Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون تکمیلی و پیشرفته
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تکمیلی و پیشرفته» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. حساب موجودی کالا نزد حق العمل کار در ....... ثبت می شود.

1. کالای ارسالی
2. ترازنامه
3. سود و زیان
4. تقسیم سود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. کدامیک از موارد زیر جزء روش‌های برآورد مشکوک الوصول است؟

1. درصدی از حساب‌های دریافتنی
2. درصدی از فروش‌های نسیه
3. روش تجزیه سنی
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. ثبت عملیات حذف حساب‌های دریافتنی با استفاده از حساب در موسساتی که از روش ایجاد ذخیره استفاده می‌کنند عبارتند از:

1. حساب ذخیره م.م. (بد)/ ح دریافتنی (بس)
2. ح دریافتنی (بد)/ح ذخیره م.م (بس)
3. هزینه م.م (بد)/ ح دریافتنی (بس)
4. هزینه م.م (بس)/ذخیره م.م. (بس)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. در ازای برگشت از فروش های نسیه شعبه کدامیک از حساب های زیر بستانکار می شود؟

1. حساب های پرداختنی
2. برگشت از فروش
3. حساب های دریافتنی
4. حساب کالای شعبه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. یک دستگاه صنعتی بهای تمام شده 52,000,000 ريال خریداری گردید و ارزش اسقاط آن 12,000,000 و عمر مفید آن 8,000 ساعت می باشد.چنانچه این دستگاه در سال 89 2,200 ساعت کارکرد داشته باشد, هزینه استهلاک 89 کدام گزینه است؟

1. 5,000
2. 40,000,000
3. 29,000,000
4. 11,000,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. کدام مورد زیر جزء ویژگی های فروشگاه های متشکل از دوایر نیست؟

1. صرفه جویی در وقت خرید
2. اعمال نظارت متمرکز به دوایر از جانب مدیر
3. صرفه جویی در هزینه خرید
4. پراکندگی دوایر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. در موسسه آریا کالای ارسالی به شعبه به قیمت تمام شده +20%سیاهه می‌شود چنانچه 18.000.000 ريال کالا به قیمت سیاهه به شعبه ارسال گردد حساب تعدیل کالای شعبه چه مبلغی خواهد شد؟

1. 12.000.000 ريال
2. 20.000.000 ريال
3. 10.000.000 ريال
4. 15.000.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. در روش ایجاد ذخیره برای ثبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول ,در پایان دوره کدام حساب بستانکار می شود؟

1. هزینه مطالبات مشکوک الوصول
2. حساب دریافتنی
3. حساب بانک
4. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول در صورتحساب سود و زیان در طبقه بندی جزء هزینه ........... می باشد.

1. عمومی و اداری
2. فروش
3. مالی
4. غیرعملیاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. در روش ارسال کالا به شعبه به قیمت تمام شده در مورد اصلاح حساب موجودی کالای اول دوره کدامیک از حساب ها به ترتیب بدهکار و بستانکار می شود؟

1. کالای شعبه/کالای ارسالی
2. کالای ارسالی/کالای شعبه
3. کالای شعبه/موجودی کالای شعبه
4. موجودی کالای شعبه/کالای شعبه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. هزینه اجاره فروشگاه نسبت به کدامیک از مبانی زیر تسهیم می شود؟

1. مساحت زیر بنا
2. تعداد کارکنان
3. سطح اشتغال دوابر
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. کدامیک از دارایی های زیر استهلاک پذیر نمی باشند؟

1. تجهیزات
2. حق الامتیاز
3. ماشین آلات
4. زمین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. حساب اعتبار اسنادی به چه حسابی بسته می شود؟

1. خلاصه سود و زیان
2. ترازآزمایشی
3. حساب کالا
4. حساب تعدیل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. در کدام مورد زیر روش قیمت تمام شده ارسال کالا اعمال می شود؟

1. بازار انحصاری
2. قیمت تمام شده از قیمت فروش بیشتر
3. کالای فاسد شدنی باشد
4. بازار حالت رقابت داشته باشد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. برای ثبت (اصلاح) موجودی پایان دوره شعبه چه حسابی بدهکار می شود؟

1. موجودی کالای شعبه
2. حساب کالای شعبه
3. حساب کالای ارسالی
4. حساب سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. درمورد کدام رویداد زیر در دفاتر حق العمل کار ثبتی انجام نمی شود؟

1. دریافت محموله ارسالی
2. فروش محموله امانی
3. ارسال وجه برای آمر
4. پرداخت مخارج تبلیغات محموله امانی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. حساب ذخیره م.م به کدام صورت حساب مالی منتقل می‌شود؟

1. عملکرد
2. سود و زیان
3. ترازنامه
4. تقسیم سود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. کدام گزینه از انواع شعب نمی باشد؟

1. شعب دارای دفاتر مستقل
2. شعب فاقد دفاتر مستقل
3. شعب خارجی
4. شعب خدماتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. حساب های دریافتنی چگونه ایجاد می شود؟

1. هنگام خرید کالا
2. هنگام فروش کالا
3. هنگام وصول مطالبات
4. هنگام پرداخت بدهی ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. هنگام تعویض یک دارایی قدیم با دارایی جدید استهلاک انباشته دارایی قدیم:

1. بدهکار می شود
2. بستانکار می شود
3. از آن چشم پوشی می شود
4. به حساب دارایی جدید منتقل می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. هنگام پرداخت کارمزد گشایش اعتبار کدام حساب بدهکار می شود؟

1. حساب بانک
2. حساب هزینه کارمزد
3. حساب کالا
4. حساب اعتبارات اسنادی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. کدام گزینه از انواع شعب در حسابداری می باشد؟

1. شعب مستقل
2. شعب خارجی
3. شعب غیر مستقل
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. حساب اعتبارات اسنادی با چه حسابی بسته می شود؟

1. حساب بانک
2. حساب خلاصه سود و زیان
3. حساب کالا یا حساب دارایی(خرید)
4. حساب کالای ارسالی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. در هنگام خروج دارایی حساب دارایی:

1. بدهکارمی شود
2. بستانکار می شود
3. دوباره ثبت می شود
4. به آن توجهی نمی شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. قیمت تمام شده یک رایانه 5,000,000 ريال و استهلاک انباشته آن تا تاریخ وقوع حادثه 800,000 ريال است این دارایی به مبلغ 3,000,000 ريال بیمه می باشد اگر این رایانه به سرقت رود:

1. 1,200,000ريال زیان دارد
2. 3,000,000ريال زیان دارد
3. 4,200,000ريال زیان دارد
4. 1,100,000ريال زیان دارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. در روش ایجاد ذخیره هنگام سوخت مطالبات کدام حساب بدهکار می شود؟

1. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
2. حساب دریافتنی
3. هزینه مطالبات مشکوک الوصول
4. سایر درآمدها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. موسسه نشاط از روش حذف مستقیم استفاده کند اگر 1000ريال مطالبات سوخت شده داشته باشد حساب ذخیره م.م چه ثبتی دارد؟

1. بدهکار می‌شود.
2. هیچ ثبتی ندارد.
3. بستانکار می‌شود.
4. گاهی بدهکار و گاهی بستانکار می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. در کدام نوع از اعتبارات اسنادی خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار هر زمان قبل از سررسید می توانند قرارداد را باطل نمایند؟

1. برگشت پذیر
2. برگشت ناپذیر تایید شده
3. برگشت ناپذیر تایید نشده
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. حساب استهلاک انباشه چه نوع حسابی است؟

1. موقت
2. حقیقی
3. دائمی
4. ممکن است دائمی یا موقت باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. اگر قیمت تمام شده کالای ارسالی به شعبه شرکت زاگرس 4.350.000 ریال باشد و به روش قیمت تمام شده + 40% یه شعبه ارسال شود قیمت سیاهه آن جند ریال خواهد بود؟

1. 4.350.000
2. 1.740.000
3. 6.090.000
4. 6.500.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. هنگام ارسال وجه توسط حق العمل کار آمر دردفاتر آمر کدام حساب بستانکار می شود؟

1. بانک
2. حساب شخص حق العمل کار
3. حساب کالای ارسالی
4. حساب کالای امانی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. مطالباتی که نسبت به وصول آن‌ها تردیدی وجود ندارد و در سر رسید معین وصول می‌شوند کدام نوع از حساب‌های دریافتنی می‌باشند؟

1. غیر قابل وصول
2. مشکوک الوصول
3. قابل وصول
4. دریافت نشدنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. هنگام پرداخت هزینه حمل کالای امانی توسط آمردر دفتر آمر چه حسابی بدهکار می شود؟

1. کالای ارسالی
2. کالای امانی
3. هزینه حمل
4. حساب شخص آمر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. مانده حساب های دریافتنی موسسه بتا 20,000,000 ريال است مدیر موسسه تصمیم گرفته 5% حساب های دریافتنی را به عنوان ذخیره م.م الوصول در نظر بگیرد مبلغ ذخیره چقدر است؟

1. 2,000,000
2. 20,000,000
3. 1,000,000
4. 10,000,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. کدام حساب در هنگام بستن بستانکار می شود؟

1. تخفیفات نقدی فروش
2. تخفیفات نقدی خرید
3. فروش
4. موجودی کالای پایان دوره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. در روش حذف مستقیم مطالبات چه حسابی بستانکار می شود؟

1. هزینه مطالبات سوخت شده
2. هزینه مطالبات مشکوک الوصول
3. حساب های دریافتنی
4. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. شرکتی که اولین سال مالی را طی کرده و در حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول موجود نمی باشد.در زمان سوخت مطالبات کدام حساب بدهکار خواهد شد؟

1. بدهکاران
2. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
3. هزینه مطالبات سوخت شده
4. مطالبات غیرقابل وصول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. حساب کالای شعبه به منزله ی چیست؟

1. خلاصه سود و زیان شعبه
2. خلاصه سود و زیان مرکز
3. حساب عملکرد مرکز
4. فروش شعبه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. در اول سال 87 مانده ذخیره م.م معادل 7.200.000 ريال است. طی سال مبلغ 1.400.000 ريال از حساب‌های دریافتنی سوخت گردید چنانچه ذخیره در پایان سال 77 معادل 4.300.000 ريال برآورد شده باشد تعدیل ذخیره م.م کدام است؟

1. 7.200.000
2. 1.400.000
3. 4.300.000
4. 1.500.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. کدامیک از موارد زیر با یکدیگر متفاوتند؟

1. صندوق
2. تنخواه گردان
3. پیش پرداخت
4. اثاثه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تکمیلی و پیشرفته:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 672 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری