Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون تکمیلی و پیشرفته
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تکمیلی و پیشرفته» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در اولین سال فعالیت موسسات از کدام روش برای سوخت مطالبات استفاده می‌کنند؟

1. حذف مستقیم
2. ایجاد ذخیره
3. حذف مطالبات
4. روش موردی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. در کدام مورد حساب کالای ارسالی بستانکار می شود؟

1. ارسال کالا از مرکز به شعبه
2. برگشت کالا از شعبه به مرکز
3. ارسال کال جهت حق العمل کاران
4. فروش کالا توسط شعب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. در یک شرکت تضامنی الف و ب به ترتیب به نسبت ¾ (سه چهارم) و ¼ ( یک چهارم) در سود و زیان شریک هستند شرکاء موافقت کردند که آقای ج را به عنوان شریک بپذیرند و وی در ¼ (یک چهارم) سود و زیان شرکت باشد. نسبت مشارکت از سود و زیان پس از ورود ج کدام است؟

1. ¼ (یک چهارم)
2. ¾ (سه چهارم)
3. 16/9 (نه شانزدهم)
4. 16/3 (سه شانزدهم)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. کدام گزینه به جای علامت ؟ معادله زیر را صحیح نشان خواهد داد؟ استهلاک انباشه - ؟ = ارزش دفتری دارایی

1. ارزش متعارف دارایی ثابت
2. قیمت تمام شده دارایی ثابت
3. هزینه استهلاک دارایی ثابت
4. ارزش دفتری دارایی ثابت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. برای ثبت (اصلاح) موجودی پایان دوره شعبه چه حسابی بدهکار می شود؟

1. موجودی کالای شعبه
2. حساب کالای شعبه
3. حساب کالای ارسالی
4. حساب سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. ثبت روزنامه حذف مطالبات سوخت شده با استفاده از حساب ذخیره کدام گزینه را کاهش می دهد؟

1. بدهی
2. سرمایه
3. حساب های پرداختنی
4. حساب های دریافتنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. بانک گشایش کننده و خریدار حق تغییر شرایط و یا ابطال اعتبار را بدون موافقت فروشنده ندارند این تعریف مربوط به کدام نوع اعتبار اسنادی است؟

1. برگشت ناپذیر تأیید شده
2. برگشت ناپذیر تأیید نشده
3. برگشت پذیر تأیید شده
4. برگشت پذیر تأیید نشده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. دستگاهی که بهای تمام شده ی آن 6,500,000 ريال و ارزش اسقاط آن 500,000 ريال و عمر مفید آن 5 سال باشد, استهلاک سال چهارم آن به روش خط مستقیم کدام گزینه است؟

1. 6,000,000
2. 500,000
3. 1,200,000
4. 800,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. اگر قیمت تمام شده ماشینی 100,000,000 ريال باشد و ارزش دفتری آن 20,000,000 ريال باشد ارزش اسقاط آن چقدر است؟

1. 80,000,000
2. 120,000,000
3. 200,000,000
4. 12,000,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. در کدامیک از روش های محاسبه استهلاک, استهلاک سال اول بیشتر از سال های آتی است؟

1. خط مستقیم
2. نزولی
3. متغیر بودن هزینه
4. مجموع سنوات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. برای اطلاع رسانی و تهیه گزارش های تفکیکی در دوایر از کدام دفتر استفاده می شود؟

1. دفترکل
2. دفتر روزنامه
3. دفتر معین
4. دفتر عمومی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. در مقابل (دریافت نقدی)پیش دریافت از مشتریان کدام حساب بدهکار می شود؟

1. صندوق
2. درآمد
3. پیش دریافت درآمد
4. بانک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. اگر کالا فاسد شدنی باشد و امکان تعیین قیمت فروش از طرف مرکز نباشد از کدام روش استفاده می شود؟

1. قیمت فروش
2. قیمت تمام شده
3. قیمت تمام شده + چند درصدسود
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. درکدام مورد زیر حساب کالای امانی در دفتر آمر بستانکار می شود؟

1. هنگام فروش کالا
2. هنگام ثبت حق العمل
3. هنگام ارسال کالا
4. هنگام هزینه توسط آمر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. هدف از ایجاد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای حساب های دریافتنی کدامیک از موارد زیر است؟

1. رعایت افشاء حقایق و اصل تطبیق هزینه ها
2. رعایت اصل تحقق درآمد
3. رعایت اصل واقعیت
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. برگه ای که اشخاص حقیقی و حقوقی برحسب ضرورت در زمان معین باید وضعیت مالی خود را در آن ثبت کنند و پس از تکمیل به اداره دارایی خود تسلیم نمایند چه نام دارد؟

1. مالیات بر درآمد
2. مالیات سالانه
3. مالیات مستغل مسکونی
4. اظهارنامه مالیاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. حساب موجودی کالا نزد حق العمل کار در ....... ثبت می شود.

1. کالای ارسالی
2. ترازنامه
3. سود و زیان
4. تقسیم سود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. عنوان بدهکار ثبت برداشت بانک بابت سپرده اعتبار اسنادی عبارتست از:

1. بانک
2. اعتبارات اسنادی
3. برداشت
4. سپرده اعتبارات اسنادی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. حق التالیف و حق الاختراع جزء کدامیک از دارایی ها قرار می گیرند؟

1. ثابت مشهود
2. ثابت غیرمشهود
3. ثابت غیرمشهود استهلاک ناپذیر
4. ثابت غیرمشهود استهلاک پذیر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. در روش ارسال کالا به قیمت تمام شده برای منظور نمودن تخفیفات نقدی فروش چه حسابی بدهکار می‌شود؟

1. کالای شعبه
2. تخفیفات نقدی فروش
3. ح دریافتنی
4. صندوق/بانک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. کدام گزینه در مورد اسناد دریافتنی تنزیل شده است؟

1. بدهی احتمال است و مانده آن به حساب اسناد دریافتنی کسر می‌گردد.
2. بدهی احتمالی است و مانده آن از حساب اسناد دریافتنی کسر می‌گردد.
3. دارایی جاری است و مانده آن به حساب اسناد دریافتنی افزوده می‌گردد.
4. دارایی جاری است و مانده آن از حساب اسناد دریافتنی کسر می‌گردد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. حساب استهلاک انباشه یک حساب ......... بوده و به حساب ....... منتقل می‌شود.

1. موقتی-ترازنامه
2. دایمی-خلاصه سود و زیان
3. دایمی-ترازنامه
4. موقتی-خلاصه سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. هزینه مطالبات سوخت شده و مشکوک الوصول در طبقه بندی هزینه ها جزء کدام هزینه ها قرار می گیرند؟

1. هزینه های تولیدی
2. هزینه های اداری
3. هزینه توزیع و فروش
4. هزینه های مالی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. در روش قیمت تمام شده + چند درصد سود کدام گزینه به منزله سود و زیان ناویژه شعبه است؟

1. کالای ارسالی
2. کالای شعبه
3. حساب موجودی کالای شعبه
4. حساب تعدیل کالای شعبه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. در صورت ورشکست شدن حق العمل کار:

1. آمر می تواند کالا را پس بگیرد
2. آمر هم ورشکست می شود
3. آمر کالا را از دست می دهد
4. کالای امانی را طلب کاران به جای طلب برداشت می کنند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. در موسسه ارلوکس کالای ارسالی به شعبه قیمت تمام شده به علاوه 20درصد سود سیاهه می شود اگر مبلغ 6,000,000 ريال به قیمت سیاهه به شعبه ارمین ارسال شود حساب تعدیل کالای شعبه به چه مبلغی بستانکار می شود؟

1. 1,200,000
2. 12,000,000
3. 1,000,000
4. 600,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. استفاده از حسابداری اعتبارات اسنادی برای:

1. خرید از شهرهای دیگر است.
2. برای خرید از استان های دیگر است.
3. برای خرید از کشورهای دیگر است.
4. برای فروش کالاست.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. حساب کالای ارسالی به حق العمل کار در پایان دوره به چه حسابی منتقل می شود؟

1. آمر
2. خلاصه سود و زیان
3. کالای امانی
4. حق العمل کار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. در ترازنامه حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول چگونه نمایش داده می‌شوند؟

1. در بخش بستانکاران
2. به عنوان یکی از دارایی‌های تجاری
3. به صورت یک رقم کاهنده در زیر حساب‌های دریافتنی
4. به عنوان دیون رهنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. چنانچه هزینه ای جهت تعمیر ماشین آلات پرداخت شود به گونه ای که عمرمفید ماشین آلات را افزایش دهد چه ثبتی در دفاتر بدهکار می شود؟

1. هزینه تعمیر
2. هزینه جاری
3. خلاصه سود و زیان
4. ماشین آلات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

1. سهام با نام بیشتر در شرکت های سهامی عام کاربرد دارد.
2. ارزش اسمی سهام همیشه معادل ارزش دفتری آن‌ها می‌باشد.
3. سهام با نام معمولا در شرکت‌های سهامی خاص و سهام بی نام در شرکت‌های سهامی عام کاربرد دارد.
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. در اعتبارات اسنادی در پیش فاکتور (پروفرما) نوشتن چه نکته‌ای ضروری نیست؟

1. تاریخ و نحوه معامله
2. تعداد و قیمت
3. محل تحویل و شرایط معامله
4. خلاصه سود و زیان کالا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. بانک گشایش کننده اعتبار قبل از سررسید حق تغییر شرایط و باطل نمودن اعتبار را دارد. این تعریف مربوط به کدام نوع اعتبارات اسنادی است؟

1. برگشت پذیر
2. برگشت ناپذیر تائید نشده
3. برگشت ناپذیر تائید شده
4. برگشت پذیر تائید شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. کدامیک از گزینه های زیر از روش های برآورد مطالبات مشکوک الوصول نیست؟

1. روش های تخمینی
2. درصدی از حساب های دریافتنی
3. روش موردی
4. روش تجزیه سنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. مالک کالای امانی کیست؟

1. آمر
2. حق العمل کار
3. فروشنده
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. در کدام روش هزینه استهلاک در تمامی سال ها برابر است؟

1. مانده نزولی
2. مجموع سنوات
3. متغیر بودن هزینه
4. خط مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. حساب ذخیره م.م به کدام صورت حساب مالی منتقل می‌شود؟

1. عملکرد
2. سود و زیان
3. ترازنامه
4. تقسیم سود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. هنگام تعویض یک دارایی قدیم با دارایی جدید، حساب دارایی قدیم باید:

1. به بهای تمام شده بدهکار شود.
2. به بهای تمام شده بستانکار شود.
3. به ارزش دفتری بدهکار شود.
4. به ارزش دفتری بستانکار شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. بابت ارسال کالا از مرکز به شعبه به روش قیمت تمام شده + چند درصد چه حساب یا حساب هایی بستانکار می‌شود؟

1. کالای ارسالی
2. کالای ارسالی- تعدیل کالای شعبه
3. حساب کالای شعبه
4. حساب کالای شعبه – تعدیل کالای شعبه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. موسسه ای دارایی ثابتی را که قیمت نقدی آن 30,000,000ريال بود با شرایط نسیه به قیمت30,020,000ريال خریداری نمود و پس از پرداخت 4,000,000 ريال بابت هزینه حمل و2,000,000 ريال بابت هزینه راه اندازی بلافاصله مورد استفاده قرار داد با توجه به اطلاعات فوق دارایی با چه قیمتی بدهکار می شود؟

1. 36,000,000 ريال
2. 26,000,000 ريال
3. 34,000,000 ريال
4. 24,000,000ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تکمیلی و پیشرفته:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 672 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری