Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون فلش(Flash)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فلش(Flash)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. عملکرد دکمه Onion Skin در پنجره Time Line چیست؟

1. محتوی فریم های مجاور را به صورت محو شده نشان می دهد.
2. ایجاد لایه راهنما
3. محتوی فریم های مجاور را در هم ادغام می کند.
4. ایجاد لایه جدید
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. برای نوشتن توضیحات بر روی یک فریم در خط زمان از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. / /
2. Comment
3. Apply block comment
4. /**/
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. جهت چرخاندن و کج کردن یک شکل از کدام حالت ابزار free transform استفاده می شود؟

1. scale
2. rotate &skew
3. envelope
4. distort
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. از ............... مفصل ایجاد شده برای اتصال سایر مفصلها به آن استفاده می کنیم.

1. Bone
2. نقطه انتها
3. Sibling
4. نقطه ابتدا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. کدام گزینه تعیین کننده سرعت نمایش فیلم فلش است؟

1. Stage
2. Time Line
3. Frame rate
4. Frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. یک لایه ماسک می تواند چند لایه ماسک شده داشته باشد؟

1. فقط یک لایه
2. لا اقل دو لایه
3. هر تعدادی می تواند باشد
4. لا اقل سه لایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. کدام نوع سمبل می تواند خود ، یک عنصر متحرک باشد؟

1. movie clip
2. button
3. graphic
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. در صورتی که برای متحرک سازی به تغییر شکل نیاز داشته باشیم این حالت را چه می گویند؟

1. guid
2. shape tweeing
3. motion tweeing
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. برای مشاهده نقاط موجود در مسیر از کدام ابزار استفاده می کنید؟

1. Selection
2. Brush
3. Sub Selection
4. Pencil
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. از این ابزار جهت انتخاب هایی که شکل نا منظم دارند استفاده می شود؟

1. sub selection
2. brush
3. lasso
4. arrow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. چند روش برای برای ورود متن در صفحه داریم؟

1. متن ایستا
2. متن پویا
3. متن ورودی
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. کدام روش هماهنگ سازی صدا به طور کامل با Time Line هم زمان می شود؟

1. Start
2. Stop
3. Event
4. Stream
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. کدام نوع سنبل برای عناصری به کار می رود که دارای حرکتی مستقل از حرکت اصلی خط زمان نیست؟

1. Movie Clip
2. Button
3. Graphic
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. توسط کدام ابزار می توان گرادیان های ترسیم شده را تغییر داد؟

1. Free Transform
2. Fill Transform
3. Paint Bucket
4. Fill
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. تصاویر گرافیکی که توسط برنامه Flash ایجاد می شوند ماهیت ........................ دارند.

1. برداری
2. نقطه ای
3. پیکسلی
4. طرح بیتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. توسط کدام منو می توان یک لایه جدید ایجاد نمود؟

1. layer
2. edit
3. modify
4. insert
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. برای ترسیم یک خط راست کدام ابزار مناسب تر است؟

1. Pen
2. Pencil
3. Shape
4. Line Tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. طیف رنگی دایره ای شکل توسط کدام گزینه تولید می شود؟

1. Solid
2. Radial
3. Bitmap
4. None
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. پسوند فایلهای فلش چیست؟

1. .Fla
2. .Swf
3. .Flv
4. .Fav
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. آزمایش فیلم (Test Movie) توسط کدام کلید ترکیبی انجام می گیرد؟

1. Ctrl +Enter
2. Ctrl +F11
3. Ctrl +F12
4. Ctrl + Alt + S
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. دستورات توقف (stop) و پخش(play) در کدام دسته بندی در پنل action قرار دارد؟

1. operators
2. objects
3. timeline control
4. function
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. کدام متد پخش فیلم را به فریم بعدی منتقل کرده و نمایش فیلم را متوقف می کند؟

1. ()GotoAndStop
2. ()PrevFrame
3. ()NextFrame
4. ()GotoAndStop
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. در این انیمیشن هر فریم نسبت به فریم قبلی دارای تغییر کوچکی است.

1. Tweening
2. IK
3. Frame by Frame
4. Mask
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. نام لایه ها در کدام پنجره مشاهده می شود؟

1. Work Area
2. Backsround
3. Stage
4. Time Line
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. کدام گزینه زیر ، خط نقطه چین ایجاد می کند؟

1. Dash Dot
2. Dot
3. Point
4. Solid
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. کدام گزینه جهت انتشار فیلم مناسب است؟

1. file------>publish
2. view----->publish
3. window----->publish
4. modify----->publish
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. کدام فرمان برای تعیین رنگ خطوط پیرامون اشیاء قبل از ترسیم آنها به کار می رود؟

1. fill color
2. stroke color
3. line color
4. eye dropper
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. در کدام روش می توان قسمت هایی از یک تصویر یا شی ء را مخفی کرد؟

1. motion guid
2. layer mark
3. delete
4. symbol
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. به صورت پیش فرض در یک فیلم فلش چند فریم در هر ثانیه نمایش داده می شود؟

1. 12
2. 15
3. 14
4. 21
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. به محدوده ای که عناصر گرافیکی برای نمایش درون آن قرار می گیرد گفته می شود؟

1. stage
2. panel
3. work area
4. time line
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. کلیدها با استفاده از کدام سمبل ایجاد می شوند؟

1. Graphic
2. Movie
3. Button
4. Sound
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. کدام گزینه زیر خط نقطه چین ایجاد می کند؟

1. Dash,Dot
2. Dot
3. point
4. solid
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. یک لایه ماسک می تواند چند لایه ماسک شده داشته باشد؟

1. فقط یک لایه
2. لااقل دو لایه
3. هر تعدادی می تواند باشد
4. لااقل سه لایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. رویدادی از موس است که پس از خارج شدن موس از محدوده مورد نظر به خارج؟

1. release
2. rollover
3. rollout
4. key press
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. کدام فرمان امکان ترسیم خط با دست آزاد را در اختیار شما قرار می دهد؟

1. Poly star
2. Pen
3. Brush
4. Pencil
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. برای توزیع هر یک از کاراکترهای یک عبارت متنی در یک لایه مجزا از چه دستوری استفاده می شود؟

1. Distribute Duplicate
2. Break Aart
3. Distribute To Layers
4. Distribute Symbols
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. می خواهیم انیمیشنی ایجاد کنیم که در آن یک مربع به یک ستاره تبدیل شود. از کدام نوع انیمیشن استفاده می کنیم؟

1. Motion Tween
2. فریم به فریم
3. Shape Tween
4. انیمیشن نوع IK
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. کدام گزینه از پالت format option فاصله سطر های یک پاراگراف را از لبه ها تنظیم می کند؟

1. indent
2. size
3. space
4. tab
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. برای دسترسی به رویدادهای مولفه از کدام متد استفاده می شود؟

1. Change
2. Mouse Event
3. addEventListener
4. Event
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. استفاده از ...... سبب کاهش حجم فیلم فلش می شود.

1. sound
2. bitmap
3. music
4. symbol
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فلش(Flash):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 119 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی