Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون مقدماتی
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین مقدماتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدامیک از حساب های زیر معمولا در پایان سال اصلاح می شود؟

1. پیش پرداخت بیمه
2. پیش دریافت درآمد
3. ملزومات
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. شرکت آلفا مبلغ 120000 ریال برای 3 ماه از آقای بهمنی به عنوان قرض الحسنه دریافت کرد. در این حالت حسابدار شرکت چه حسابی را بستانکار می کند؟

1. حساب های دریافتنی
2. حساب های پرداختنی
3. برداشت
4. صندوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. کدامیک از کارهای زیر جز وظایف حسابداران نیست؟

1. شناسایی و اندازه گیری رویداد مالی
2. ثبت و گزارش اطلاعات مالی
3. خرید و فروش کالا و خدمات
4. تهیه گزارش های مالی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. مانده حساب های پرداختنی و ملزومات به ترتیب عبارت است از...:

1. بدهکار-بستانکار
2. بستانکار-بدهکار
3. بدهکار-بدهکار
4. بستانکار- بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. موسسه ای مبلغی را دریافت کرد و متعهد گردید دو دستگاه را یانه در آینده تحویل دهد کدام حساب بستانکار می شود؟

1. بستانکاران
2. بدهکاران
3. پیش دریافت فروش
4. فروش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. کدام گزینه در ارتباط با دفتر معین صحیح است؟

1. یک دفتر قانونی می باشد
2. باید بدون خط خوردگی تهیه شود
3. یک دفتر کمکی است
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. ماهیت حسابهای برگشت از خرید و تخفیفات، تخفیفات نقدی فروش به ترتیب کدام گزینه می باشد؟

1. بستانکار-بستانکار
2. بدهکار-بستانکار
3. بدهکار-بدهکار
4. بستانکار-بدهکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. حساب های دائمی و موقت به ترتیب با کدامیک از حساب های زیر بسته می شود؟

1. تراز اختتامیه/سود و زیان
2. تراز افتتاحیه/سود و زیان
3. سود و زیان/تراز اختتامیه
4. کاربرگ سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. دفتر معين از روي كدام گزينه تنظيم مي شود.

1. سند حسابداري
2. دفتر روزنامه
3. دفتر كل
4. ترازآزمايشي
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. سفته ای 120 روزه در تاریخ 13/2/74 صادر شده است تاریخ سر رسید سفته کدام است؟

1. 8/6/74
2. 9/6/74
3. 11/6/74
4. 12/6/74
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. بدهی‌های یک موسسه 3000000ریال و سرمایه آن دو برابر بدهی می‌باشد. دارایی‌های موسسه برابر با ....

1. 6000000
2. 3000000
3. 8000000
4. 9000000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. بیلان با کدام گزینه هم معنی است؟

1. ترازآزمایش
2. صورتحساب سود و زیان
3. ترازنامه
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. بهای تمام شده کالای خریداری شده به مبلغ 2820000 ريال موجودی آخر دوره 1300000 ريال و موجودی اول دوره 560000 ريال می باشد بهای تمام شده کالای آماده برای فروش برابر است با:

1. 2080000ريال
2. 4120000ريال
3. 3380000ريال
4. 2260000ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. حساب کالای ارسالی در پایان دوره مالی به کدامیک از حساب های زیر منتقل می شود؟

1. کالای امانی
2. خلاصه حساب سود و زیان
3. حق العمل کار
4. حساب شخص آمر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. اگر سفته وصولی یکی از مشتریان در سررسید نکول شود عنوان حساب بدهکار در دفاتر دارنده سفته کدام است؟

1. حساب بدهکاران
2. صندوق
3. اسناد دریافتنی
4. اسناد پرداختنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. کدامیک از واحدهای زیر از نظر نوع فعالیت موسسه بازرگانی نیست؟

1. کتاب فروشی
2. فروشگاه موادغذایی
3. کارتن سازی
4. فروشگاه لوازم خانگی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. در مغایرت بانکی اگر اشتباه از طرف بانک صورت گیرد می بایست اصلاحات ..... صورت گیرد.

1. توسط موسسه
2. توسط بانک
3. هم توسط بانک و هم توسط موسسه
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. کدامیک از اقلام زیر در ترازنامه ثبت نمی شود؟

1. نقد و بانک
2. پیش دریافت ها
3. درآمد
4. سرمایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. ثبت اصللاحی که بابت اصلاح حساب پیش دریافت در آمد صورت می پذیرد و منجر به شناسایی درآمد می شود در جهت رعایت کدام اصل از اصول حسابداری می باشد؟

1. اصل اهمیت
2. تحقق درآمد
3. اصل افشاء
4. اصل بهای تمام شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. حساب‌های دائمی در سال جدید با چه حسابی افتتاح می‌شوند؟

1. خلاصه سود و زیان
2. تراز اختتامی
3. سرمایه
4. تراز افتتاحی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. کلیه حساب های قابل درج در ترازنامه......هستند و با حساب واسطه.....بسته می شوند.

1. موقت-تراز اختتامی
2. دائمی-خلاصه سود و زیان
3. دائمی-تراز اختتامی
4. موقت-خلاصه سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. سررسید سفته سه ماهه که تاریخ صدور آن 89/6/10 می‌باشد کدامیک از موارد زیر است؟

1. 89/8/10
2. 89/1/30
3. 89/9/30
4. 89/9/10
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. تنخواه گردان برای...

1. پرداخت های کلی است
2. پرداخت های جزئی است
3. کنترل صندوق است
4. دریافت های نقدی است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. تخفیفات نقدی خرید و تخفیفات نقدی فروش به ترتیب:

1. هردو بدهکار هستند
2. هردو بستانکار هستند
3. بستانکار-بدهکار
4. بدهکار-بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. مطالبات سوخت شده در روش ارسال کالا به شعبه به قیمت فروش به چه حسابی بدهکار می شود؟

1. مطالبات سوخت شده
2. حساب کالای شعبه
3. حساب کالای ارسالی
4. حساب های دریافتنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. کدامیک از حساب‌های زیر جزء حساب‌های مختلط است؟

1. صندوق
2. حساب های دریافتنی
3. موجودی کالا
4. پیش پرداخت ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. در صورتی که سود ویژه موسسه در پایان دوره مالی 11000000 ریال و جمع درآمدهای آن 52000000 ریال باشد هزینه های طی دوره آن چند ریال است؟

1. 42000000
2. 41000000
3. 39000000
4. 40000000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. حساب بدهی معمولا مانده ..... دارند و افزایش حساب های مزبور در طرف ..... و کاهش آنها در طرف ..... ثبت می‌شود.

1. بستانکار-بدهکار- بدهکار
2. بستانکار-بستانکار- بدهکار
3. بستانکار- بدهکار-بستانکار
4. بدهکار- بدهکار- بدهکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. کدامیک از اصول زیر بیانگراین است که اگر روش ما در موجودی گیری کالای پایان دوره fifo است در سال‌های بعد هم از این روش استفاده شود؟

1. واحد پولی
2. احتیاط
3. ثبات رویه
4. واقعیت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. معادله اصلی و اساسی حسابداری کدام است؟

1. دارایی=بدهی+سرمایه
2. بدهی=دارایی+سرمایه
3. بدهی=دارایی+سرمایه
4. سرمایه=دارایی+بدهی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. کدامیک از عناوین زیر در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بی‌تاثیر است؟

1. موجودی کالای پایان دوره
2. موجودی کالای اول دوره
3. هزینه حمل خرید
4. هزینه حمل فروش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. اگر بابت پخش 5 نوبت آگهی 5000 ریال وصول و در حساب پیش دریافت در آمد ثبت شده باشد و تا پایان سال فقط 4 نوبت آن ثبت شده باشد برای اصلاح حساب چه حسابی باید بدهکار شود؟

1. درآمد آگهی4000ریال
2. درآمد آگهی 1000ریال
3. پیش دریافت آگهی 4000ریال
4. پیش پرداخت آگهی 1000ریال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. آخرین مرحله چرخه حسابداری در ایران معمولا عبارت است از:

1. تهیه صورت مالی
2. تهیه کاربرگ
3. بستن حساب‌های دائمی
4. تهیه تراز آزمایشی اختتامی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. سفته اي 45روزه در تاريخ 20/2/87صادر گرديد . سررسيد سفته كدامست؟

1. 3تير
2. 4تير
3. 5تير
4. 3مرداد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. کدامیک از معاملات زیر تاثیری در معادله حسابداری نمی گذارد؟

1. پرداخت بدهی
2. خرید اثاثه به طور نقد
3. خرید ساختمان به طور نسیه
4. سرمایه گذاری مجدد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. مانده حساب دارایی ها قاعدتا ..... هستند.

1. بدهکار
2. بستانکار
3. بدهکار یا بستانکار
4. بدون مانده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. کدام مورد زیر در صورت مغایرت موسسات ثبت نمی‌شود؟

1. اعلامیه بین راهی
2. اشتباهات در ثبت
3. چک های معوق
4. کسر و فزونی بانک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. از حساب های زیر کدامیک دائمی نیست؟

1. بدهکاران
2. پ.پ اجاره
3. حساب های پرداختنی
4. هزینه ملزومات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. کدامیک از دفاتر زیر جز دفاتر قانونی به شمار می آید؟

1. روزنامه و کل
2. روزنامه و معین
3. معین و دفتربانک
4. کل و معین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. پیش دریافت در آگهی را باید جز کدام طبقه از حساب‌های زیر داشت؟

1. درآمد
2. دارایی جاری
3. بدهی جاری
4. بدهی ثابت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون مقدماتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1356 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری