Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون بانک اطلاعاتی Access
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین بانک اطلاعاتی Access» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. روی فیلد نام خانوادگی با مقدار "موسوی" قرار داریم.بعداز کلیک روی دکمه selection از گروهSort & Filter در زبانه Home کدام گزینه دیده نمی شود؟

1. Equal
2. "موسوی" Contains
3. "موسوی" Does not Equal
4. "موسوی" Equal
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. کدام گزینه از کادر Lable Type در کادر محاوره Lable Wizard انتخاب می شود؟

1. Continuous
2. Metric
3. English
4. C2353
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. در نمای طراحی فرم برای تغییر رنگ زمینه کادر فیلد کدام گزینه از منوی میانبر کادر انتخاب می شود؟

1. Layout
2. Special Effect
3. Fill/Fore color
4. Fill/Back color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. در کادر محاوره Form Wizard امکان انتخاب کدام گزینه وجود دارد؟

1. یک جدول
2. یک پرس و جو
3. چندین جدول
4. چندین جدول و چندین پرس و جو
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. بانک اطلاعاتی نمونه Northwind مربوط به کدام طبقه از الگوهای Accessاست؟

1. sample
2. personal
3. Business
4. Education
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. برای رفتن به صفحه قبل در نمای Datasheet از کدام کلیدها استفاده می کنیم؟

1. Home
2. End
3. Shift+Tab
4. Tab
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. بعد از ایجاد یک بانک اطلاعاتی خالی....

1. کادر Navigation pane بدون هیچ عضوی باز می شود.
2. جدولی به نام Table1در نمای Datasheet باز می شود.
3. جدولی به نام Tableدر نمای Datasheet باز می شود.
4. جدولی به نام Tableدر نمای Design باز می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. کدام عملکرد در نمای Layout view امکان پذیر نیست؟

1. قالب بندی متن
2. مرتب سازی رکوردها
3. انجام محاسبات
4. ویرایش محتوای رکوردها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. برای ویرایش و قالب بندی متن عناصر روی فرم از دکمه های کدام گروه زبانه Design استفاده کنیم؟

1. Tools
2. Controls
3. Grid Lines
4. Font
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. در ایجاد گزارش به روش ویزارد کدام قابلیت وجود ندارد؟

1. اتصال یک پرس و جو به گزارش
2. انتخاب فیلد نحوه چیدمان و گروه بندی
3. ایجاد یک فرم خودکار بر حسب اطلاعات دریافت شده در مراحل ویزارد
4. مرتب سازی گزارش بر حسب یک یا چند فیلد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. کدام نوع داده برای ذخیره تصاویر پرسنل یک شرکت مناسب است؟

1. Memo
2. Hyperlink
3. OLE Object
4. Attachment
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدام گزینه رکوردهای جدول را فیلتر می کند؟

1. دکمه selection از زبانه Home
2. دکمه Filter از زبانه Home
3. دکمه Find و Go To از زبانه Home
4. دکمه های selection و Filter از زبانه Home
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. در الگوی input mask کدام کاراکتر اجبار در واردشدن یک عدد(صفرتا9) را نشان می دهد؟

1. :0
2. :9
3. A
4. #
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. در حالت پیش فرض بعد از انتخاب گزینه Blank Database از پنجره شروع به کار Access کدام گزینه ممکن است به عنوان نام بانک در کادر File Name مشاهده شود؟

1. Database.accdb
2. Database1.accdb
3. Blank.accdb
4. Blank1.accdb
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. نوع داده یک فیلد با توجه به کدام گزینه تعیین می شود؟

1. مقادیری که باید فیلد بپذیرد
2. نوع محیط عملیاتی
3. نوع موجودیت
4. تعداد رکوردهای یک جدول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. کدامیک از انواع داده های زیر محدودیتی از نظر طول فیلد ندارد؟

1. Memo
2. Text
3. Number
4. AutoNumber
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. نام فیلدها در کدام بخش از گزارش قرار می گیرد؟

1. Page footer
2. Detail
3. Page header
4. Report header
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. جدولی داریم که در آن اطلاعات کد کالا،نام کالا و قیمت کالای مربوط به ده محصول یک شرکت را ذخیره کرده ایم.تعداد فیلدها و رکوردهای این جدول کدام گزینه است؟

1. سه فیلد-ده رکورد
2. ده فیلد-سه رکورد
3. سه فیلد-سی رکورد
4. سی فیلد-ده رکورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. نوار مرور رکوردها کدام امکان را در اختیار قرار می دهد؟

1. جستجوی رکورد
2. مشاهده تعداد کل رکوردها
3. حرکت روی رکوردها
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. چگونه نوع فیلد در جدول ایجاد شده در نمای Datasheet تعیین می شود؟

1. توسط مقدار وارد شده برای فیلد
2. به کمک نمای Design
3. به کمک نامی که برای فیلد تعیین می کنیم
4. تمام فیلد ها از نوع Text تعیین می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. در نمای برگه داده اگر بخواهیم فقط رکوردهایی با شرایط خاص در جدول ظاهر شوند از کدام قابلیت Access استفاده می کنیم؟

1. Relation
2. Query
3. Sort
4. Filter
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. اگر بخواهیم در یک فیلد رشته ای حداکثر 5کاراکتر وارد کنیم که کاراکتر اول آن حرفی باشد کدام الگو را در مشخصه Input mask وارد کنیم؟

1. LLLL?
2. CCCCC
3. CCCC?
4. LCCCC
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. کدام گزینه برای مرتب سازی رکوردها بر حسب فیلدی به نام ID صحیح است؟

1. Sort ID
2. Total ID
3. Group ID
4. Sort smallest to Largest
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. از کدام بخش بانک اطلاعاتی Access برای خودکارسازی عملیات موردنیاز استفاده می کنیم؟

1. Modules
2. Macros
3. Reports
4. Forms
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. برای ایجاد فیلد جدید در جدول جدید ایجاد شده در نمای Datasheet چگونه عمل کنیم؟

1. کافی است مقداری را در ستون Add New Field وارد کنیم.
2. باید به نمای Design برویم و فیلد جدیدی ایجاد کنیم.
3. باید نام ستون فیلد ID را تغییر دهیم.
4. باید مقداری برای فیلد ID وارد کنیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. معمولا نتایج محاسبات در کدام بخش از گزارش قرار می گیرد؟

1. سرگزارش
2. جزییات
3. پاصفحه
4. پاگزارش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. در نمای طراحی پرس و جو کدام گزینه وظیفه سطرهای (Or) را بیان می کند؟

1. عبارت این سطر با عبارت سطر Criteria با عملگر Or ترکیب می شود.
2. نمایش یا عدم نمایش فیلدهای پرس و جو را تعیین می کند.
3. اسامی جداول شرکت کننده در پرس و جو را تعیین می کند.
4. نحوه مرتب سازی رکوردهای استخراج شده را تعیین می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. کدام دکمه در زبانه Print preview نیست؟

1. Columns
2. Margins
3. Print
4. View
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. چگونه نمای جدول را تغییر دهیم؟

1. به کمک گزینه های منوی میانبر زبانه جدول
2. به کمک دکمه های نوار وضعیت
3. به کمک گزینه های دکمه view از زبانه Home
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. در بانک اطلاعاتی کتابخانه نام کتاب کدام گزینه است؟

1. فیلد
2. رکورد
3. موجودیت
4. محیط عملیاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. دکمه Finish را در کدام مرحله از کادرهای محاوره Form Wizard می توان کلیک کرد؟

1. بعد از انتخاب جداول و فیلدهای شرکت کننده در فرم
2. بعد از انتخاب Layout فرم ها
3. بعد از انتخاب سبک نمایش فرم
4. بعد از نامگذاری فرم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. موضوعی که در نمایDesign view در بخش Detail قرار گیرد چندبار تکرار خواهد شد؟

1. فقط یکبار در ابتدا یا انتهای گزارش
2. به تعداد رکوردهای گزارش
3. به تعداد صفحه های گزارش
4. به تعداد فیلدهای گزارش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. بانک اطلاعاتی نمونه Access که دربرگیرنده داده های فرضی است چه نام دارد؟

1. Asset
2. Contacts
3. Northwind
4. Events
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. به یک فیلد یا مجموعه ای از فیلدها که باعث منحصر به فردشدن هریک از رکوردها می شوند چه می گویند؟

1. رابطه
2. کلید
3. نوع داده
4. اندازه فیلد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. کدام مشخصه اجازه پذیرش رشته ای با طول صفر را برای فیلد صادر می کند؟

1. Caption
2. Required
3. Allow Zero Length
4. Indexed
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. کدام گزینه وظیفه مشخصه input mask است؟

1. برچسبی که به جای فیلد ظاهر می شود
2. قانونی برای ورود داده ها
3. الگویی برای ورود داده ها
4. قالب بندی نمایش داده در نمای Datasheet
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. در آخرین مرحله از سری کادرهای محاوره Report wizard .........

1. نام گزارش تعیین می شود
2. می توان تعیین کرد که گزارش در نمای Preview باز شود
3. می توان تعیین کرد که گزارش در نمای Design باز شود
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. کادر محاوره Show Table در پنجره Relationship چگونه مشاهده می شود؟

1. کلیک روی دکمه Show Table از زبانه Design
2. به محض ورود به پنجره Relationship
3. با کلیک روی دکمه Object Dependencies از زبانه Database Tools
4. به محض ورود به پنجره Relationship یا با کلیک روی دکمه Show Table در زبانه Design
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. در نمای Pivotchart فیلد متصل شده به نمودار چگونه حذف می شود؟

1. در محیط داخلی نمودار کلیک کرده و کلید Delete را فشار می دهیم
2. روی عنوان فیلد کلیک راست کرده و گزینه Delete را انتخاب می کنیم
3. روی عنوان فیلد کلیک کرده و آن را به سمت خارج از نمودار درگ می کنیم
4. امکان حذف فیلد متصل شده به نمودار وجود ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. در کدام مشخصه قانونی برای ورود داده ها در یک فیلد تعیین می شود؟

1. Input Mask
2. Default Value
3. Validation Text
4. Validation Rule
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون بانک اطلاعاتی Access:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 207 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات