Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون مقدماتی
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین مقدماتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. 300000ريال كالا با5%تخفيف توافقي بطور نقد خريداري شد،در اين رويداد كدام حساب بدهكار مي شود?

1. خريدكالا 300000
2. تخفيفات نقدي خريد 15000
3. بانك 285000
4. خريدكالا 285000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. موجودی کالای امانی در پایان دوره جز موجودی کالای چه کسی در صورت های مالی نشان داده می شود؟

1. آمر
2. حق العمل کار
3. خریدار
4. فروشنده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. دفاتر قانونی در حسابداری کدامند؟

1. روزنامه-کل-معین
2. روزنامه-کل
3. کل-معین
4. روزنامه-معین-اموال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. حساب فروش همیشه و در هر شرایطی:

1. بدهکار است.
2. فروش نقدی بدهکار است.
3. فروش نسیه بدهکار است.
4. بستانکار است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. حساب درآمد:

1. ماهیت بستانکار است
2. یک حساب دارایی است
3. ماهیت بدهکار است
4. ماهیت بدهکار و بستانکار است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. نگهداری حساب تنخواه به چند روش است؟

1. روش تنخواه گردان ثابت
2. روش تنخواه گردان متغیر
3. روش تنخواه گردان مشخص
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. هنگام ثبت هزینه نسیه چه ثبتی زده می‌شود؟

1. هزینه بدهکار/صندوق بستانکار
2. حساب پرداختنی بدهکار/صندوق بستانکار
3. هزینه بدهکار/حساب پرداختنی بستانکار
4. هزینه بدهکار/حساب دریافتنی بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. کدامیک از موارد زیر یک شخصیت حقیقی است؟

1. موسسه آرمان و سهند
2. خانم معتقد
3. شرکت سایپا
4. دانشگاه علوم پزشکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. خرید مقداری اثاثه به ارزش 600000 ریال که نصف آن نقدی و مابقی طی یک سفته صورت گرفته ثبت صحیح کدام است؟

1. اثاثه بد 600000-صندوق بستانکار300000 و حساب های پرداختنی 300000بس
2. خرید کالا600000بد-بانک300000 و حساب های پرداختنی 300000بس
3. اسناد دریافتنی300000 و صندوق 300000بد-اثاثه 600000بس
4. اثاثه 600000بد-صندوق 300000و اسناد پرداختنی300000بس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. آخرین مرحله از مراحل حسابداری ..... می باشد.

1. تهیه صورت های مالی
2. بستن صورت های موقت
3. بستن صورت های دائم
4. تهیه تراز اختتامی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. مانده کدامیک از حساب های زیر تراز آزمایشی اختتامی منعکس نمی‌شود؟

1. حساب بستانکاران
2. حساب بدهکاران
3. حساب سرمایه
4. حساب درآمد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. موجودی حساب صندوق مبلغ 150000 ریال کمتر از حساب صندوق در دفترکل می باشد. با توجه به اینکه پرداخت 205000 ریال بابت هزینه پذیرایی در دفتر ثبت نشده است طرف بستانکار آن کدام است؟

1. حساب صندوق55000ریال بدهکار
2. حساب صندوق50000ریال بستانکار
3. حساب کسر فزونی55000ریال بدهکار
4. حساب کسر فزونی50000ریال بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. حساب کالای ارسالی در پایان دوره مالی به کدامیک از حساب های زیر منتقل می شود؟

1. کالای امانی
2. خلاصه حساب سود و زیان
3. حق العمل کار
4. حساب شخص آمر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. چنانچه موجودی کالای اول دوره مبلغ 7000000ریال و موجودی کالای پایان دوره مبلغ 4500000ریال باشد خرید طی دوره 32000000ریال خرید خالص برابر است با:

1. 32000000
2. 24500000
3. 39000000
4. 11500000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. موجودی کالای اول دوره شرکت سهند 8000000 ریال می باشد برای بستن حساب موجودی کالای اول دوره کدام ثبت روزنامه باید صورت گیرد؟

1. خلاصه سود و زیان 8000000/موجودی کالا8000000
2. موجودی کالا8000000/خلاصه سود و زیان8000000
3. دارایی ها8000000/موجودی کالا8000000
4. ثبتی ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. در شرکت زاگرس سرمایه اول دوره 5000000 ریال سرمایه گذاری مجدد500000 سود 300000 ریال و برداشت 200000 ریال می‌باشد سرمایه پایان دوره کدام گزینه می‌باشد؟

1. 6000000
2. 5500000
3. 5800000
4. 5600000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. کلیه حساب های قابل درج در ترازنامه.......هستند و با حساب واسطه ......بسته می شود.

1. دائمی-تراز اختتامی
2. دائمی-خلاصه سود و زیان
3. موقت-خلاصه سود و زیان
4. موقت-تراز اختتامی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. وقوع هزینه های نسیه سبب می شود...

1. هزینه افزایش و حساب های پرداختنی افزایش می یابد
2. هزینه کاهش و حساب های پرداختنی کاهش می یابد
3. هزینه بدهکار و حساب های پرداختنی بدهکار می شود
4. هزینه کاهش و حساب های پرداختنی افزایش می یابد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. مبلغ 20000000 ریال به عنوان سرمایه گذاری نقدی و معادل 3000000 ریال اثاثیه به عنوان سرمایه گذاری غیرنقدی توسط صاحب موسسه در اختیار موسسه قرار داده شده است با فرض فوق کدام گزینه صحیح است؟

1. دارایی-بدهی و سرمایه افزایش می یابد
2. دارایی و موجودی کالا و سرمایه افزایش می یابد
3. دارایی و سرمایه افزایش و بدهی کاهش می یابد
4. دارایی و سرمایه افزایش می یابد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. خرید کالا000/200/5 که در این معامله 10% تخفیف توافقی در نظر گرفته شد. در این معامله کدام حساب بدهکار میشود؟

1. خرید کالا 000/200/5
2. خرید کالا000/680/4
3. صندوق000/200/5
4. صندوق 000/680/4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. در کدام روش از ارزیابی موجودی کالا پایان دوره ترکیبی از قیمت های خرید قدیمی و جدید می باشد؟

1. شناسایی ویژه
2. Fifo
3. Lifo
4. میانگین موزون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. انبارگردانی عبارت است از:

1. تعیین مقدار واقعی موجودی کالای یک موسسه در یک زمان معین
2. تعیین بهای موجودی کالای یک موسسه در یک زمان معین
3. تعیین مقدار و ارزش موجودی کالا
4. 2 و 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. جهت اصلاح حساب پیش دریافت درآمد چه ثبتی زده می‌شود؟

1. درآمد(بد)-پیش دریافت درآمد(بس)
2. پیش دریافت درآمد(بد)-درآمد(بس)
3. صندوق/بانک(بد)-پیش دریافت درآمد(بس)
4. پیش دریافت درآمد(بد)-صندوق/بانک(بس)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. واحدهایی که برای رفع نیاز مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضای آن تشکیل می شوند.......هستند.

1. واحدهای انتفاعی
2. واحدهای خدماتی
3. واحدهای خصوصی
4. واحدهای تعاونی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. مبلغ کدامیک از حساب های زیر هم ستون بستانکار حساب سود زیان و هم در ستون بستانکار بخش ترازنامه کاربرگ منعکس می شود؟

1. سود خالص
2. زیان خالص
3. استهلاک انباشته
4. برداشت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. از پرداخت های زیر کدامیک هزینه به حساب می‌آید؟

1. پرداخت به بستانکاران
2. پرداخت بابت اجاره ماه اجاری
3. پرداخت بابت خرید اثاثه
4. پرداخت بابت خرید آپارتمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. کدامیک از رویدادهای زیر باعث کاهش مجموع دارایی ها می شود؟

1. خرید نقدی اثاثه
2. پرداخت بدهی
3. خرید نسیه اثاثه
4. فروش نسیه ملزومات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. دریافت 2000000 ریال پول از بدهکاران بابت مطالبات باعث:

1. افزایش دارایی ها می شود
2. کاهش بدهی ها می شود
3. تغییری در دارایی ها نخواهد شد
4. افزایش سرمایه خواهد شد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. کدام دسته از حساب‌های زیر به حساب سود و زیان منتقل می‌شود؟

1. بدهی
2. برداشت
3. درآمد
4. هزینه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. حسابداری عبارت است از:

1. تولید-توزیع-فروش کالا
2. شناسایی-اندازه گیری-ثبت گزارش اطلاعات اقتصادی و تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنندگان
3. واحد اقتصادی و جداگانه که اطلاعات و گزارشات حسابداری را تهیه می کند
4. منابع اقتصادی متعلق به یک واحد اقتصادی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. کدام گزینه در رابطه با برات صحیح نمی باشد؟

1. هنگام صدور برات صادرکننده برات ثبتی انجام نمی دهد
2. هنگام صدور برات متعهد ثبتی را انجام نمی دهد
3. صادرکننده برات می تواند تاریخ سررسید برات را مدتی پس از تاریخ صدور تعیین کند
4. در برات های تجاری تاریخ سررسید به هیچ عنوان مشخص نمی شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. کدام گزینه در صورت مغایرت بانکی باعث کاهش مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت می‌باشد؟(در صورت وجود)

1. کارمزد بانکی
2. حواله های ارسالی
3. چک های بین راهی
4. واریزی مشتریان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به چند دسته تقسیم می شود؟

1. واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی
2. واحدهای خدماتی- بازرگانی- تولیدی
3. واحدهای انفرادی و غیر انفرادی
4. واحد های عمومی-تعاونی-خصوصی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. در فروش های نسیه ای که متکی به سندی نیست چه حسابی بدهکار می شود؟

1. بستانکاران
2. بدهکاران
3. اسناد دریافتنی
4. صندوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. حساب‌های جزء حساب کل بدهکاران در کدام دفتر نگهداری می‌شود؟

1. دفتر روزنامه
2. دفتر کل حساب‌های دریافتی
3. دفتر معین
4. دفتر کپیه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. خرید نسیه ملزومات باعث:

1. افزایش دارایی و افزایش بدهی می شود
2. افزایش ملزومات و کاهش دارایی می شود
3. افزایش دارایی و کاهش بدهی می شود
4. کاهش دارایی و افزایش بدهی می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. تقسیم بندی واحدهای اقتصادی از لحاظ مالکیت به چه صورت می باشد؟

1. انتفاعی-غیرانتفاعی
2. عمومی-خصوصی-تعاونی
3. انفرادی-سهامی
4. خدماتی-بازرگانی-تولیدی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. در تراز آزمایشی موسسه نور مجوع دارایی ها برابر 60 میلیون و مجموع بدهی ها برابر 22 میلیون ریال است. پس از بستن حساب‌های دائمی مانده حساب تراز آزمایشی اختتامی برابر است با.......میلیون ریال.

1. 82
2. 38
3. 60
4. 22
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. سفته ای در 12/4ب مبلغ 000/000/12به مدت 6 ماه دریافت شد و در 8/12با نرخ 10%تنزیل شد مبلغ دریافتی چقدر است؟

1. 9/700/000
2. 12/200/000
3. 10/200/000
4. 11/800/000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. در صورت نكول سفته واگذار شده به بانك ،كدام حساب بستانكارمي شود?

1. ح دريافتني
2. اسناد دريافتني در جريان وصول
3. اسناددريافتني
4. ح پرداختني
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون مقدماتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1356 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری