Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون تری دی مکس (3DS Max)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تری دی مکس (3DS Max)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در فرمان Helix کدام گزینه باعث می شود که چرخش ها و مارپیچ ها به ابتدای مارپیچ نزدیکتر باشند؟

1. Bias منفی
2. Bias مثبت
3. Turns منفی
4. Turnsمثبت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. كدام تركيب كليدي براي نمايش شبكه شطرنجي راهنما بكار ميرود؟

1. G
2. Alt+ G
3. Ctrl+ G
4. Shift + G
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. در فرمان alignمیخواهیم محوری راانتخاب کنیمتا موضوعات در امتداد آن محور همتراز شوند انتخاب محور در کدام قسمت انجام میگیرد؟

1. min
2. max
3. center
4. align position
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. در كدام شيوه نمايشي وجه های جسم نمايش داده مي شود؟

1. WIRE FRAME
2. SMOOTH
3. FACET
4. Bounding Box
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. رای مشاهدة مسیر فایلهایی که توسط Auto Backup ذخیره شده اند ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. Auto Backup
2. Customize
3. Configure Paths
4. View Paths
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. تری دی مکس کدام پسوند را به عنوان exportنمیتواند پشتیبانی کند؟

1. 3ds
2. ai
3. ase
4. wmf
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. در ابزار rotate گیره های چپ و راست برای دوران موضوع حل محور .....به کار میرود؟

1. محورx
2. محورy
3. محورz
4. همه محورها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. کدام جمله در مورد پنجره Modifier Stack صحیح نیست؟

1. ترتیب قرار گیری دستورات اصلاحی در این پنجره مهم نیست.
2. دستورات اصلاحی اعمال شده به جسم در این محل نشان داده می شود.
3. پارامترهای دستورات اصلاحی اعمال شده ، در دسترس است.
4. دستورات از نوع Instance به صورت توپر (bold) نشان داده می شوند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. تفاوت ZOOMوpan در چیست؟

1. zoom در جهت محور x و pan در جهت محورzانجام میشود
2. zoom در جهت محور z و pan در جهت محورx yانجام میشود
3. zoom در جهت3 محور و pan در جهت محورx yانجام میشود
4. zoom و pan تفاوتی ندارند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. کدام یک از گزینه های زیر از فرمت های خروجی رندر نمی باشد؟

1. AVI
2. CIN
3. EPS
4. DWG
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. برای نشان دادن نمای پرسپکتیو از کدام کلید استفاده می شود؟

1. Ctrl+P
2. Shift+W
3. Alt+P
4. P
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. برای مدل سازی یک فنجان یا جام کدام روش حجم سازی را بکار می برید؟

1. Extrude
2. Lathe
3. Loft
4. Bevel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. برای انتخاب نمای عقب کدام کلید به کار میرود؟

1. F
2. K
3. B
4. C
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. برای افزودن یک افکت از نوع پس زمینه در پنجره Environment ، کدام گزینه بکار می رود؟

1. Tint
2. Environment Map
3. Bitmap
4. Material Browser
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. برای ایجاد جلوه آتش سوزی از کدام گزینه استفاده میکنید؟

1. fog
2. volume fog
3. volume light
4. combusition
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. براي تغییر آرایش یا چیدمان صحنه ها از چه مسيري بايد استفاده كرد؟

1. Configure Paths / File
2. Customize / Viewport Layout
3. Customize / Viewport configuration
4. Customize / Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. برای ایجاد حالت انیمیشن کدام ابزار بکار می رود؟

1. Ambient
2. Animate
3. Fire ball
4. Position ranges
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. کدام گزینه به معنای خاصیت خود نور دهی میباشد؟

1. Shininess
2. self-illumination
3. opacity
4. filter
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. کدام گزینه یک سیستم ذره ای می باشد؟

1. Fog
2. Volume light
3. Patch
4. Snow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. اگر بخواهیم درصد عبور نور از جسم را کنترل کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Transformation
2. Self illumation
3. Opacity
4. Light Advanced
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. در نورپردازی از چه نوری به عنوان نورکلیدی استفاده می کنیم؟

1. Omni
2. Target Spot
3. Direct
4. Sky
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. در 3d Max سرعت اجراي انيميشن براي فيلمهاي NTSC چند فريم در ثانيه است؟

1. 25
2. 29.97
3. 24
4. 30
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. براي اينكه سطح داخلي جسم رندر شود چه بايد كرد؟

1. بايد يك سطح مقطع از آن جسم را رندر كرد.
2. بايد جسم را از نقطه قطب آن جدا كرد.
3. بايد بردارهاي نرمال جسم برعكس شوند .
4. هرگز داخل جسم را نمي توان رندر كرد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. با کدام پارامتر میتوانید پره های ستاره را بچرخانید و تغییر فرم بدهید؟

1. distortion
2. steps
3. fillet radius 1
4. fillet radius 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. برای ایجاد مه که به فشای محدودی محبوس باشد از کدام گزینه استفاده میکنید؟

1. utilities/atmospheric
2. utilites atmospheric bounds
3. utilites /atmospheric apparatus
4. چنین امکانی در 3dmax وجود ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. برای اتصال دادن دو موضوع از کدام فرمان می توان استفاده کرد؟

1. Explode
2. Attach
3. Ungroup
4. Group
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. كدام يك ازShape هاي زير داراي ظاهر سه بعدي است؟

1. Text
2. Section
3. Helix
4. Arc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. براي دوخطه كردن يك اسپلاين از چه دستوري مي توان استفاده نمود؟

1. Extrude
2. Chamfer
3. Cycle
4. Outline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. براي آنكه ميزان تقسیمات يك جسم افزايش يابد چه بايد كرد؟

1. استفاده از دو دستور Tile و Mesh Smooth
2. مقدارAmount آنرا بايد افزايش دهيم
3. از تكنيك اجسام مركب استفاده نماييم
4. مقدارSegment را افزايش دهيم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. کدام دستور برای متحد کردن 2 موضوع بکار می رود؟

1. Explode
2. Attach
3. Ungroup
4. Ngon
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. براي ساختن يك آرايه دايره اي با دوران مشخص بايد از كدام حالت استفاده كرد؟

1. Move
2. Rotate
3. Scale
4. Re-Orient
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. برای اضافه کردن یک جسم به یک گروه ابتدا کدام ابزار بکار می رود؟

1. Assembly
2. Open
3. Attach
4. Detach
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. براي وصل يك جسم به جسم ديگر از چه دستوري استفاده مي شود؟

1. Weld
2. Divide
3. Attach
4. Detach
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. کدام دستور جهت انحنا و خم کردن موضوع استفاده می شود؟

1. Bend
2. Edit spline
3. Taper
4. Edit mesh
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. در فرمان lineکدام پارامتر باعث میشود که بسته به انحنا یاشیب منحنی تعداد قطعات بین دو گره به مقتضی کم یا زیاد شود؟

1. steps
2. renderable
3. drag type
4. adaptive
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. کدام نور به عنوان همه سویه استفاده میشود؟

1. Omni
2. Target Spot
3. Direct
4. Sky
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. کدام تابع است که از دو موضوع متداخل،کل آنها را در نظر می گیرد?

1. Union
2. Intersection
3. Subtraction
4. Chamfer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. تركيب صفحه كليدي نمايFront داخل يك ويوپورت چيست؟

1. Shift + F
2. Alt + F
3. Ctrl + F
4. F
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. در دستور اصلاحی Displace کدام گزینه شدت تغییر سطح یک جسم را نشان می دهد؟

1. Decay
2. Strength
3. Planner
4. Conform
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. در قسمت Map پنجره Material Editor ، کدام نقش با توجه به رنگهای تصویر بیت مپ مورد نظر ، روی سطح جسم برآمدگی یا تورفتگی ایجاد می کند؟

1. Bump
2. Reflection
3. Orientation
4. Diffuse
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تری دی مکس (3DS Max):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 120 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی