Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون تکمیلی و پیشرفته
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تکمیلی و پیشرفته» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. اهداف ایجاد ذخیره برای حساب‌های دریافتی عبارتست از:

1. اصل واقعیت رعایت می‌شود.
2. اصل تخصیص رعایت می‌شود.
3. اصل ثبات رویه رعایت می‌شود.
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. برای تسهیم کدام هزینه زیر از مبنای مساحت دوایر استفاده می شود؟

1. هزینه نظافت
2. هزینه غذاخوری
3. هزینه رفاهی
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. هزینه مطالبات سوخت شده در پایان دوره مالی با چه حسابی بسته می‌شود؟

1. سرمایه
2. خلاصه سود و زیان
3. درآمد
4. ذخیره م.م
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. بانک از چه زمانی ودیعه ثبت سفارش را به وارد کننده کالا برمی گرداند؟

1. پس از دریافت اسناد حمل
2. پس از ورود کالا به گمرک
3. پس از ارسال کالا به فروشنده
4. پس از مشاهده جواز سبز گمرکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. فروش شرکت بهاران در سال 88 30,000,000 ريال است که 60% آن نقدی می باشد و شرکت 5% فروش نسیه را به عنوان ذخیره در نظر می گیرد.شرکت بهاران برای سال 88 چه رقمی را باید به عنوان ذخیره درنظر بگیرد؟

1. 600,000
2. 900,000
3. 1,500,000
4. 12,000,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. مطالباتی که احتمال سوخت شدن آن ها وجود دارد چه نامیده ی شود؟

1. قابل وصول
2. مشکوک الصول
3. غیرقابل وصول
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. در مواردی که کالا فاسد شدنی باشد و تعیین قیمت فروش از طرف مرکز امکان پذیر نباشد از چه روشی استفاده می‌کنند؟

1. قیمت تمام شده
2. قیمت تمام شده + چند درصد سود
3. قیمت فروش
4. قیمت سیاهه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. کدام مورد زیر برای آمر از مزایای فروش امانی محسوب نمی شود؟

1. دستیابی به بازار گسترده و فروش بیشتر
2. جلوگیری از رکورد سرمایه
3. اطمینان از وصول وجه کالا
4. امکان معرفی گسترده کالای جدید به بازار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. در ترازنامه حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول چگونه نشان داده می شود؟

1. در بخش بستانکاران
2. به عنوان یکی از دارایی های جاری
3. به صورت یک رقم کاهنده در زیر حساب دریافتنی
4. به عنوان دیون رهنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. سرقفلی و حق اختراع جزء:

1. دارایی های جاری
2. دارایی نامشهود
3. دارایی مشهود
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. کدام گزینه زیر در ارتباط با حساب کالای ارسالی صحیح می‌باشد؟

1. یک حساب دائمی است.
2. یک حساب موقت است.
3. یک حساب دارایی است.
4. یک حساب بدهی است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. حساب اعتبارات اسنادی در آخر به چه حسابی بسته می‌شود؟

1. اعتبارات اسنادی
2. صندوق
3. خلاصه سود و زیان
4. حساب موجودی کار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. در کدام نوع اعتبار اسنادی خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار به طور یک جانبه می تواند اعتبار اسنادی را باطل کند؟

1. اعتبار اسنادی برگشت پذیر
2. اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر تایید نشده
3. اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر
4. اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر تایید شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. در کدام نوع از اعتبارات اسنادی خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار هر زمان قبل از سررسید می توانند قرارداد را باطل نمایند؟

1. برگشت پذیر
2. برگشت ناپذیر تایید شده
3. برگشت ناپذیر تایید نشده
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. کاهش ارزش دارایی ثابت در مدت عمرمفید را چه می گویند؟

1. ارزش دفتری
2. عمر مفید
3. ارزش اسقاط
4. استهلاک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. رکت سعادت یک دستگاه رایانه را که ارزش نقدی آن 4,000,000 ريال بود به شرط نسیه 3 ماهه به مبلغ 4,200,000 ريال خریداری کرد.چنانچه شرکت مبلغ 100,000 ريال بابت حمل آن تا شرکت بپردازد بهای تمام شده دارایی کدام گزینه است؟

1. 4,000,000
2. 4,100,000
3. 4,200,000
4. 4,300,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. هنگام فروش کالا توسط حق العمل کار ,حق العمل کار چه ثبتی در دفتر روزنامه انجام می دهد؟

1. صندوق – حق العمل کار
2. صندوق – فروش
3. صندوق – آمر
4. آمر – درآمد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ ( در اعتبارات اسنادی برگشت پذیر ... )

1. خریدار حق تغییر شرایط اعتبار را دارد.
2. برای خرید از کشورهای همسایه صورت می‌گیرد.
3. خرید کالا از نمایندگی‌های فروش است.
4. فروشنده حق تغییر شرایط اعتبار را ندارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. در کدام روش از حساب تعدیل کالای شعبه استفاده می شود؟

1. قیمت فروش
2. قیمت تمام شده
3. قیمت تمام شده + چند درصد سود
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. هنگام برگشت کالای ارسالی از شعبه به مرکز چه حسابی بدهکار می شود؟

1. حساب کالای ارسالی
2. موجودی کالای شعبه
3. حساب کالای شعبه
4. حساب برگشت کالا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. کدامیک از دارایی های زیر استهلاک پذیر نمی باشند؟

1. تجهیزات
2. حق الامتیاز
3. ماشین آلات
4. زمین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. بهره مربوط به خرید نسیه دارایی که قرار است سال بعد پرداخت شود درچه حسابی نگهداری می شود؟

1. هزینه بهره پرداخت شده
2. بهره پرداختنی
3. دارایی ثابت
4. بستانکاران
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. حق العمل کار به اسم ....... و به حساب ........ معاملاتی را انجام می‌دهد.

1. دیگری-خود
2. خود-دیگری
3. دیگری-دیگری
4. خود-خود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. کدام گزینه ثبت حذف مستقیم مطالبات سوخت شده است؟

1. حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بدهکار/حساب های دریافتنی بستانکار
2. حساب هزینه مطالبات سوخت شده بدهکار/حساب های دریافتنی بستانکار
3. حساب های دریافتنی بدهکار/حساب هزینه مطالبات سوخت شده بستانکار
4. حساب های دریافتنی بدهکار/حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. مانده کدام حساب معرف سود و زیان در حسابداری کالای امانی است؟

1. کالای ارسالی
2. کالای امانی
3. حساب شخص حق العمل کار
4. حساب موجودی کالا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. ثبت واریز به حساب جاری موسسه بابت استرداد ودیعه ثبت سفارش اعتبار اسنادی عبارتند از:

1. اعتبارات اسنادی (بد)/بانک (بس)
2. اعتبارات اسنادی (بد)/ صندوق (بس)
3. صندوق (بد)/ اعتبارات اسنادی (بس)
4. بانک (بد)/ اعتبارات اسنادی (بس)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. کدامیک در مورد تشخیص مالیات علی الراس بودن مالیات صحیح است؟

1. مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیات از ارائه به دفاتر خودداری کند
2. موازین قانونی رعایت نشود
3. مودی صورت های مالی را در زمان تعیین شده ارائه نکند
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. هزینه های انجام شده توسط حق العمل کار بابت کالای ارسالی که به فروش رسیده به عهده ....

1. خریدار است
2. فروشنده است
3. آمر
4. حق العمل کار است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. شرکت نور(مرکز)کالایی به قیمت تمام شده5,000,000 ريال با سود20% برای شعبه الف ارسال می دارد. قیمت سیاهه کدام گزینه است؟

1. 5,000,000
2. 4,200,000
3. 5,200,000
4. 6,000,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. چنانچه مساحت دایره 40A متر و دایره 100B متر باشد و هزینه اجاره مبلغ 1,960,000 ريال باشد سهم دایره B از هزینه اجاره را محاسبه کنید.

1. 1,230,000
2. 1,320,000
3. 1,400,000
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. در ارسال کالا به شعبه به روش قیمت فروش، موجودی اول دوره برای اصلاح چه حسابی را بدهکار می‌کند؟

1. موجودی پایان دوره
2. کالای ارسالی
3. خلاصه سود و زیان
4. کالای شعبه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. مانده حساب‌های ذخیره م.م و حساب‌های دریافتنی قبل از اصلاحات به ترتیب 900.000 ريال و 7.000.000 ريال است چنانچه برای سال آینده ذخیره ای معادل 1.200.000 ريال در نظر گرفته شود حساب ذخیره م.م چگونه ثبت می‌شود؟

1. 300.000 ريال بدهکار
2. 300.000 ريال بستانکار
3. 2.100.000 ريال بدهکار
4. 2.100.000 ريال بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. چک‌های صادره توسط شرکت بابت خرید کالا که دارای اعتبار کافی می‌باشد ولی در صورتحساب بانک منعکس نیست، چه نام دارد؟

1. اعلامیه‌های بین راهی
2. چک‌های لاوصول
3. چک‌های معوق
4. سپرده‌های بین راهی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. کدام حساب در ترازنامه کاهش دهنده حساب‌های دریافتنی می‌باشد؟

1. هزینه م.م
2. ذخیره م.م
3. هزینه مطالبات سوخت شده
4. م.م. و
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. در روش حذف مستقیم چنانچه مطالباتی در سال گذشته سوخت شده باشد و طی سال جاری وصول شوند بابت ایجاد آن چه حسابی بستانکار می‌شود؟

1. ذخیرع مطالبات مشکوک الوصول
2. حساب‌های دریافتنی
3. صندوق
4. سایر در آمدها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. در فروش کالا به طور نسیه توسط شعبه در روش قیمت تمام شده چه حسابی بستانکار می‌شود؟

1. ح دریافتنی
2. صندوق
3. کالای ارسالی
4. کالای شعبه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. بدهی‌ها جزء ..... موسسه می‌باشد.

1. دارایی‌ها
2. تعهدات
3. مطالبات
4. ارزش‌های ویژه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. قیمت تمام شده اثاثه‌ای 10.000.000 ريال و نرخ استهلاک 10% نزولی می‌باشد استهلاک سال دوم چند ريال است؟

1. 800.000
2. 900.000
3. 700.000
4. 600.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. در موسسه آریا کالای ارسالی به شعبه به قیمت تمام شده +20%سیاهه می‌شود چنانچه 18.000.000 ريال کالا به قیمت سیاهه به شعبه ارسال گردد حساب تعدیل کالای شعبه چه مبلغی خواهد شد؟

1. 12.000.000 ريال
2. 20.000.000 ريال
3. 10.000.000 ريال
4. 15.000.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. مانده حساب فروش (نسیه) در پایان سال مالی 88 مبلغ 4.300.000 ريال است. اگر مانده تخفیفات فروش و برگشت از فروش به ترتیب 200.000 و 100.000 ريال و 20% فروش خالص برای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول باشد، میزان مطالبات مشکوک الوصول کدام است؟

1. 860.000
2. 800.000
3. 760.000
4. 830.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تکمیلی و پیشرفته:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 672 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری