Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون تری دی مکس (3DS Max)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تری دی مکس (3DS Max)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در ابزار Spacing برای اینکه اجسام به صورت یکنواخت تقسیم شوند از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Divide Evenly
2. Centered
3. End Offset
4. Count
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. در فرمان lineکدام پارامتر باعث میشود که بسته به انحنا یاشیب منحنی تعداد قطعات بین دو گره به مقتضی کم یا زیاد شود؟

1. steps
2. renderable
3. drag type
4. adaptive
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. براي وصل يك جسم به جسم ديگر از چه دستوري استفاده مي شود؟

1. Weld
2. Divide
3. Attach
4. Detach
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. كدام يك از اجسام زير مجازي است؟

1. Teapot
2. Box
3. Dummy
4. Virtual
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. کدام تابع است که از دو موضوع متداخل،کل آنها را در نظر می گیرد?

1. Union
2. Intersection
3. Subtraction
4. Chamfer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. کدام ابزار یک از حالتهای زیر موضوع را طبیعی تر و هموارتر نشان می دهد؟

1. High Light
2. Wire frame
3. Smooth
4. Lit Wire frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. برای نشان دادن نمای پرسپکتیو از کدام کلید استفاده می شود؟

1. Ctrl+P
2. Shift+W
3. Alt+P
4. P
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. برای اضافه کردن یک جسم به یک گروه ابتدا کدام ابزار بکار می رود؟

1. Assembly
2. Open
3. Attach
4. Detach
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. در 3dmax چند نور پیش فرضDefault Light وجود دارد و چند تای آن به طور پیش فرض روشن می باشد؟ ( به ترتیب از راست به چپ)

1. 1و1
2. 2و2
3. 1و2
4. 2و1
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. در پنجره Material Editor توسط کدام گزینه می توانید رنگ ماده در برابر نور را تنظیم کنید؟

1. Ambient
2. Diffuse
3. Specular
4. Opacity
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. براي ذخيره موقتي يك صحنه در حافظه اصلي كامپيوتر از كدام دستور استفاده مي شود؟

1. Cut
2. Copy
3. HOLD
4. FETCH
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدام گزینه یک سیستم ذره ای می باشد؟

1. Fog
2. Volume light
3. Patch
4. Snow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. كدام يك از ابزارهاي كنترلي ويوپورت زير در نماي پرسپكتيو با نماهاي عمود بر صفحه تفاوت دارد؟

1. Arc
2. Pan
3. Field Of View
4. Zoom
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. برای ایجاد مه که به فشای محدودی محبوس باشد از کدام گزینه استفاده میکنید؟

1. utilities/atmospheric
2. utilites atmospheric bounds
3. utilites /atmospheric apparatus
4. چنین امکانی در 3dmax وجود ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. در مدلسازی Loft ، کدام نوع شکل نمی تواند به عنوان Path در نظر گرفته شود؟

1. Rectangle
2. Line
3. Circle
4. Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. برای ویرایش اشیاء دو بعدی از کدام ابزار استفاده می کنیم؟

1. Edit Mesh
2. Edit Poly
3. Edit Line
4. Edit Spline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. در فرمان ngonکدام گزینه به معنای دایره محاطی میباشد ؟

1. sides
2. circular
3. inscribed
4. circumscribed
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. در فرمان Helix کدام گزینه باعث می شود که چرخش ها و مارپیچ ها به ابتدای مارپیچ نزدیکتر باشند؟

1. Bias منفی
2. Bias مثبت
3. Turns منفی
4. Turnsمثبت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. براي ساختن يك آرايه با تغییر ابعاد یکسان بايد از كدام حالت استفاده كرد؟

1. Scale Transform
2. Uniform
3. Pivot Point Center
4. Re-orient
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. برای اتصال دادن دو موضوع از کدام فرمان می توان استفاده کرد؟

1. Explode
2. Attach
3. Ungroup
4. Group
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. براي ارتفاع دادنSpline چه دستوري كاربرد دارد؟

1. Bevel
2. Lathe
3. Extrude
4. Bend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. براي همسوسازي اجسام از چه دستور استفاده ميشود؟

1. Align
2. Clone
3. Mirror
4. Position
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. کلید میانبر نمای پایین کدام است؟

1. F
2. B
3. U
4. P
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. در هنگام Deformation ، پارامتر Twist چه کاری انجام می دهد؟

1. باریک کردن موضوع
2. تغییر مقیاس موضوع
3. پخ زدن موضوع
4. چرخاندن و پیچاندن موضوع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. در هنگام select object کدام گزینه برای ترکیب دو فیلتر به کار میرود؟

1. crossing
2. window
3. cameras
4. combos
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. در کدام قسمت انیمیشن می توان مسیر را تبدیل به Spline کرد؟

1. Assign Controller
2. Path constraint
3. PRS parameter
4. Trajectories
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. اگر میخواهید snapبر روی خطوط شطرنجی و شبکه ای موجود در صحنه تاثیر داشته باشد کدام گزینه را به کار میبرید؟

1. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب vertex
2. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب edge
3. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب grid
4. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب gride spacing
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. برای ایجاد پیچش در یک موضوع از کدام اصلاح گر استفاده می شود؟

1. Bend
2. Taper
3. Twist
4. Noise
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. برای مدل سازی یک فنجان یا جام کدام روش حجم سازی را بکار می برید؟

1. Extrude
2. Lathe
3. Loft
4. Bevel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. برای تکثیر موضوع بطوریکه بصورت مدور چیده شود،کدام فرمان بکار میرود؟

1. Align
2. Clone
3. Array
4. Mirror
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. برای منظم کردن یا همتراز کردن موضوعات نسبت به یک جسم کدام ابزار زیر بکار میرود؟

1. Clone
2. Align
3. Array
4. Rotate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. در فرمان alignمیخواهیم محوری راانتخاب کنیمتا موضوعات در امتداد آن محور همتراز شوند انتخاب محور در کدام قسمت انجام میگیرد؟

1. min
2. max
3. center
4. align position
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. اگر بخواهیم درصد عبور نور از جسم را کنترل کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Transformation
2. Self illumation
3. Opacity
4. Light Advanced
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. براي آنكه ميزان تقسیمات يك جسم افزايش يابد چه بايد كرد؟

1. استفاده از دو دستور Tile و Mesh Smooth
2. مقدارAmount آنرا بايد افزايش دهيم
3. از تكنيك اجسام مركب استفاده نماييم
4. مقدارSegment را افزايش دهيم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. از کدام اصلاح گر برای کاهش تعداد گره ها و سطح های موضوع استفاده می شود؟

1. MultiRes
2. UVW Map
3. Spherify
4. FFD
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. در قسمت Map پنجره Material Editor ، کدام نقش با توجه به رنگهای تصویر بیت مپ مورد نظر ، روی سطح جسم برآمدگی یا تورفتگی ایجاد می کند؟

1. Bump
2. Reflection
3. Orientation
4. Diffuse
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. براي تعيين ميزان گردي ابزار Chamfer Box چه پارامتري بايد تغيير كند؟

1. Axis
2. Chamfer
3. Segment
4. Fillet
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. در کدام حالت از دستور Clone موضوع اصلی کپی شده دارای ارتباط کاملاً دو طرفه هستند؟

1. Copy
2. Reference
3. Instance
4. Pivot
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. تفاوت ZOOMوpan در چیست؟

1. zoom در جهت محور x و pan در جهت محورzانجام میشود
2. zoom در جهت محور z و pan در جهت محورx yانجام میشود
3. zoom در جهت3 محور و pan در جهت محورx yانجام میشود
4. zoom و pan تفاوتی ندارند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. گزینه Corner radius در فرمان Ngon چه عملی انجام می دهد؟

1. اریب کردن گوشه ها
2. انحنای گوشه ها
3. چند ضلعی به دایره تبدیل می شود
4. تنظیم حالت محیطی یا محاطی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تری دی مکس (3DS Max):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 120 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی