Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون صنعتی
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین صنعتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. بهای اولیه عبارت است از: مواد اولیه مصرفی مستقیم + ....... .

1. سربار
2. مواد مستقیم
3. مواد غیر مستقیم
4. دستمزد مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. اگر دفاتر کارخانه و مرکز جدا باشند، کدام مورد در دفاتر مالی مرکز ثبت نمی‌شود؟

1. سربار واقعی
2. قیمت تمام شده فروش
3. برگشت مواد ارسال شده به خط تولید
4. فروش نقدی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. درطبقه بندی هزینه های تولید، هزینه حمل مواد خریداری شده جزء کدام هزینه ها می‌باشد؟

1. متغیر
2. ثابت
3. نیمه متغیر
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. به منظور ثبت تسهیم حقوق و دستمزد به سفارشات چه حسابی بستانکار می‌شود؟

1. کنترل حقوق و دستمزد
2. کار در جریان ساخت
3. سربار کارخانه
4. 2 و 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. هزینه‌های مدیریت و اداره امور کارخانه جزء کدامیک از هزینه‌ها می‌باشند؟

1. اداری و تشکیلاتی
2. توزیع و فروش
3. سربار تولید
4. هزینه‌های غیر مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. عوامل بهای تمام شده عبارتند از:

1. هزینه هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ساخت محصول به مصرف می‌رسد.
2. مواد مصرفی به علاوه دستمزد مستقیم پرداخت شده
3. مواد مصرفی به علاوه هزینه های غیر مستقیم
4. حساب هایی که به حساب کالای در جریان ساخت بستانکار می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. اسناد و مدارک اولیه حسابداری عبارت است از:

1. فاکتور خرید برگ رسید مواد
2. برگ رسید مواد فاکتور فاکتور فروش
3. فاکتورخرید مواد دفتر روزنامه
4. حواله صدور مواد دفتر کل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. کاهش میزان تولید چه تاثیری در هزینه یک واحد کالا خواهد داشت؟

1. هزینه ثابت هر واحد افزایش می‌یابد.
2. هزینه متغیر هر واحد افزیاش می‌‌یابد.
3. هزینه ثابت هر واحد ثابت می‌ماند.
4. هزینه متغیر هر واحد کاهش می‌یابد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. تعیین زمان استاندارد ساخت یک واحد کالا به عهده کدامیک از دوایر حقوق و دستمزد می‌باشد؟

1. برنامه‌ریزی تولید
2. کارگزینی
3. حسابداری بهای تمام شده
4. زمان سنجی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. در صورتی که هزینه‌ها به دو گروه اصلی «هزینه‌های مستقیم تولید و هزینه‌های غیر مستقیم» تقسیم‌بندی شوند طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس کدام مبنا صورت گرفته است؟

1. ارتباط آن‌ها با محصول
2. ارتباط با تغییر حجم تولید
3. دوره وقوع
4. طبقه‌بندی طبیعی هزینه‌‌ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. دستمزد تعمیر کاران ماشین آلات کارخانه جزء هزینه های ..... می‌باشد.

1. مستقیم
2. ثابت
3. غیر مستقیم
4. بهای اولیه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. جریان گردش محصول در موسسات تولیدی به صورت .....

1. گردش متوالی
2. گردش موازی
3. گردش انتخابی
4. هر سه مورد صحیح است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. در زمان جذب سربار چه ثبتی در حساب‌ها به عمل خواهد آمد؟

1. حساب کنترل سربار بدهکار – حساب صندوق/حساب‌های پرداختنی بستانکار
2. حساب کالای در جریان ساخت بدهکار/ حساب کنترل سربار بستانکار
3. حساب کالای در جریان ساخت بدهکار/حساب صندوق/حساب های پرداختنی بستانکار
4. حساب سربار جذب شده بدهکار/حساب کنترل سربار بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. مبنای تسهیم کدامیک از هزینه‌های زیر ساعات کار مستقیم است؟

1. هزینه‌های اداری و تشکیلاتی
2. هزینه برق مصرفی
3. هزینه برق صنعتی
4. هزینه بیمه‌های اجتماعی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. هرگاه بین مواد برگشتی به فروشنده و مبلغ ثبت شده در حساب که ناشی از اعمال روش ارزیابی می‌شود اختلاف وجود داشته باشد، این اختلاف در کدام حساب ثبت می‌گردد؟

1. کنترل مواد
2. کالای ساخته شده
3. اصلاح مواد
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. کدامیک از جملات زیر صحیح نیست ؟

1. هر دایره ای که در به وجود آوردن هزینه سهیم باشد یک مرکز هزینه است
2. دوایر خدماتی دوایری هستند که به طور مستقیم در تولید دخالت ندارند
3. سربار ساخت شامل کلیه هزینه های تولید مواد خام و دستمزد مستقیم است
4. سر بار مستقیم هزینه هایی هستند که مستقیما به دایره خاصی ارتباط داشته باشد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. سربار ساخت جزء ...... است.

1. هزینه‌های تبدیل
2. بهای اولیه
3. هزینه‌های ساخت
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. مهم‌ترین کاربرد حسابداری بهای تمام شده کدام است؟

1. محاسبه هزینه سفارش با فروش یک تن کالای خریداری شده یا فروش رفته
2. محاسبه هزینه آموزش یک دانش‌آموز برای گذراندن یک واحد درسی
3. محاسبه بهای تمام شده محصولات ساخته شده در موسسات تولیدی
4. محاسبه هزینه حمل و نقل یک تن بار در موسسات حمل و نقل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. برای تسهیم هزینه های بیمه اجتماعی کدام مبنا تسهیم مناسب تر است ؟

1. ساعات کار مستقیم
2. ساعات کار ماشین
3. طبقه بندی طبیعی
4. محصول ساخته شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. عوامل بهای تمام شده کدام است؟

1. مواد اولیه / کار غیر مستقیم / دستمزد مستقیم
2. هزینه های غیر مستقیم / مواد مستقیم
3. مواد اولیه / دستمزد مستقیم / سربار
4. مواد مستقیم / مواد غیر مستقیم / دستمزد مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. مانده حساب اصلاح مواد بابت مابه التفاوت مبلغ مواد برگشت شده به فروشنده و مبلغ برگشت داده شده از حساب کنترل مواد به کدام حساب منتقل می‌شود؟

1. تعدیل هزینه تهیه مواد
2. بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی مواد پایان دوره
3. خلاصه سود و زیان
4. کسری و اضافه انبار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. در ارتباط با ارسال مواد به خط تولید به روش fifo کدام گزینه صحیح است؟

1. مواد خریداری شده به همان ترتیب ورود به خط تولید ارسال می‌گردد.
2. انبار دارای دو درب می‌باشد از یک درب وارد و از یک درب خارج می‌شود.
3. آخرین خریدها به خط تولید ارسال می‌شود.
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. این روش ارزیابی زمانی مناسب است که نوسان نرخ مواد در بازار شدید است؟

1. Fifo
2. Lifo
3. روش میانگین
4. روش تفکیک خریدها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. اطلاعات زیر درست است: بهای اولیه 1.800.000 ريال و سربار ساخت 500.000 ريال. شرکت موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره ندارد ولی در پایان دوره 200.000 ريال موجودی در جریان ساخت دارد. بهای تمام شده کالای ساخته شده چقدر است؟

1. 1.300.000 ريال
2. 2.500.000 ريال
3. 1.100.000 ريال
4. 2.100.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. هنگام برگشت مواد خریداری شده به فروشنده کدام گزینه صحیح است؟

1. حساب کنترل مواد بدهکار می‌شود.
2. حساب کنترل مواد بستانکار می‌شود.
3. حساب برگشت مواد بدهکار می‌شود.
4. حساب برگشت مواد بستانکار می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. 5- اگر سر بار ساخت بر آورده شده 805934 ریال و ساعات کار مستقیم بر آوردی 5000 ساعت باشد و کار انجام شده واقعی 5500 ساعت بار شد سربار جذب شده چند است ؟

1. 886000
2. 886527
3. 876500
4. 786270
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. سربار پیش‌بینی شده یک شرکت 50.000.000 ريال و ساعات کار مستقیم برآورد شده 2500 ساعت و ساعات کار مستقیم انجام شده 3000 ساعت می‌باشد. سربار جذب شده چند ريال خواهد بود؟

1. 60.000.000 ريال
2. 75.000.000 ريال
3. 70.000.000 ريال
4. 52.000.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. شرکتی اقدام به تولید 4000 واحد کالا نموده است که در پایان دوره مالی 3000 واحد کالا تکمیل و به انبار منتقل شده 1000 واحد کالای در جریان ساخت از نظر مواد 100 درصد تکمیل و از لحاظ دستمزد و سربار 50 درصد تکمیل باشد. معادل آحاد تکمیل شده سربار کدام گزینه خواهد بود؟

1. 2500
2. 4000
3. 3000
4. 3500
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. مبلغ سربار جذب شده با کدام مورد رابطه مستقیم دارد؟

1. سربار ساخت واقعی
2. کسر جذب سربار
3. ساعات کار مستقیم واقعی
4. ساعات کار مستقیم برآورد شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. فوق العاده نوبت کاری کارگری که در نوبت صبح و عصر وشب کار می‌کند چقدر است؟

1. 10%
2. 22/5%
3. 40%
4. 15%
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. چنانچه اضافه کاری، به علت افزایش تولید باشد، فوق العاده آن به چه حسابی منظور می‌شود؟

1. کنترل کالای در جریان ساخت
2. کنترل سربار ساخت
3. کنترل سربار اداری و تشکیلاتی
4. کنترل سربار توزیع و فروش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. بهای تبدیل یعنی....

1. دستمزد مستقیم + دستمزد غیر مستقیم
2. دستمزد مستقیم + سربار ساخت
3. دستمزد غیر مستقیم + سربار ساخت
4. دستمزد مستقیم + بهای اولیه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. کدامیک از موارد زیر جزء عوامل سه گانه‌ی بهای تمام شده محصول است؟

1. هزینه حمل
2. سربار ساخت
3. پرداخت حقوق کارکنان
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. سربار پیش‌بینی شده شرکت آفاق 3.000.000 ريال است ساعات کار مستقیم برآوردی 300 ساعت است نرخ جذب سربار برابر است با:

1. 10.000
2. 1000
3. 30.000
4. 3000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. هزینه یابی عبارت است از:

1. جمع آوری اطلاعات مالی در مرکز تولید
2. محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت
3. جمع آوری هزینه های تولید جهت تهیه بودجه
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. دریافت سفته در مقابل فروش کالا چه حسابی را بدهکار می کند؟

1. حسابهای دریافتنی
2. حساب اسناد دریافتنی
3. حساب اسناد پرداختنی
4. حساب صندوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. اگر واحد تولیدی نسیم هیچ تولیدی نداشته باشد، این کارخانه 10.000.000 ريال هزینه خواهد داشت. این هزینه:

1. ثابت است.
2. متغیر است.
3. نیمه متغیر است.
4. ثابت و متغیر است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. کدام گزینه از خصوصیات تولید موسساتی که از روش هزینه‌های مرحله‌ای استفاده می‌نمایند می‌باشد؟

1. تولید به صورت انبوه
2. تولید به صورت پیوسته
3. تولید به صورت یکنواخت و همگن
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. در ساخت کیک از کدامیک از انواع گردش محصول استفاده می‌شود؟

1. انتخابی
2. موازی
3. متوالی
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. محصولاتی که ساخت آن‌ها هنوز تمام نشده است:

1. وارده به تولید
2. در جریان ساخت
3. هزینه تولید
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون صنعتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1019 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری