Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون صنعتی
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین صنعتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. خرید خالص کدام گزینه است؟

1. خرید خالص = مواد خریداری شده +هزینه حمل مواد خریداری شده
2. خرید خالص = مواد خریداری شده-هزینه حمل مواد خریداری شده
3. خرید خالص = مواد خریداری شده+ هزینه حمل مواد خریداری شده-(ت.ن.خرید+ب.از خرید)
4. خرید خالص = مواد خریداری شده+ هزینه حمل مواد خریداری شده+(ت.ن.خرید+ب.از خرید)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. حداقل موجودی مواد به کدام عامل بستگی دارد؟

1. حداکثر مصرف روزانه
2. حداکثر مدت تحویل کالا
3. حداکثر مدت تحویل مواد
4. متوسط مصرف روزانه مواد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. کدام گزینه ثبت کسری موجودی انبار را نشان می‌دهد؟

1. حساب کسری یا اضافات انبار بدهکار/حساب کنترل مواد بستانکار
2. حساب کنترل مواد بدهکار/حساب کسری یا اضافات انبار بستانکار
3. حساب کسری یا اضافات انبار بدهکار/ حساب خلاصه سود و زیان بستانکار
4. حساب خلاصه سود وزیان بدهکار/حساب کسری یا اضافات انبار بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. کدام یک از اقلام زیر در صورتحساب سود و زیان درج نمی شود ؟

1. در آمد اجاره
2. هزینه آب و برق
3. پیش پرداخت اجاره
4. هزینه اجاره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. در موسسات تولیدی که از دفاتر مرکز و کارخانه استفاده می‌کنند زمانی که کالایی در کارخانه ساخته می‌شود چه حسابی در دفاتر کارخانه بستانکار می‌شود؟

1. کالای در جریان ساخت
2. کالای ساخته شده
3. کنترل مواد
4. سربار ساخت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. به کارگری که نوبت کارش صبح، عصر و شب باشد چند درصد فوق العاده نوبت کاری پرداخت می‌شود؟

1. 15%
2. 10%
3. 22/5%
4. 35%
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. هنگام خرید مواد کدام حساب بدهکار می‌شود؟

1. حساب خرید مواد
2. حساب کنترل سربار
3. حساب تهیه مواد
4. حساب کنترل مواد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. اقدام به تولید 6000 عدد تکمیل شده و انتقالی به مرحله بعد 4500 عدد در جریان ساخت 1500 عدد که از نظر مواد 100% تکمیل، از نظر دستمزد 70% تکمیل و از نظر سربار 40% تکمیل است. معادل آحاد از نظر دستمزد چقدر است؟

1. 6000 عدد
2. 1500 عدد
3. 4950 عدد
4. 5550 عدد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. هزینه یابی عبارت است از:

1. جمع آوری اطلاعات مالی در مرکز تولید
2. محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت
3. جمع آوری هزینه های تولید جهت تهیه بودجه
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. کدام گزینه از طبقه‌بندی هزینه‌ها نمی‌باشد؟

1. طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس مبلغ آن‌ها
2. طبقه‌بندی طبیعی هزینه‌ها
3. طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس ارتباط آن‌ها با تولید محصول
4. طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس ارتباط با حجم و تعداد تولید
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. این ارزیابی زمانی مناسب است که نوسان نرخ مواد در بازار شدید است؟

1. Fifo
2. Lifo
3. روش میانگین
4. روش تفکیک خریدها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. خالص حقوق پرداختی یعنی:

1. جمع حقوق و مزایا منهای بیمه مالیات
2. جمع حقوق پایه و اضافه کاری منهای مالیات
3. جمع حقوق و مزایا منهای کسورات
4. جمع حقوق و اضافه کاری منهای کسورات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. دستمزد تولیدی عبارت است از :

1. دستمزد مستقیم کارگران در تولید محصول
2. هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تولید
3. حق الزحمه‌ای که بابت انجام کار در زمان عادی پرداخت می‌شود.
4. پرداخت وجوهی برای کار تولیدی در یک مدت معین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. مقدار موادی که به منظور به حداقل رساندن هزینه های سالانه مربوط به موجودی ها، سفارش داده می‌شود چه نامیده می‌شود؟

1. حد تجدید مواد
2. حداقل موجودی
3. با صرفه ترین مقدار سفارش
4. حداکثر موجودی مواد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. کدام گزینه روش تعیین نرخ جذب سربار نمی‌باشد؟

1. ساعت کار مستقیم
2. مقدار محصول تولید شده
3. ساعت کار ماشین‌آلات
4. ارزش محصولات تولید شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. سربار پیش‌بینی شده شرکت آفاق 3.000.000 ريال است ساعات کار مستقیم برآوردی 300 ساعت است نرخ جذب سربار برابر است با:

1. 10.000
2. 1000
3. 30.000
4. 3000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. کدام فرمول در مورد «هزینه تبدیل» صحیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد؟

1. سربار ساخت + دستمزد مستقیم = هزینه تبدیل
2. سربار ساخت – دستمزد = هزینه تبدیل
3. هزینه‌های غیر مستقیم تولید + دستمزد مستقیم = هزینه تبدیل
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. موسسه امید در سال 74 مبلغ 267000 ریال ملزومات خریداری نمود اگر مانده این حساب در اول فروردین ماه 74 مبلغ 194000 ریال و موجودی ملزومات در 29 /12 / 74 معادل 139000 ریال باشد هزینه ملزومات در سال 74 چند ریال است ؟

1. 55000
2. 139000
3. 145000
4. 322000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. سربار جذب شده عبارت است از:

1. مبلغی که بر اساس هزینه‌های واقعی جذب تولید می‌گردد.
2. مبلغی که در ابتدا دوره‌ی مالی به محصول سرشکن می‌شود.
3. مبلغی که با توجه به نرخ از پیش تعیین شده سربار و مبنای واقعی، به محصول سرشکن می‌گرددد.
4. مبلغی که با توجه به نرخ از پیش تعیین شده سربار و مبنای از پیش تعیین شده، به محصول سرشکن می‌گردد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. در رابطه (..............*متوسط مدت تحویل )- حد تجدید سفارش = حداقل موجودی مواد کدام مورد صحیح است؟

1. متوسط زمان تحویل
2. متوسط مصرف روزانه
3. متوسط مصرف طی دوره
4. متوسط نرخ خرید طی دوره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. کدام صاحب جزء عملیات ساخت و تولید نمی‌باشد؟

1. حساب کنترل مواد
2. حساب کنترل سربار
3. حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته
4. حساب کالای در جریان ساخت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. مسئولیت نگهداری موجودی‌های جنسی از وظایف کدام دایره است؟

1. انبار
2. دایره‌ی‌ خرید
3. دایره‌ی فروش
4. حسابداری صنعتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. با توجه به اطلاعات زیر مورد مجهول را مشخص کنید؟ مقدار موجودی مواد اول دوره 600 کیلوگرم/خرید خالص مواد 200 کیلوگرم/مقدار موجودی مواد آخر دوره 300 کیلوگرم /مواد مصرف شده طی دوره؟

1. 800 کیلوگرم
2. 700 کیلوگرم
3. 600 کیلوگرم
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. تسهیم اولیه عبارتست از:

1. سرشکن کردن هزینه‌های دوایر تولیدی به دوایر خدماتی
2. سرشکن کردن هزینه‌های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی
3. سرشکن کردن هزینه‌های غیر مستقیم عمومی به دوایر تولیدی و خدماتی
4. سرشکن کردن هزینه‌های مستقیم دوایر خدماتی به دوایر تولیدی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. حقوق پایه ماهانه کارگری 1.800.000 ريال می‌باشد. سهم دستمزد ایام مرخصی ماهانه این کارگر چقدر است و به چه حسابی می‌رود؟

1. 150.000 ريال/ بدهکار ذخیره ایام مرخصی
2. 150.000 ريال/ بستانکار ذخیره ایام مرخصی
3. 60.000 ريال/ بدهکار ذخیره ایام مرخصی
4. 60.000 ريال/ بستانکار ذخیره ایام مرخصی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. کدام گزینه از روش‌های تعیین نرخ سربار نمی‌باشد؟

1. ساعت کار مستقیم
2. مقدار محصول تولید شده
3. ساعت کار ماشین‌آلات
4. ارزش محصولات تولید شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. اگر هزینه‌های ثابت شرکتی افزایش یابد و سایر عوامل تولید ثابت بماند تحت این شرایط کدام گزینه صحیح است؟

1. هزینه متغیر 1 واحد محصول افزایش می‌یابد.
2. هزینه متغیر 1 واحد محصول کاهش می‌یابد.
3. هزینه متغیر 1 واحد محصول ثابت می‌ماند.
4. هزینه ثابت هر واحد محصول کاهش می‌یابد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. اگر واحد تولیدی الماس هیچ تولیدی نداشته باشد 2.000.000 ريال هزینه خواهد داشت این هزینه ...... است.

1. متغیر
2. عملیاتی
3. نیمه متغیر
4. ثابت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. اضافه یا کسر جذب سربار به کدام حساب‌های زیر بسته می‌شود؟

1. قیمت تمام شده کالای خریداری شده
2. موجودی کالای ساخته شده
3. قیمت تمام شده کالای فروش رفته
4. موجودی موجودی کالای در جریان ساخت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. گوجه فرنگی در کارخانه رب سازی ......

1. مواد مستقیم تولید است
2. مواد اولیه تولید است
3. مواد غیر مستقیم تولید است
4. گزینه های الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. هزینه‌یابی مرحله‌ای از لحاظ جریان گردش محصول به چند دسته تقسیم می‌شود؟

1. سه نوع گردش محصول متوالی، موازی و انتخابی
2. دو نوع متوالی و موازی
3. به دو نوع هزینه‌یابی نوع اول و دوم
4. به دو نوع هزینه‌یابی مستقیم و غیر مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. شرکتی اقدام به تولید 4000 واحد کالا نموده است که در پایان دوره مالی 3000 واحد کالا تکمیل و به انبار منتقل شده 1000 واحد کالای در جریان ساخت از نظر مواد 100 درصد تکمیل و از لحاظ دستمزد و سربار 50 درصد تکمیل باشد. معادل آحاد تکمیل شده سربار کدام گزینه خواهد بود؟

1. 2500
2. 4000
3. 3000
4. 3500
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. دستمزد مدتی که به علت عدم ارجاع کار به کارگر پرداخت می‌شود ...... می‌شود.

1. دستمزد غیر مستقیم
2. دستمزد اوقات تلف شده
3. دستمزد استحقاقی
4. دستمزد مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. در ارتباط با ارسال مواد به تولید به روش اولین وارده fifo کدام گزینه صحیح است؟

1. مواد خریداری شده به همان ترتیب ورود به خط تولید ارسال می‌گردد.
2. انبار دارای دو درب می‌باشد که از یک درب وارد و از یک درب خارج می‌شود.
3. موجودی مواد پایان دوره از اولین خریدها می‌باشد.
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. کدامیک از گزینه‌های زیر سربار نمی‌باشد؟

1. هزینه اجاره ساختمان کارخانه
2. هزینه حقوق سرپرستان تولید
3. هزینه حقوق کارگران
4. هزینه سوخت کارخانه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. ارسال مواد از انبار به خط تولید در دفاتر کارخانه و مرکز چگونه ثبت می‌شود؟

1. هم در دفاتر کارخانه ثبت می‌شود و هم در دفاتر مرکز.
2. فقط در دفاتر کارخانه ثبت می‌شود.
3. فقط در دفاتر مرکز ثبت می‌شود.
4. ثبت در کارت انبار کافی است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. سر رسید سفته سه ماهه ای که تاریخ صدور آن 30 مرداد است چه روزی خواهد بود ؟

1. اول آذر
2. 30 آذر
3. پیش پرداخت اجاره
4. هزینه اجاره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. خرید مواد طی دوره 28.000.000 ريال و موجودی مواد اول و آخر دوره به ترتیب 1.900.000 هزار ريال 2.500.000 ريال و هزینه حمل مواد خریداری شده 400.000 ريال و برگشت از خرید و تخفیفات 250.000 ريال می‌باشد طی دوره مالی چند ريال مواد مصرف شده است؟

1. 28.750.000 ريال
2. 28.050.000 ريال
3. 29.250.000 ريال
4. 27.550.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. مواد برگشتی به انبار در روش fifo به چه نرخی در کارت حساب مواد ثبت می‌شود؟

1. نرخ اولیه
2. نرخ صدور
3. نرخ بازار
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. حساب متقابل حساب کنترل دفاتر کارخانه کدام است؟

1. حساب کنترل دفاتر مالی
2. حساب کنترل مواد
3. حساب کنترل سربار
4. کنترل دستمزد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون صنعتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1019 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری