کسر و فزونی صندوق 90000 بستانکار شود.
4. باید حساب کسر و فزونی صندوق 100000 ریال بدهکار شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. واحد های اقتصادی از نظر نوع فعالیت به چه صورت تقسیم می‌شوند؟

1. تعاونی-خدماتی-بازرگانی
2. خدماتی-بازرگانی-تولیدی
3. صنعتی-اقتصادی-اجتماعی
4. عمومی-تعاونی-خصوصی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. دفاتر اصلی و قانونی حسابداری کدامند؟

1. دفتر روزنامه و معین
2. دفتر روزنامه و کل و معین
3. دفتر روزنامه و کل
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. شرکت آلفا مبلغ 120000 ریال برای 3 ماه از آقای بهمنی به عنوان قرض الحسنه دریافت کرد. در این حالت حسابدار شرکت چه حسابی را بستانکار می کند؟

1. حساب های دریافتنی
2. حساب های پرداختنی
3. برداشت
4. صندوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. حساب موجودی کالای پایان دوره با چه حسابی باز می‌شود؟

1. خلاصه حساب سود و زیان
2. سرمایه
3. دارایی
4. موجودی اول دوره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. برای محاسبه بهای تمام شده کالای آماده به فروش کدام یک از مبالغ زیر با بهای تمام شده کالای خریداری شده جمع می شود؟

1. تخفیف نقدی خرید
2. تخفیف نقدی فروش
3. موجودی کالای اول دوره
4. موجودی کالای پایان دوره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. کدام گزینه از ستون‌های موجود در فرم کاربرگ می‌تواند باشد؟

1. تراز آزمایش
2. اصلاحات
3. ترازنامه
4. همه موارد فوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. شرکت اطلس در تاریخ 89/5/5 مبلغ 3000000 ریال به صورت نسیه 30 روزه با شرط پرداخت 10 روزه 2% تخفیف خریداری نمود(ن/30-10/2) چنانچه در تاریخ 89/5/15 بدهی خود را بپردازد رقم پرداختنی کدام است؟

1. 3000000ریال
2. 2900000ریال
3. 2940000ریال
4. 60000ریال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. در کدام روش ارزیابی موجودی کالا، کالایی که زودتر خریداری میشود زودتر به فروش خواهد رسید؟

1. میانگین ساده
2. لایفو
3. فایفو
4. میانگین موزون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. یکی از مواردی که توسط حسابداری جهت کنترل صحت اعمال حسابداری صورت می‌پذیرد کدام است؟

1. رسیدگی ماهیانه مجدد اسناد صادره
2. رسیدگی مجدد حساب های دفتر کل
3. تهیه تراز آزمایشی ماهیانه
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. در روش تنخواه گردان ثابت اگر در پایان دوره مالی کل مبلغ تنخواه گردان نزد آقای احمدی (مسئول تنخواه) موجود باشد چه ثبتی جهت تسویه انجام می‌گیرد؟

1. تنخواه گردان احمدی(بد)/بانک(بس)
2. تنخواه گردان احمدی(بد)/هزینه ها(بس)
3. بانک(بد)/ تنخواه گردان احمدی(بس)
4. هزینه(بد)/ تنخواه گردان احمدی(بس)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. مانده کدام حساب به هنگام خرید نسیه افزایش می یابد؟

1. حساب های دریافتنی
2. حساب های پرداختنی
3. برداشت
4. صندوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. حساب های دائمی حساب هایی هستند که:

1. مانده آنها از یک دوره مالی به دوره بعد منتقل نمی شود
2. مانده آنها از یک دوره مالی به دوره بعد منتقل می شود
3. بعضی به دوره بعد منتقل می شود بعضی نمی شود
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. مبلغی در ستون بستانکار حساب بانک در دفتر کل شرکت ثبت شده است که در صورتحساب ارسالی از بانک مشاهده نمی‌شود. این مبلغ جز کدام مورد است؟

1. چک های معوق
2. کارمزد بانکی
3. سود سهام
4. کارمزد سفته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. کدامیک از حساب های زیر دائمی است؟

1. هزینه ها
2. خلاصه سود و زیان
3. ملزومات
4. درآمد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. کدامیک از حساب‌های زیر جز حساب‌های موقت است؟

1. درآمد-دارایی-برداشت
2. درآمد-برداشت-هزینه
3. برداشت-هزینه-بدهی
4. سرمایه-درآمد-برداشت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. مانده کدامیک از حساب های زیر در تراز آزمایشی اختتامیه منعکس نمی گردد؟

1. سرمایه
2. بدهکاران
3. بستانکاران
4. برداشت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. عبارت(براتی که وجه آن به فاصله زمانی مشخصی از رویت برات توسط برات گیر پرداخت گردد)تعریف کدام گزینه است؟

1. برات به وعده از دیدار
2. برات دیداری
3. برات به وعده از تاریخ صدور
4. برات در تاریخ سررسید
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. در مواردی که نیاز به اطلاعات جزئی یک حساب داشته باشیم به چه دفتری مراجعه می کنیم؟

1. دفتر روزنامه
2. دفتر معین
3. دفتر دارایی
4. دفتر کل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. قیمت تمام شده یک ساختمان 80000000 ریال و عمرمفیدآن 10 سال است چنانچه روش محاسبه استهلاک مانده نزولی با نرخ 15% ارزش دفتری باشد به ترتیب استهلاک سال دوم آن.....ریال و استهلاک انباشته آن.......خواهد بود.

1. 10200000و12000000
2. 10200000و57800000
3. 12000000و22200000
4. 10200000و22200000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. صورتحسابی که چگونگی و نتیجه فعالیت های یک واحداقتصادی را طی یک دوره مالی نشان می‌دهد:

1. صورت مغایرت بانکی
2. صورتحساب سرمایه
3. ترازنامه
4. صورتحساب سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. تاثیر کدامیک از گزینه های زیر در صورتحساب بانکی منعکس شده ولی در دفتر موسسه ثبت نشده است؟

1. وجوه واریزی توسط دیگران به حساب موسسه
2. وجوه واریزی به بانک در پایان روز
3. اشتباه در ثبت حسابدار موسسه
4. چک های صادره ای که به بانک مراجعه نکرده اند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. تاریخ سررسید سفته 55 روزه ای که در تاریخ 90/4/22 صادر شده کدام گزینه است؟

1. 90/6/13
2. 90/6/14
3. 90/6/15
4. 90/6/16
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. حساب های سرمایه معمولا مانده ....... و کاهش حساب های مزبور مانده ...... دارند.

1. بد-بس
2. بس-بس
3. بس-بد
4. بد-بد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. اگر موجودی صندوق کمتر از مانده حساب صندوق دفتر کل باشد چه ثبتی در دفاتر انجام می شود؟

1. حساب صندوق ×××- حساب کسر فزونی×
2. حساب صندوق ×××-بدهکاران×
3. حساب کسر فزونی صندوق×××-صندوق×
4. ثبتی انجام نمی گیرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. کدام رویداد در بهای تمام شده کالای خریداری شده موثر نیست؟

1. هزینه حمل کالای خریداری شده
2. تخفیفات تجاری خرید
3. خرید
4. تخفیفات نقدی خرید
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. اگر خرید خالص 1500000 ریال و هزینه حمل آن 100000ریال موجودی کالای اول دوره 500000 ریال موجودی کالای پایان دوره 400000 ریال باشد بهای تمام شده کالای فروش رفته کدام است؟

1. 1100000
2. 1400000
3. 1600000
4. 1700000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون مقدماتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1356 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری