Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون صنعتی
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین صنعتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. مناسب ترین مبنا برای تسهیم هزینه حرارت مرکزی و سوخت و روشنایی چیست؟

1. مساحت زیربنا
2. برآوردهای فنی
3. ارزش ساختمان و تاسیسات
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. پیش پرداخت اجاره را باید جزو کدام طبقه از حسابهای زیر دانست ؟

1. دارایی جاری
2. بدهی جاری
3. در آمد
4. بدهی ثابت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. هزینه عملیاتی کدام است؟

1. هزینه مربوط به مواد مستقیم و هزینه‌های متعلق به دستمزد مستقیم
2. هزینه‌های تولید
3. بهای اولیه به اضافه سربار کارخانه
4. هزینه‌های تولید به اضافه هزینه اداری تشکیلاتی و توزیع و فروش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. اگر حساب «کنترل دفاتر مرکز» در دفاتر کارخانه به مبلغ 50.000.000 ريال بستانکار می‌باشد، «کنترل دفاتر کارخانه» در دفاتر مرکزی چه مانده‌ای و چه ماهیتی دارد؟

1. 50.000.000 ريال بدهکار
2. 50.000.000 ق بستانکار
3. مانده صفر خواهد داشت
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. اقدام به تولید 6000 عدد تکمیل شده و انتقالی به مرحله بعد 4500 عدد در جریان ساخت 1500 عدد که از نظر مواد 100% تکمیل، از نظر دستمزد 70% تکمیل و از نظر سربار 40% تکمیل است. معادل آحاد از نظر سربار چقدر است؟

1. 5100
2. 5400
3. 6000
4. 1500
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. مودی که به تدریج در دایره تولید به مصرف می‌رسد به چه حسابی منتقل می‌شود؟

1. موجودی‌ها
2. موجودی کالای ساخته شده
3. کنترل کالای در جریان ساخت
4. خلاصه سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. کدام گزینه از اجزاء و عناصر یک سیستم حقوق و دستمزد در موسسات تولیدی نمی‌باشد؟

1. دایره کارگزینی
2. دایره ارتباط عمومی
3. دایره ثبت اوقات کار
4. دایره زمان سنجی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. طرح پاداش دسته جمعی بیشتر در کدام موسسات و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

1. فعالیت‌های پیمان کاری و کارهای گروهی
2. موسسات تولیدی و صنایع فلزی
3. در موسساتی که دوایر مختلف تولیدی وجود دارد.
4. در موسساتی که ساعت استاندارد تولید مشخص نمی‌باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. هزینه عوارض نوسازی ساختمان کارخانه در کدام طبقه از هزینه‌ها قرار دارد؟

1. سربار ثابت مستقیم
2. سربار مستقیم و متغیر
3. سربار متغیر
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. با توجه به اطلاعات زیر مقدار مواد مصرف شده را تعیین کنید. موجودی مواد اول دوره 6000 کیلوگرم، خرید خالص مواد 4000 کیلوگرم، موجودی مواد آخر دوره 2000 کیلوگرم

1. 8000 کیلوگرم
2. 6000 کیلوگرم
3. 800 کیلوگرم
4. 7000 کیلوگرم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. مهم‌ترین کاربرد حسابداری بهای تمام شده کدام است؟

1. محاسبه هزینه سفارش با فروش یک تن کالای خریداری شده یا فروش رفته
2. محاسبه هزینه آموزش یک دانش‌آموز برای گذراندن یک واحد درسی
3. محاسبه بهای تمام شده محصولات ساخته شده در موسسات تولیدی
4. محاسبه هزینه حمل و نقل یک تن بار در موسسات حمل و نقل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدامیک از عوامل زیر از حقوق کارگران در لیست حقوق و دستمزد کسر می‌شود؟

1. ذخیره دستمزد ایام مرخصی
2. حق بیمه‌های اجتماعی سهم کارفرما
3. مالیات حقوق و دستمزد
4. حق بیمه بیکاری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. ایجاد روش‌های کنترل هزینه و ارزیابی موجودی‌ها جزء وظایف کدامیک از شاخه های حسابداری است؟

1. حسابداری دولتی
2. حسابداری بهای تمام شده
3. حسابرسی
4. حسابداری مالی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. در روش ...... فرض بر این است که انبار یک درب دارد.

1. Lifo اولین صادره از آخرین وارده
2. Fifo اولین صادره از اولین وارده
3. میانگین
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. در زمان جذب سربار چه ثبتی در حساب‌ها به عمل خواهد آمد؟

1. حساب کالای در جریان ساخت بدهکار/حساب صندوق/حساب‌های پرداختنی بستانکار
2. حساب کنترل سربار بدهکار-حساب صندوق/حساب‌های پرداختنی بستانکار
3. حساب کالای در جریان ساخت بدهکار/حساب کنترل سربار بستانکار
4. حساب کالای در جریان ساخت بدهکار/بانک بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. هزینه حقوق سرپرستان کارخانه در کدام طبقه بندی قرار می‌گیرد؟

1. ثابت مستقیم
2. متغیر مستقیم
3. ثابت غیر مستقیم
4. متغیر غیر مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. در دفتر روزنامه یک شرکت تولیدی ثبت زیر صورت پذیرفته است "حساب کالای در جریان ساخت بدهکار/حساب کنترل مواد بستانکار " کدام گزینه شرح رویداد مالی می‌باشد که منجر به ثبت فوق گردیده است؟

1. ارسال مواد به خط تولید
2. برگشت مواد از خط تولید
3. برگشت مواد خام به فروشنده
4. برگشت کالای در جریان ساخت به خام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. عوامل ایجاد هزینه تولید کدام است؟

1. مواد
2. دستمزد
3. سربار
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. گزارش هزینه تولید در هزینه‌یابی مرحله‌ای شامل کدامیک ار موارد زیر نمی‌باشد؟

1. جدول مقدار تولید
2. تخصیص هزینه‌های دایره
3. گزارش تولید مقرون به صرفه
4. بخش هزینه‌های منظور شده به هر دایره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. هزینه استهلاک ساختمان کارخانه جزء ......... است.

1. هزینه مواد
2. دستمزد
3. سربار
4. هزینه نیمه متغیر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. بهای اولیه عبارت است از:

1. مواد مصرفی + دستمزد مستقیم
2. مواد مستقیم + سربار ساخت
3. دستمزد + سربار
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. حقوق پایه ماهانه کارگری 1.800.000 ريال می‌باشد. سهم دستمزد ایام مرخصی ماهانه این کارگر چقدر است و به چه حسابی می‌رود؟

1. 150.000 ريال/ بدهکار ذخیره ایام مرخصی
2. 150.000 ريال/ بستانکار ذخیره ایام مرخصی
3. 60.000 ريال/ بدهکار ذخیره ایام مرخصی
4. 60.000 ريال/ بستانکار ذخیره ایام مرخصی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. حساب کالای در جریان ساخت شامل چه اقلام هزینه است؟

1. مواد و دستمزد مستقیم
2. مواد و سربار
3. مواد و دستمزد مستقیم و سربار
4. مواد و دستمزد غیر مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. کدامیک از موارد زیر عملیات ساخت و تولید می‌باشد؟

1. حساب کالای ساخته شده
2. حساب کنترل حقوق و دستمزد
3. حساب کنترل سربار
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. هزینه چرم در تهیه کفش چه نوع هزینه‌ای است؟

1. هزینه غیر مستقیم
2. هزینه مستقیم
3. هزینه ثابت
4. هزینه تجاری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. وجه مشترک بهای اولیه و هزینه‌های تبدیل کدام است؟

1. مواد مستقیم
2. سربار ساخت
3. کار مستقیم
4. هزینه‌های ثابت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. اگر دستمزد مستقیم 3.000.000 ريال باشد و سربار معادل 110% دستمزد مستقیم جذب شود، سربار جذب شده چند ريال خواهد بود؟

1. 3.000.000 ريال
2. 3.300.000 ريال
3. 7.000.000 ريال
4. 6.600.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. هزینه تبدیل شامل ..... و ..... می‌باشد.

1. دستمزد مستقیم و سربار ساخت
2. مواد مستقیم و دستمزد مستقیم
3. مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم
4. دستمزد غیر مستقیم و سربار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. بهای تمام شده کالای خریداری شده=خرید+...

1. برگشت از خرید و تخفیفات
2. موجودی ابتدای دوره
3. سود ناخالص
4. هزینه حمل کالای خریداری شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. در کدام روش ارزیابی موجودی آخر دوره به قیمت بازار نزدیک‌تر است؟

1. Fifo
2. Lifo
3. تفکیک خریدها
4. میانگین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. بهای اولیه تولید عبارت است از:

1. سربار
2. دستمزد
3. مواد + دستمزد
4. مواد + سربار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. به ازای سربار جذب شده کدام حساب بستانکار می‌گردد؟

1. کنترل سربار
2. کالای فروش رفته
3. کنترل کالای در جریان ساخت
4. کسر یا اضافه جذب سربار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. عوامل ایجاد هزینه تولید کدامند؟

1. مواد
2. دستمزد
3. سربار
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. به کسی که اضافه کار انجام می‌دهد چند درصد فوق العاده اضافه کاری پرداخت می‌شود؟

1. 35%
2. 40%
3. 22/5%
4. 15%
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. چسب به کار رفته در تهیه کتاب جزء هزینه‌های ........ می‌باشد.

1. غیر مستقیم
2. متغیر
3. مستقیم
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. در ارتباط با ارسال ماد به خط تولید به روش LIFO کدام گزینه صحیح است؟

1. اولین وارده از آخرین صادره
2. اولین وارده از اولین صادره
3. اولین صادره از اولین وارده
4. اولین صادره از آخرین وارده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. کنترل مواد با مشارکت کدام دوایر انجام می‌شود؟

1. خرید/کارگزینی
2. حسابداری/انبار
3. حسابداری/کارگزینی
4. انبار/کارگزینی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. 5- اگر سر بار ساخت بر آورده شده 805934 ریال و ساعات کار مستقیم بر آوردی 5000 ساعت باشد و کار انجام شده واقعی 5500 ساعت بار شد سربار جذب شده چند است ؟

1. 886000
2. 886527
3. 876500
4. 786270
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدامیک از موارد زیر جزء کسور قانونی حقوق و دستمزد است؟

1. پیش‌پرداخت حقوق
2. مساعده
3. اجرائیات
4. بیمه بیکاری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. عوامل بهای تمام شده کدام است؟

1. مواد اولیه / کار غیر مستقیم / دستمزد مستقیم
2. هزینه های غیر مستقیم / مواد مستقیم
3. مواد اولیه / دستمزد مستقیم / سربار
4. مواد مستقیم / مواد غیر مستقیم / دستمزد مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون صنعتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1019 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری