Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. با کدام کتد می توان عملیات چاپ صفحه جاری را خاتمه داد که چاپگر چاپ را از صفحه بعدی انجام دهد؟

1. EndDoc
2. NewPage
3. Port
4. killDoc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. دستوری به صورت #99-01-4#=12.D از چه نوعی است؟

1. تعریف اشتباه است
2. رشته ای
3. تاریخ
4. منطقی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. با کدام عملیات می توان عملیات چاپ را در زمان چاپ اطلاعات خاتمه داد؟

1. Newpage
2. KillDoc
3. EndDoc
4. Endorint
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. برای تعریف ثابت ها از کدام کلمه کلیدی استفاده می شود؟

1. Dim
2. Private
3. Const
4. Public
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. در فراخوانی تابع به وسیله Byref پارامتر فرستاده شده پس از بازگشت تابع:

1. تغییر می کند اگر لازم باشد.
2. فقط ارسال می شود و تغییر نمی کند.
3. تغییر نمی کند حتی اگر لازم باشد.
4. بدون تغییر در تابع باقی می ماند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. برای اینکه هنگام اجرای برنامه آیکن فرم برنامه در Task bar نشان داده شود خاصیت Borderstyle مربوط به فرم را روی کدام گزینه تنظیم می کنیم؟

1. Fixed single
2. Fixed tool window
3. Sizable tool window
4. Fixed dialog
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. با کمک کدام گزینه می توان سیستم مختصات را تغییر داد؟

1. Scale
2. Twip
3. Pset
4. Current X
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. خاصیت Forecolor ......کنترل برچسب را تعیین می کند.

1. پالت رنگ
2. رنگ زمینه
3. رنگ قلم
4. سیستم رنگ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. به منظور فراخوانی متد برای کنترل موردنظر کدام گزینه را انتخاب می کنید؟

1. نام متد*نام کنترل
2. نام متد!نام کنترل
3. نام کنترل.نام متد
4. نام متد.نام کنترل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. کدام گزینه باعث می شود تا چاپ با کیفیت بالا انجام شود؟

1. Printer.PrintQuality=-1
2. Printer.PrintQuality=-2
3. Printer.PrintQuality=-3
4. Printer.PrintQuality=-4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. کدامیک از خواص زیر مربوط به Textbox نمی باشد؟

1. Value
2. Appearance
3. Backcolor
4. Alignment
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. کدامیک از دستورالعمل های زیر جز انواع دستورالعمل های الگوریتم نمی‌باشد؟

1. شرطی
2. ورودی
3. منطقی
4. تکرار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. توسط کدام خاصیت کنترلcommondialog می توان به نام فایل انتخاب شده دسترسی پیدا کرد؟

1. Filter
2. Filetitle
3. Filename
4. Initdir
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. کدامیک از زبان های زیر سطح بالا نیست؟

1. ++C
2. فرترن
3. ویژوال بیسیک
4. پاسکال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. کدامیک از رویه رویدادهای زیر فقط به فرم ها اختصاص دارد؟

1. Dblclick-activate-click
2. Deactivate-load-activate
3. Activate-unload-dblclick
4. Load-deactivate-click
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. واحد اندازه گیری زمان در تابع Timer چیست؟

1. ساعت
2. روز
3. دقیقه
4. ثانیه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. کدامیک از سطوح زیر درمورد انواع زبان های برنامه نویسی درست نیست؟

1. سطح میانی
2. سطح بالا
3. سطح پایین
4. واسط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. مقدار بازگشتی تابع()MsgBox از چه نوعی است؟

1. صحیح
2. رشته ای
3. Byte
4. Boolean
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. مفهوم زبان برنامه نویسی در کدامیک از گزینه های زیر بیان شده است؟

1. مجموعه ای از داده ها و مجهولات
2. مجموعه ای از قواعد و دستورالعمل های مشخص شده
3. دسور العمل هایی برای پردازش سخت افزار
4. همان زبان محاوره ای و نوشتاری است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. مفهوم ویژگی های زیر از چپ به راست کدام است؟ Backcolor-caption-Borderstyle

1. تعیین رنگ اشیا-تعیین طرح قاب دورفرم-تعیین برچسب برای کنترل
2. تعیین رنگ زمینه-تعیین اندازه فرم-تعیین ارتفاع
3. تعیین رنگ زمینه-تعیین اسم برای کنترل-تعیین طرح قاب دورفرم
4. تعیین رنگ اشیا-تعیین فاصله فرم ها-تعیین عرض فرم ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. کدام دستورزیر دستور خروج از حلقه Do while ……loop است؟

1. Exit for
2. Exit loop
3. Exit do
4. Exit while
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. کدامیک از زبان های زیر مربوط به زبان سطح بالا است؟

1. C
2. بیسیک
3. اسمبلی
4. ماشین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. کدامیک از رویه های زیر در زمان ایجاد کنترل یا فرم به طور همزمان بوجود می آیند؟

1. رویداد
2. فرعی
3. تابعی
4. آماده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. کدامیک از عملگرهای زیر از اولویت پایین تری برخوردار است؟

1. ()
2. *
3. ^
4. +
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. کدامیک از گزینه های زیر برای نام گذاری متغیر مجاز نیست؟

1. The1
2. Arm12
3. Bo2c
4. Form1
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. کدام خاصیت مقدار تغییرات را هنگامی که کاربر روی مکانی از نوار پیمایش به جز دکمه ها کلیک کند معین می کند؟

1. Largechange
2. Smallchange
3. Max
4. Value
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. زبان های برنامه نویسی جز کدام دسته از نرم افزارها هستند؟

1. کاربردی
2. سودمند
3. سیستمی
4. ماشینی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. کدام ویژگی فرم را فعال و غیرفعال می کند؟

1. Name
2. Enabled
3. Visible
4. caption
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. کدام رویداد در فرم ها برای اجرای دستورالعمل ها در هنگام شروع یک برنامه مناسب می باشد؟

1. Load
2. Dblclick
3. Click
4. Unload
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. اولویت کدامیک از عملگرهای زیر کمتر است؟

1. *
2. mod
3. /
4. +
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. علامت $ برای معرفی متغیرهایی از نوع.......می باشد.

1. Single
2. String
3. Integer
4. Long
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. علامت ! برای معرفی متغیرهایی از نوع.......می باشد.

1. String
2. Currency
3. Double
4. Single
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. به وسیله کدام خاصیت می توان وضعیت انتخاب یا عدم انتخاب در کنترل کادر علامت(checkbox)را بررسی نمود؟

1. Alignment
2. Style
3. Autosize
4. Value
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. منظور از رویدادگرا بودن زبان ویژوال بیسیک چیست؟

1. پیش بینی فرامین لازم برای وقایعی که در طول اجرای برنامه رخ می دهد
2. طراحی و تولید برنامه ها با ابزارهای مناسب برای کاهش هزینه ها
3. خطایابی و اشکال زدایی این برنامه ها آسان است
4. اجرای خط به خط برنامه و مشاهده عکس العمل هرخط به طور جداگانه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. توسط کدام خاصیت پروژه امکان دسترسی و شناسایی پروژه در زبان کدنویسی فراهم می شود؟

1. Type
2. Description
3. Name
4. Appearance
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. برای تعریف یک متغیر از نوع اعداد صحیح که به یک بایت فضای حافظه نیاز دارد از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Integer
2. Single
3. Byte
4. Long
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. کدام کاراکتر برای تعریف نوع داده ای Currency به طور ضمنی به کار می‌رود؟

1. @
2. %
3. &
4. #
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. کدام دستور قبل از نمایش کلمه visual 4 فضای خالی ایجاد می کند؟

1. Drawmode
2. Autoredraw
3. Cls
4. Drawstyle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدام گروه از عملگرهای زیر دارای اولویت اجرای پایین تری است؟

1. عملگرهای ریاضی
2. عملگرهای منطقی
3. عملگرهای مقایسه ای
4. عملگر اتصال رشته ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. کدام نوع از متغیرها را می توان به صورت ضمنی تعریف کرد؟

1. عددی
2. رشته ای
3. منطقی
4. عددی و رشته ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 241 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات