Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون تری دی مکس (3DS Max)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تری دی مکس (3DS Max)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در نورپردازی از چه نوری به عنوان نورکلیدی استفاده می کنیم؟

1. Omni
2. Target Spot
3. Direct
4. Sky
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. در كدام شيوه نمايشي وجه های جسم نمايش داده مي شود؟

1. WIRE FRAME
2. SMOOTH
3. FACET
4. Bounding Box
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. کدام یک از حالتهای زیر موضوع را طبعیتر و هموارتر نشان می دهد؟

1. Bounding box
2. Wire frame
3. Lit wire frame
4. Smooth
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. اگر بخواهیم در ابزار Scale به طوری عمل کنیم که حجم کلی ثابت بماند ولی بتوان در راستاهای مختلف مقیاس های متفاوتی را اعمال نمود از کدام حالت استفاده می کنیم؟

1. UniForm
2. Non-Uniform
3. Squash
4. Selectand scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. در 3d Max سرعت اجراي انيميشن براي فيلمهاي NTSC چند فريم در ثانيه است؟

1. 25
2. 29.97
3. 24
4. 30
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. ماده ای به اجسام صحنه اعمال شده باشد چه نام دارد؟

1. Slot
2. Material
3. Map
4. Hot
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. برای تکثیر موضوع بطوریکه بصورت مدور چیده شود،کدام فرمان بکار میرود؟

1. Align
2. Clone
3. Array
4. Mirror
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. براي ساختن يك آرايه با تغییر ابعاد یکسان بايد از كدام حالت استفاده كرد؟

1. Scale Transform
2. Uniform
3. Pivot Point Center
4. Re-orient
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. از چه ابزاري جهت توزيع يك مجموعه از كپي‌ها بين دو نقطه در طول يك مسير يا خط مستقيم استفاده ميشود؟

1. Mirror
2. Snapshot
3. Array
4. Spacing Tools
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. برای منظم کردن یا همتراز کردن موضوعات نسبت به یک جسم کدام ابزار زیر بکار میرود؟

1. Clone
2. Align
3. Array
4. Rotate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. براي ذخيره موقتي يك صحنه در حافظه اصلي كامپيوتر از كدام دستور استفاده مي شود؟

1. Cut
2. Copy
3. HOLD
4. FETCH
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. در ابزار Spacing برای اینکه اجسام به صورت یکنواخت تقسیم شوند از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Divide Evenly
2. Centered
3. End Offset
4. Count
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. در کدام قسمت انیمیشن می توان مسیر را تبدیل به Spline کرد؟

1. Assign Controller
2. Path constraint
3. PRS parameter
4. Trajectories
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. برای نشان دادن نمای پرسپکتیو از کدام کلید استفاده می شود؟

1. Ctrl+P
2. Shift+W
3. Alt+P
4. P
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. کدام ماده به حالت ترکیبی بوده و بیشتر روی سطح براق جسم تمرکز دارد؟

1. Ink 'n Paint
2. Shellac
3. Double sided
4. Top / Bottom
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. براي ايجاد خميدگي در يك جسم در طول آن بطور يكنواخت از كدام دستور ميتوان استفاده كرد؟

1. Lathe
2. Twist
3. Extrude
4. Bend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. کدامیک از اجسام مرکب زیر ، یک جسم را به جسم دیگری متصل می کند؟

1. Scatter
2. Conform
3. Shape Merge
4. Connect
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. برای انتخاب حالتهای مختلف نمایش موضوعات در ویوپورت ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. View port Configuration
2. Rendering / Environment
3. Disable Texture
4. Rendering /Track View
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. اگر میخواهید شعله های ایجاد شده شباهت زیادی

1. regularity برابر یک
2. regularity برابر صفر
3. densityبرابر یک
4. densityبرابر صفر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. برای ایجاد پیچش در یک موضوع از کدام اصلاح گر استفاده می شود؟

1. Bend
2. Taper
3. Twist
4. Noise
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. از کدام اصلاح گر برای کاهش تعداد گره ها و سطح های موضوع استفاده می شود؟

1. MultiRes
2. UVW Map
3. Spherify
4. FFD
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. كدام يك از دستورات زير باعث مي شود كه يك راس گرد شود؟

1. Chamfer
2. Cross Insert
3. Fillet
4. Smooth
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. برای ملایم کردن نقاط درخشان یک ماده کدام گزینه استفاده میشود؟

1. shine sterngth
2. ambient
3. soften
4. face map
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. از کدام گزینه active viewport only فعال باشد ،انیمیشن در کدام نما نشان داده خواهد شد؟

1. هر 4 نما
2. نمای perspecive
3. نمای جاری
4. نمای دوربین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. برای اضافه کردن یک جسم به یک گروه ابتدا کدام ابزار بکار می رود؟

1. Assembly
2. Open
3. Attach
4. Detach
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. در یک شکل نقطه ای که از تقاطع دو یا چند خط به دست می آید چه نام دارد؟

1. polyline
2. segment
3. edge
4. vertex
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. کدام یک از گزینه های زیر از فرمت های خروجی رندر نمی باشد؟

1. AVI
2. CIN
3. EPS
4. DWG
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. برای اتصال دادن دو موضوع از کدام فرمان می توان استفاده کرد؟

1. Explode
2. Attach
3. Ungroup
4. Group
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. در تکنیک extrudeکدام پارامتر باعث میشود که شکل مقطع در ابتدای آن قرار داشته باشد یا در انتهای آن؟

1. amount
2. segment
3. capping
4. output
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. براي همسوسازي اجسام از چه دستور استفاده ميشود؟

1. Align
2. Clone
3. Mirror
4. Position
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. برای انحنای گوشه های مستطیل در فرمان Rectangle از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Length
2. Width
3. Corner Radius
4. Smooth
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. کدام دستور برای متحد کردن 2 موضوع بکار می رود؟

1. Explode
2. Attach
3. Ungroup
4. Ngon
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. کیفیت خروجی تصویر Resolution در حین کدام عمل قابل تنظیم است.

1. Modeling
2. Light
3. Material
4. Render
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. اگر میخواهید snapبر روی خطوط شطرنجی و شبکه ای موجود در صحنه تاثیر داشته باشد کدام گزینه را به کار میبرید؟

1. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب vertex
2. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب edge
3. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب grid
4. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب gride spacing
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. از كدام دستور براي بريدن اضلاع سطح يك جسم مش استفاده مي شود؟

1. Slice
2. Slice Plane
3. Delete
4. Divide
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. در دستور اصلاحی Displace کدام گزینه شدت تغییر سطح یک جسم را نشان می دهد؟

1. Decay
2. Strength
3. Planner
4. Conform
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. در ابزار rotate گیره های چپ و راست برای دوران موضوع حل محور .....به کار میرود؟

1. محورx
2. محورy
3. محورz
4. همه محورها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. برای آنکه کل فریم های موجود رندر گرفته شود کدام حالت استفاده می شود؟

1. Single
2. Active Time Segment
3. Range
4. Frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. كدام يك از اجسام زير مجازي است؟

1. Teapot
2. Box
3. Dummy
4. Virtual
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. براي پخش انيميشن از انتها تا ابتدا كدام گزينه استفاده مي شود؟

1. Ping Pong
2. Real Time
3. Forward
4. Reverse
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تری دی مکس (3DS Max):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 120 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی