Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون بانک اطلاعاتی Access
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین بانک اطلاعاتی Access» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در ایجاد برچسب کدام گزینه توسط کاربر تعیین نمی شود؟

1. گروه بندی فیلدهای برچسب
2. اندازه برچسب
3. نام-ضخامت-رنگ و اندازه قلم
4. فیلدهای برچسب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. در الگوی input mask کدام کاراکتر اجبار در واردشدن یک عدد(صفرتا9) را نشان می دهد؟

1. :0
2. :9
3. A
4. #
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. نام فیلدهای جداول منتخب در Design Query در کدام سطر پرس و جو مشاهده می شود؟

1. Show
2. Sort
3. Tables
4. Field
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. در کدامیک از انواع ارتباط بین جداول در واقع مشخصات یک جدول در دو جدول مجزا قرار دارند؟

1. یک به یک
2. یک به چند
3. چند به چند
4. یک به یک و یک به چند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. چگونه قابلیت جامعیت ارجاعی فعال می شود؟

1. به محض ارتباط بین جداول این قابلیت به طور خودکار فعال شود.
2. بعد از برقراری ارتباط باید گزینه Enforce Referential Integrity فعال شود.
3. بعد از برقراری ارتباط باید گزینه Cascade Update Related Fields فعال شود.
4. بعد از برقراری ارتباط باید گزینه Cascade Delete Related Fields فعال شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. کدام گزینه به پسوند فایل های پروژه (Access (Microsoft office access projects اشاره دارد؟

1. mda
2. adp
3. accdb
4. mdb
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. در کدام یک از روش های ایجاد گزارش چیدمان Outline توسط کاربر قابل تعریف است؟

1. Report Design
2. Report wizard
3. Blank report
4. Report
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. در جدول کتاب سه رکورد با موضوع"مذهبی" وجود دارد. خروجی پرس و جوی این جدول با شرایط موضوع("داستانی"وعملی")In چند رکورد است؟

1. 2
2. صفر
3. 1
4. 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. در کادر محاوره Form Wizard امکان انتخاب کدام گزینه وجود دارد؟

1. یک جدول
2. یک پرس و جو
3. چندین جدول
4. چندین جدول و چندین پرس و جو
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. روی ستون وضعیت تاهل با مقدار "مجرد" قرار داریم.برای فیلترکردن رکوردهای متاهلین (فقط رکوردهای متاهل مشاهده شوند) عملکرد کدام گزینه پیگیری شود؟

1. کلیک روی دکمه selection از زبانه Home و انتخاب گزینه "مجرد" Does not Equal
2. کلیک روی دکمه Filter از زبانه Home و انتخاب گزینه "متاهل" از لیست ظاهرشده
3. کلیک روی دکمه Filter از زبانه Home فعال کردن گزینه Select All َو غیرفعال کردن گزینه "مجرد از لیست ظاهرشده
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. برای ایجاد سریع فرم به کمک ابزار Form.......

1. جدول مورد نظر را در نمای Datasheet باز کنید.
2. پرس و جوی مورد نظر را در نمای Datasheet باز کنید.
3. روی دکمه Form Wizard از زبانه Create کلیک کنید.
4. جدول یا پرس و جوی موردنظر را در نمای Datasheet باز کنید.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. کادر محاوره Show Table در پنجره Relationship چگونه مشاهده می شود؟

1. کلیک روی دکمه Show Table از زبانه Design
2. به محض ورود به پنجره Relationship
3. با کلیک روی دکمه Object Dependencies از زبانه Database Tools
4. به محض ورود به پنجره Relationship یا با کلیک روی دکمه Show Table در زبانه Design
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. در جدول ثبت احوال کدام گزینه برای فیلد کدملی تنظیم می شود؟

1. Primary key
2. Required=yes
3. (Indexed=yes(No Duplicate
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. ساده ترین و سریع ترین روش برای ایجاد گزارش کلیک روی کدام گزینه از زبانه create است؟

1. Report Design
2. Report Wizard
3. Blank Report
4. Report
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. یک پرس و جو در کدام نما قابل مشاهده است؟

1. SQL View
2. PivotTable View
3. PivotChart View
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. در بانک اطلاعاتی کتابخانه نام کتاب کدام گزینه است؟

1. فیلد
2. رکورد
3. موجودیت
4. محیط عملیاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. دکمه Field list به منظور انتخاب فیلدهای شرکت کننده در نمودار کادری به همین نام ظاهر می کند.این گزینه در کجا قرار دارد؟

1. گروه show/Hide از زبانه Design
2. گروه Typeاز زبانه Design
3. گروه show/Hideاز زبانه Datasheet
4. گروه Data از زبانه Design
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. فیلد"کد دانش آموز" از جدول "دانش آموز" به فیلدی به همین نام از جدول "نمره" مرتبط است. کدام گزینه صحیح نیست؟

1. جدول نمره جدول فرعی یا فرزند است.
2. جدول دانش آموز جدول اصلی یا والد است.
3. فیلد"کد دانش آموز" از جدول"نمره" کلید اصلی است.
4. فیلد"کد دانش آموز" از جدول"نمره"کلید خارجی است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. معمولا نتایج محاسبات در کدام بخش از گزارش قرار می گیرد؟

1. سرگزارش
2. جزییات
3. پاصفحه
4. پاگزارش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. درنمای طراحی فرم درگ کردن در کدام وضعیت منجر به جابجایی کادر نام فیلد به همراه کادر مقدار آن می شود؟

1. روی حاشیه یکی از کادرها در حالتی که اشاره گر ماوس شبیه صلیب است.
2. روی حاشیه کادر نام فیلد.
3. روی دستگیره های اطراف هریک از کادرها.
4. روی دستگیره های مربع شکل بزرگ که در سمت چپ و بالای کادر وجود دارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. کدام گزینه از مشخصات فیلد کلید اصلی نیست؟

1. این فیلد حتما باید مقدار عددی داشته باشد.
2. این فیلد باید در هر رکورد مقدار یکتا و منحصر به فردی داشته باشد.
3. از این فیلد برای ایجاد و ارتباط بین جداول استفاده می شود.
4. مقدار این فیلد معمولا شماره شناسایی یا شناسه است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. کدام گزینه درباره عملکرد کلید Ctrl صحیح است؟

1. برای انتخاب فیلدهای مجاور به کار می رود.
2. برای انتخاب فیلدهای غیرمجاور به کار می رود.
3. برای حرکت به رکورد بعدی به کار می رود.
4. برای حرکت به رکورد قبلی به کار می رود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. در نمای برگه داده اگر بخواهیم فقط رکوردهایی با شرایط خاص در جدول ظاهر شوند از کدام قابلیت Access استفاده می کنیم؟

1. Relation
2. Query
3. Sort
4. Filter
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. کدام مشخصه دارای مقدار Yes و No است؟

1. Required
2. Allow Zero Length
3. Indexed
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. کدام گزینه برای ذخیره اعداد اعشاری استفاده می شود؟

1. Single
2. Integer
3. Long Integer
4. Byte
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. برای ایجاد برچسب گزینه Labels در کدام قسمت انتخاب می شود؟

1. درحین مراحل ایجاد گزارش به روش Report wizard
2. گروه Reports از زبانه Create
3. گروه Tables از زبانه Create
4. گروه Others از زبانه Create
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. برای مرور رکوردهای فرم ایجادشده توسط ابزار Form......

1. باید نمای فرم را در وضعیت Design View قرار دهیم.
2. از نوار مرور رکوردها در پایین پنجره فرم استفاده می کنیم.
3. باید از نمای Datasheet جدول متصل به فرم استفاده می کنیم.
4. باید از نمایView Layout فرم استفاده کنیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. کدام گزینه مربوط به کادر Orientation از سری کادرهای محاوره Report Wizard است؟

1. Portrait
2. Outline
3. Black
4. Stepped
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. کدام گزینه تعریف مناسبی از جدول (Table) است؟

1. مجموعه ای از سطرها و ستون ها
2. ساختار اطلاعاتی هر موجودیت
3. مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به هم
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. در نمای طراحی فرم سبک های آماده تغییر رنگ و طرح فرم در کدام زبانه Access قرار می گیرد؟

1. Home
2. Arrange
3. Design
4. Create
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. برای ذخیره اعداد اعشاری با دقت 28 رقم اعشار از کدام نوع داده Number استفاده می شود؟

1. Single
2. Double
3. Decimal
4. Long Integer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. کدام گزینه از قابلیت های نمای Layout view است؟

1. قالب بندی خودکار
2. درج Logo عنوان وشماره صفحه
3. تغییر چیدمان فیلدها
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. در پنجره شروع به کار(Access (Getting startedکدام عملکرد امکان پذیر نیست؟

1. ایجاد بانک اطلاعاتی خالی
2. بازکردن بانک اطلاعاتی موجود
3. بستن محیط Access
4. تغییر نمای جدول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. برای ایجاد فیلد جدید در جدول جدید ایجاد شده در نمای Datasheet چگونه عمل کنیم؟

1. کافی است مقداری را در ستون Add New Field وارد کنیم.
2. باید به نمای Design برویم و فیلد جدیدی ایجاد کنیم.
3. باید نام ستون فیلد ID را تغییر دهیم.
4. باید مقداری برای فیلد ID وارد کنیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. کدام گزینه یکی از نماهای گزارش نیست؟

1. Print preview
2. Pivotreport View
3. layout View
4. Design view
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. در نمای طراحی فرم برای تغییر رنگ زمینه کادر فیلد کدام گزینه از منوی میانبر کادر انتخاب می شود؟

1. Layout
2. Special Effect
3. Fill/Fore color
4. Fill/Back color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. در نمای طراحی پرس و جو کدام گزینه وظیفه سطرهای (Or) را بیان می کند؟

1. عبارت این سطر با عبارت سطر Criteria با عملگر Or ترکیب می شود.
2. نمایش یا عدم نمایش فیلدهای پرس و جو را تعیین می کند.
3. اسامی جداول شرکت کننده در پرس و جو را تعیین می کند.
4. نحوه مرتب سازی رکوردهای استخراج شده را تعیین می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. در کدام بخش از نمای Design ممکن است عبارت OLE Object مشاهده شود؟

1. ستون field Name
2. ستون Data Type
3. ستون Description
4. بخش Field Properties
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. یکی از اجزای بانک اطلاعاتی که ورود داده های جداول مرتبط را برای کاربران ساده تر می کند چه نام دارد؟

1. Macros
2. Reports
3. Forms
4. Tables
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. کدام گزینه از منوی دکمه Office برای بستن بانک اطلاعاتی جاری است؟

1. Exit Access
2. Close Database
3. Publish
4. Manage
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون بانک اطلاعاتی Access:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 207 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات