Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در عبارت 6/2*(2+5)^3 ابتدا نتیجه کدام عملگر محاسبه می شود؟(اولویت با کدام عملگر است)

1. ^
2. +
3. *
4. /
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. با کدام تابع می توان طول رشته را تعیین کرد؟

1. ()Len
2. ()Str
3. ()Val
4. ()Chr
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. عبارت1-K به چه معناست؟

1. مقدار K را چاپ کن
2. مقدار 1 را در K قرار بده
3. به K یک واحد اضافه کن
4. از K یک واحد کم کن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. کدام گزینه درباره فرم های والد و فرزند صحیح است؟

1. فقط فرم والد می تواند دارای منو باشد.
2. فقط فرم های فرزند می توانند دارای منو باشند.
3. فرم های فرزند می توانند از چهارچوب فرم والد خارج شوند.
4. در زمان اجرا نمی توان فرم فرزندی را بدون فرم والد نمایش داد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. کدامیک از زبان های زیر سطح بالا نیست؟

1. ++C
2. فرترن
3. ویژوال بیسیک
4. پاسکال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. تعداد عناصر آرایه A کدام است؟(با فرضOption Base0)

1. 10
2. 11
3. 9
4. خطا چون با Dim تعریف نشده(10) A Redim
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. کدام کنترل خاصیت Stretch دارد؟

1. Label
2. Textbox
3. Image
4. Picturebox
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. متغیرهای عددی در هنگام تعریف به طور خودکار با.......مقداردهی می‌شوند.

1. جای خالی
2. صفر
3. False
4. True
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. در پایان یک ساختار If/Then/Else کدام عبارت قرار می گیرد؟

1. End
2. End if
3. Else
4. End else
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. اگر بخواهیم کنترلی در زمان اجرا نمایش داده نشود از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Enabled=False.نام کنترل
2. Visible=False.نام کنترل
3. Enabled=True.نام کنترل
4. Visible=True.نام کنترل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. توسط کدام خاصیت Textbox می توان حداکثرتعداد کاراکترهایی را که می توان در کادر متن تایپ کرد تعیین نمود؟

1. Passwordchar
2. Maxlength
3. Text
4. Weight
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. برای فراخوانی رویه فرعی circle از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. 5_circle
2. Circle 5
3. Circle call
4. Circle(R)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. برای اینکه هنگام اجرای برنامه آیکن فرم برنامه در Task bar نشان داده شود خاصیت Borderstyle مربوط به فرم را روی کدام گزینه تنظیم می کنیم؟

1. Fixed single
2. Fixed tool window
3. Sizable tool window
4. Fixed dialog
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. با کدام خاصیت می توان رنگ موردنظر برای پوشاندن یک شکل را تعیین کرد؟

1. Fillstyle
2. Fillcolor
3. Forecolor
4. QBcolor
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. کدامیک از گزینه ها از ویژگی های الگوریتم نمی باشد؟

1. شروع و خاتمه مشخص
2. جزئیات کافی
3. کوتاه بودن
4. ترتیب انجام دستورالعمل ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. در چه صورت کنترل زمان سنج غیرفعال خواهد بود و رویداد Timer اجرا نمی شود؟

1. خاصیت Enable روی True تنظیم شود
2. خاصیت Interval روی یک عدد بزرگ تنظیم شود
3. خاصیت Interval روی یک عدد تنظیم شود
4. خاصیت Interval روی صفر تنظیم شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. کدام گزینه باعث می شود تا چاپ با کیفیت بالا انجام شود؟

1. Printer.PrintQuality=-1
2. Printer.PrintQuality=-2
3. Printer.PrintQuality=-3
4. Printer.PrintQuality=-4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. در مقابل Dim باید.....و در مقابل As باید.....را ذکر کرد.

1. نوع متغیر-نام متغیر
2. نام متغیر-نوع متغیر
3. نام متغیر-اندازه حافظه
4. نوع متغیر-اندازه حافظه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. عبارت " با استفاده از اشیا می توان مجموعه دستورالعمل ها را در شی قرار داد و به کاربرد " مربوط به کدام گزینه است؟

1. خطایابی
2. شی گرا
3. کلاس
4. ساخت یافته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. در رویه های تابعی مقداری که باید برگشت داده شود:

1. در دستورreturn قرار می گیرد.
2. به نام تابع انتساب داده می شود.
3. به طور پیش فرض ارسال می شود.
4. به متغیر آرگومان تابع انتساب داده می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. اگر برای یک کنترل دکمه تنظیم Caption=”S&tart” را انجام دهید عنوان دکمه به صورت .......نمایش داده می شود و کلید میانبر آن.........است.

1. Alt+T,S&tart
2. Alt+S,S&tart
3. Alt+T,Start
4. Alt+S,Start
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. به وسیله کدام تابع می توان ثانیه های سپری شده از نیمه شب را بدست آورد؟

1. Date
2. Timer
3. Time
4. Now
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. استفاده از کلمه کلیدی Private در تعریف یک رویه سبب می شود تا:

1. در رویه همان ماژول فرمی که تعریف شده قابل شناسایی باشد.
2. رویه به عنوان یک رویه محلی تعریف شود.
3. عملیات فراخوانی فقط از داخل ماژول همان فرم قابل انجام باشد.
4. همه موارد ذکرشده در گزینه ها صحیح است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. در کدام روش فراخوانی رویه ها به آدرس حافظه پارامترهای واقعی دسترسی داریم؟

1. فراخوانی با مقدار(call byval)
2. فراخوانی با مرجع(call byref)
3. نوع فراخوانی ذکر نشود
4. نوع فراخوانی ذکر نشود یا فراخوانی با مرجع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. در کدام نوع داده ای فقط از اعداد صحیح مثبت در محدوده صفر تا 255 استفاده می کنیم؟

1. Integer
2. Long
3. Byte
4. Single
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. علامت ! برای معرفی متغیرهایی از نوع.......می باشد.

1. String
2. Currency
3. Double
4. Single
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. کدامیک از توابع زیر می توانند برای جداسازی کاراکترهای یک رشته به کار روند؟

1. Len
2. Mid
3. Instr
4. String
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. فشردن کدام کلید باعث فعال شدن پنجره properties می شود؟

1. F3
2. F4
3. F2
4. F5
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. کدام ویژگی الگوریتم باعث می شود تا در انجام دستورالعمل ها همواره یک برداشت یکسان حاصل شود؟

1. استفاده از جزئیات کافی
2. ترتیب انجام دستورالعمل ها
3. جامع بودن
4. استفاده از زبان ساده، دقیق و قابل فهم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. کدام گزینه تعریف ضمنی معادل تعریف Dim A As single می باشد؟

1. #ََA
2. %A
3. !A
4. $A
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. به مجموعه ای از دستورالعمل ها که بر اساس قواعد مشخصی برای ارتباط با سخت افزار نوشته می شوند چه می گویند؟

1. نرم افزار
2. سخت افزار
3. میان افزار
4. پردازش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. پارامتر ورودی اجباری تابع Day باید از چه نوعی باشد؟

1. Date
2. عددی بین 1تا12
3. عددی بین 1تا7
4. عددی بین 1تا3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. کدام خاصیت کنترل Shape نوع کادر دور شکل را مشخص می کند؟

1. Borderstyle
2. Bordercolor
3. Borderwidth
4. Shape
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. کدام گزینه درمورد دستور If صحیح نیست؟

1. دستورIf همیشه حالت دوشرطی داشته و Else در آن به کار می رود.
2. شرایط در این دستور می تواند شامل عملگرهای محاسباتی مقایسه ای و منطقی باشد.
3. در این دستور بعد از شرط عبارت Then نوشته می شود.
4. این دستور به منظور اجرای یک یا چند دستور در هنگام برقرار بودن یا نبودن شرط یا شزایط خاص به کار می رود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. کدام خاصیت مقدار تغییرات را هنگامی که کاربر روی مکانی از نوار پیمایش به جز دکمه ها کلیک کند معین می کند؟

1. Largechange
2. Smallchange
3. Max
4. Value
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. زمانی که کاربر بخواهد از چند گزینه موجود در یک منو یا زیر منو یکی را انتخاب کند هنگام ایجاد منو از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Window list
2. Visible
3. Enabled
4. Cheked
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. کدام گزینه در برنامه نویسی شی گرا برای تعریف انواع کلاس ها استفاده می شود؟

1. کنترل
2. فرم
3. ماژول کد
4. ماژول کلاس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. اگرشرط حلقه در داخل حلقه نقض نشود چه حلقه ای بوجود می آید؟

1. دائمی
2. بدون تکرار
3. باتکرار
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. خروجی کدام تابع ساعت سیستم را نشان می دهد؟

1. ()Day
2. ()Time
3. ()Year
4. ()Month
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. برای نمایش تصویر از کدام کنترل می توان استفاده کرد؟

1. Picturebox
2. Image
3. Textbox
4. Pictureboxو Image
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 241 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات