Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون صنعتی
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین صنعتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. اضافه یا کسر جذب سربار به کدام حساب‌های زیر بسته می‌شود؟

1. قیمت تمام شده کالای خریداری شده
2. موجودی کالای ساخته شده
3. قیمت تمام شده کالای فروش رفته
4. موجودی موجودی کالای در جریان ساخت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. به آن تعداد کالایی که کاملا در یک مرحله تکمیل شده با اضافه آن بخش از تعداد کالای در جریان ساخت که هزینه مورد نظر برای آن صرف شده است:

1. معادل آحاد تکمیل شده
2. کالای تکمیل شده
3. کالای در جریان ساخت
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. مهلت ارسال لیست حقوق و دستمزد به انضمام چکی معادل مبلغ بیمه به سازمان تامین اجتماعی توسط کارفرما چند روز می‌باشد؟

1. حداکثر 20 روز
2. حداکثر 30 روز
3. 9 روز
4. 7 روز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. هزینه‌های ثابت در کل سطوح مختلف تولید ثابت است ولی با افزلیش تولید سهم هر یک واحد تولید ......

1. ثابت می‌ماند.
2. افزایش می‌یابد.
3. کاهش می‌یابد.
4. بدون تغییر می‌ماند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. در زمان برگشت مواد از کارخانه به انبار کدام حساب بستانکار می‌شود؟

1. کنترل مواد
2. کالای در جریان ساخت
3. اصلاح مواد
4. نقد و بانک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. مبنای تسهیم کدامیک ازهزینه‌های زیر ساعت کار مستقیم است؟

1. بیمه اجتماعی
2. برق صنعتی
3. اداری و تشکیلاتی
4. برق مصرفی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. فوق العاده نوبت کاری کارگری که در نوبت صبح و عصر وشب کار می‌کند چقدر است؟

1. 10%
2. 22/5%
3. 40%
4. 15%
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. کدام گزینه زیر از گزارش‌های برون سازمانی نمی‌باشد؟

1. گزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده
2. گزارش جریانات نقدی
3. گزارش سود و زیان
4. گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. هزینه یابی عبارت است از:

1. جمع آوری اطلاعات مالی در مرکز تولید
2. محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت
3. جمع آوری هزینه های تولید جهت تهیه بودجه
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. مواد اولیه و دستمزد تولیدی، در کدامیک از طبقات زیر قرار می‌گیرد؟

1. هزینه متغیر مستقیم
2. هزینه ثابت مستقیم
3. هزینه متغیر غیر مستقیم
4. هزینه ثابت غیر مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. در یک کارخانه طی یک دوره مالی مواد مصرفی 12.500.000 ريال و کار مستقیم 6.000.000 ريال و سربار ساخت 3.000.000 ريال و موجودی کالای ساخت اول و پایان دوره به ترتیب 5.400.000 ريال و 3.700.000 ريال است بهای تمام محصولات ساخته شده عبارت است از:

1. 21.500.000 ريال
2. 19.800.000 ريال
3. 23.200.000 ريال
4. 30.600.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. در دو ستون ترازنامه کاربرگ کدامیک از حساب‌های زیر وجود ندارد؟

1. حساب‌های هزینه
2. زیان یا سود ویژه
3. برداشت
4. حساب‌های بدهی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. هنگام خرید نسیه مواد به مبلغ 1.000.000 ريال توسط مرکز برای کارخانه به صورت نسیه در دفاتر مرکزی چه ثبتی صورت می‌گیرد؟

1. حساب خرید مواد 1.000.000/حساب پرداختنی 1.000.000
2. حساب کنترل مواد 1.000.000/حساب پرداختنی 1.000.000
3. حساب کنترل دفاتر کارخانه 1.000.000/حساب پرداختنی 1.000.000
4. حساب کنترل مواد 1.000.000/حساب دفاتر مالی 1.000.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. تسهیم ثانویه یعنی سرشکن کردن ......

1. هزینه‌های غیر مستقیم به دوایر تولیدی
2. هزینه‌های مستقیم به دوایر تولیدی
3. هزینه‌های دوایر خدماتی به تولیدی
4. هزینه‌های مستقیم به دوایر خدماتی و تولیدی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. چنانچه مانده حساب کنترل هزینه تعداد مواد بیشتر از پیش‌بینی هزینه تهیه مواد باشد، هنگام بستن کدام حساب بدهکار می‌گردد؟

1. کنترل هزینه تهیه مواد/تعدیل هزینه تهیه مواد
2. پیش‌بینی هزینه تهیه مواد/تعدیل هزینه تهیه مواد
3. کنترل هزینه تهیه مواد/پیش‌بینی هزینه تهیه مواد
4. پیش‌بینی هزینه تهیه مواد/بانک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. نتایج حسابداری صنعتی در قالب کدام گزارش زیر منعکس می‌شود؟

1. صورت گردش وجوه نقد
2. دوره گردش مواد
3. بهای تمام شده کالای ساخته شده
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. موجودی مواد در پایان دوره 800 واحد و مواد اول دوره 1100 واحد می‌باشد، چنانچه خرید خالص 900 واحد باشد مواد مصرفی طی دوره چقدر است؟

1. 600
2. 2800
3. 1200
4. 1000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. هزینه‌های غیر مستقیم به عنوان کدامیک از طبقه‌بندی هزینه محسوب می‌شود؟

1. طبقه‌بندی طبیعی هزینه ها
2. طبقه‌بندی بر اساس ارتباط با حجم و تعداد تولید
3. طبقه‌بندی بر اساس ارتباط آن‌ها با تولید محصول
4. طبقه‌بندی مستقیم با نوع تولید
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. اگر مانده حساب کسر و اضافه سربار بستانکار باشد ثبت اصلاحی انجام می‌شود طرف بستانکار حساب چه حسابی است؟

1. قیمت تمام شده کالای فروش رفته
2. کسر و اضافه جذب سربار
3. کالای در جریان ساخت
4. کالای ساخته شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. تکمیل و ارسال برگ درخواست خرید مواد، ملزومات و لوازم یدکی به عهده کدام دایره است؟

1. خرید
2. حسابداری
3. انبار
4. کنترل کیفیت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. هنگام فروش کالای ساخته شده بهای تمام شده کالای فروش رفته از چه حسابی به حساب دیگر منتقل می‌شود؟

1. از حساب کالای در جریان ساخت به حساب کالای ساخته شده
2. از حساب موجودی کالای ساخته شده به حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته
3. از حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته به حساب سود و زیان
4. از حساب کنترل کالای در جریان ساخت به حساب سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. مبنای طبقه بندی هزینه ها به ثابت و متغیر مناسب کدام گزینه است ؟

1. ساعات کار مستقیم
2. بر اساس حجم تولید
3. طبقه بندی طبیعی
4. محصول ساخته شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. به کارگری که نوبت کارش صبح، عصر و شب باشد چند درصد فوق العاده نوبت کاری پرداخت می‌شود؟

1. 15%
2. 10%
3. 22/5%
4. 35%
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. مانده‌ی حساب اصلاح مواد بابت مابه التفاوت مبلغ مواد برگشت شده به فروشنده و مبلغ برگشت داده شده از حساب کنترل مواد به کدام حساب زیر بسته می‌شود؟

1. حساب خلاصه سود و زیان
2. حساب تعدیل هزینه تهیه مواد
3. حساب کسر و اضافات انبار
4. حساب کالای در جریان ساخت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. کدامیک از موارد زیر از عوامل بهای تمام شده نمی‌باشد؟

1. مواد اولیه
2. سربار
3. هزینه‌های عملیاتی
4. دستمزد مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. فراهم سازی اطلاعات مفید برای مدیریت جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و کنترل از وظایف ....... است.

1. حسابداری صنعتی
2. حسابرس
3. زمان سنجی
4. حسابداری حقوق و دستمزد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. خرید مواد به طور نقد 4.000.000 ريال و نرخ هزینه تهیه و تحصیل مواد 8% پیش بینی می‌گردد. کدام گزینه در مورد ثبت روزنامه صحیح می‌باشد؟

1. حساب کنترل مواد 4.320.000و حساب بستانکاران 4.320.000
2. حساب کنترل مواد 4.320.000 و بانک 4.000.000 پیش بینی هزینه تهیه و تحصیل مواد 320.000
3. حساب کنترل مواد 4.320.000 بانک 4.000.000 اصلاح مواد 320.000
4. حساب کنترل مواد 4.320.000 بانک 4.320.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. چنانچه اضافه کاری، به علت افزایش تولید باشد، فوق العاده آن به چه حسابی منظور می‌شود؟

1. کنترل کالای در جریان ساخت
2. کنترل سربار ساخت
3. کنترل سربار اداری و تشکیلاتی
4. کنترل سربار توزیع و فروش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. وجه اشتراک «بهای اولیه» و «هزینه‌های تبدیل» کدام است؟

1. مواد مستقیم
2. سربار ساخت
3. کار مستقیم
4. هزینه‌های ثابت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. کدامیک از هزینه‌های زیر در تولید محصول هزینه ثابت می‌باشد؟

1. هزینه حمل خرید
2. هزینه اجاره محل
3. هزینه آب
4. هزینه تعمیرات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. هزینه‌های دستمزد ایام مرخصی کارکنانی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در تولید کار می‌کنند به چه حسابی بدهکار می‌گردد؟

1. کالای در جریان ساخت
2. هزینه حقوق دستمزد
3. سربار ساخت
4. سربار اداری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. اگر سربار واقعی از سربار جذب شده دایره تولیدی بیشتر باشد حساب کنترل سربار ساخت مانده ............... خواهد داشت.

1. بستانکار
2. متوازن
3. بدهکار
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. در زمان برگشت نسیه مواد به فروشنده چه ثبتی زده می‎شود؟

1. بانک بدهکار/حساب کنترل مواد بستانکار
2. حساب‌های پرداختنی بدهکار/حساب کنترل مواد بستانکار
3. حساب کنترل مواد بدهکار/حساب بانک بستانکار
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. هرگاه بین مبلغ برگشتی به فروشنده و مبلغ ثبت شده در حسابی که ناشی از اعمال روش ارزیابی می‌باشد اختلاف وجود داشته باشد این اختلاف در کدام حساب ثبت می‌گردد؟

1. اصلاح حساب مواد
2. کالای در جریان ساخت
3. کنترل مواد
4. قیمت تمام شده کالای ساخته شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. کدامیک از وظایف زیر جزء وظایف حسابداری بهای تمام شده است؟

1. کمک به مدیران در ایجاد و اجرای برنامه‌ها
2. پیش بینی هزینه‌های تولید برای یک دوره معین
3. جمع آوری و تفکیک، ثبت و تسهیم هزینه‌ها
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. اگر مواد مصرفی 1.200.000 ريال، دستمزد مستقیم 600.000 ريال/ سربار ساخت 400.000 ريال، موجودی کالای در جریان ساخت اول و پایان دوره به ترتیب 520.000 و 350.000 ريال باشد بهای تمام شده محصولات ساخته شده چقدر است؟

1. 3.300.000 ريال
2. 2.730.000 ريال
3. 2.750.000 ريال
4. 2.370.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. زمانی که هر کارگر برای ساخت و تکمیل هر سفارش مصرف می‌کند در کدام مورد زیر ثبت خواهد شد؟

1. کارت حضور و غیاب
2. کارت اوقات کار
3. کارت سفارش ساخت
4. کارت حساب مواد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. هنگام مواد برگشتی از تولید به انبار چه حسابی بستانکار می‌شود؟

1. برگشت از خرید
2. کالای در جریان ساخت
3. کالای ساخته شده
4. کنترل مواد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. موسسه امید در سال 74 مبلغ 267000 ریال ملزومات خریداری نمود اگر مانده این حساب در اول فروردین ماه 74 مبلغ 194000 ریال و موجودی ملزومات در 29 /12 / 74 معادل 139000 ریال باشد هزینه ملزومات در سال 74 چند ریال است ؟

1. 55000
2. 139000
3. 145000
4. 322000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. مجموع هزینه‌هایی که به طور مستقیم در ساخت محصول به مصرف می‌رسند .............. نامیده می‌شود.

1. هزینه تبدیل
2. بهای اولیه
3. سربار تولید
4. هزینه عملیاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون صنعتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1019 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری