Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون فلش(Flash)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فلش(Flash)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. پسوند فایل های flash چیست؟

1. fla .
2. swf .
3. flv .
4. fav .
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. چند روش برای ورود متن در صفحه داریم؟

1. متن ایستا
2. متن پویا
3. متن ورودی
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. کدام عمل فقط در مورد متن های ایستا انجام پذیر است؟

1. تعیین فونت
2. تعیین اندازه فونت
3. تبدیل متن به فرا پیوند
4. تنظیم نحوه ترازبندی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. آزمایش فیلم (Test Movie) توسط کدام کلید ترکیبی انجام می گیرد؟

1. Ctrl +Enter
2. Ctrl +F11
3. Ctrl +F12
4. Ctrl + Alt + S
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. از کدام گزینه برای تنظیم واحد اندازه گیری صفحه استفاده می کنیم؟

1. Insert / Document
2. Modify / Convert to symbol
3. Modify / Document
4. File/New
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. توسط کدام گزینه از پنل Cobr mixer می توان یک گزینه را شفاف (کم رنگ) نمود؟

1. Solid
2. Liner
3. Alpha
4. Radial
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. Component نوعی ............... است.

1. Movie Clip
2. Como Box
3. Action Script
4. Color Picker
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. کدام فرمان برای تعیین رنگ خطوط پیرامون اشیاء قبل از ترسیم آنها به کار می رود؟

1. fill color
2. stroke color
3. line color
4. eye dropper
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. کدام فرمان امکان ترسیم خط با دست آزاد را در اختیار شما قرار می دهد؟

1. Poly star
2. Pen
3. Brush
4. Pencil
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. مقدار 100 را برای پارامتر Alpha منجر به تولید چه رنگی می شود؟

1. کاملا روشن
2. کاملا شفاف
3. کاملا تیره
4. کاملا مات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. رویدادی از موس است که پس از خارج شدن موس از محدوده مورد نظر به خارج؟

1. release
2. rollover
3. rollout
4. key press
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. در این انیمیشن هر فریم نسبت به فریم قبلی دارای تغییر کوچکی است.

1. Tweening
2. IK
3. Frame by Frame
4. Mask
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. کدام یک از فرمت های زیر قابلیت پخش در Flash Player را دارد؟

1. 3gp
2. Flv
3. Avi
4. Mov
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. کدام گزینه زیر خط نقطه چین ایجاد می کند؟

1. Dash,Dot
2. Dot
3. point
4. solid
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. نام لایه ها در کدام پنجره مشاهده می شود؟

1. Work Area
2. Backsround
3. Stage
4. Time Line
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. ازکدام مولفه برای نمایش داده ها به صورت جدولی می توان استفاده نمود؟

1. Button
2. UILoader
3. Data Grid
4. Text Area
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. با استفاده از کدام جلوه صوتی ، صدا فقط از بلندگوی راست پخش می شود؟

1. Fade to left
2. Fade to right
3. Left channel
4. Right channel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. خط زمان در کدام یک از سمبل ها با خطوط زمان معمول تفاوت؟

1. movie clip
2. button
3. graphic
4. ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. طیف رنگی دایره ای شکل توسط کدام گزینه تولید می شود؟

1. Solid
2. Radial
3. Bitmap
4. None
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. برای ساختن فریم کلیدی خالی از چه کلیدی استفاده می کنید؟

1. F5
2. F6
3. F7
4. F8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. کدام گزینه زیر ، خط نقطه چین ایجاد می کند؟

1. Dash Dot
2. Dot
3. Point
4. Solid
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. چند روش برای برای ورود متن در صفحه داریم؟

1. متن ایستا
2. متن پویا
3. متن ورودی
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. توسط کدام ابزار می توان گرادیان های ترسیم شده را تغییر داد؟

1. Free Transform
2. Fill Transform
3. Paint Bucket
4. Fill
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. کدام حلقه تحت هر شرایطی حداقل یک بار تکرار می شود؟

1. For
2. Do…… While
3. While
4. Switch …….case
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. دستورات توقف (stop) و پخش(play) در کدام دسته بندی در پنل action قرار دارد؟

1. operators
2. objects
3. timeline control
4. function
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. یک لایه ماسک می تواند چند لایه ماسک شده داشته باشد؟

1. فقط یک لایه
2. لااقل دو لایه
3. هر تعدادی می تواند باشد
4. لااقل سه لایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. در Flash محلی که کارهای هنری خود را در آن رسم می کنید چه نامیده می شود؟

1. Stage
2. Toolbox
3. Library
4. Panel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. کدام نوع متن برای ورود اطلاعات در فیلد های یک فرم مورد استفاده قرار می گیرد؟

1. normal text
2. dynamic text
3. static text
4. input text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. منحنی های تولید شده توسط فرمان pen چه نام دارد؟

1. منحنی های گاوس
2. منحنی های بزیر
3. منحنی های هموار
4. منحنی های بسته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. کدام روش هماهنگ سازی صدا به طور کامل با Time Line هم زمان می شود؟

1. Start
2. Stop
3. Event
4. Stream
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. ترسیم خطوط دست آزاد توسط ابزار ...... امکان پذیر است؟

1. pen
2. pencil
3. line
4. freeline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. یک لایه ماسک می تواند چند لایه ماسک شده داشته باشد؟

1. فقط یک لایه
2. لا اقل دو لایه
3. هر تعدادی می تواند باشد
4. لا اقل سه لایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. جهت نمایش امتیاز در یک بازی ایجاد شده در فلش از کدام نوع متن استفاده می کنیم؟

1. متن ایستا
2. متن پویا
3. متن ورودی
4. متن معمولی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. توسط کدام گزینه می توان یک تصویر طرح بیتی (Bitmap) را به تصویر برداری (Vector) تبدیل نمود؟

1. Vector Bmp
2. Image
3. Convert
4. Trace Bitmap
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. کدام نوع قالب بندی صدا در نرم افزار Flash قابل استفاده است؟

1. MID
2. REM
3. MIDI
4. MP3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. توسط این لایه می توان لایه های زیرین را پوشش داد و مانع از نمایش عناصر آنها شد.

1. Tween Layer
2. Normal
3. Guide
4. Mask
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. از این فرمان برای تکرار صدا به دفعات مورد نظر استفاده می شود.

1. Start
2. Loop
3. Stream
4. Repeat
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. یک فایل Script دارای چه پسوندی است؟

1. Swf
2. Cst
3. Fla
4. Asc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدام کلید عملیاتی پانل Action را باز می کند؟

1. F2
2. F5
3. F7
4. F9
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. کدام عمل فقط در مورد متن های ایستا انجام پذیر است؟

1. تعیین فونت
2. تعیین اندازه فونت
3. تبدیل متن به فراپیوند
4. تنظیم ترازبندی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فلش(Flash):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 119 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی