Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/admin/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون بانک اطلاعاتی Access
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین بانک اطلاعاتی Access» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در ایجاد برچسب کدامیک از اطلاعات زیر از کاربر دریافت می شود؟

1. اندازه برچسب
2. واحد اندازه گیری
3. نوع برچسب
4. همه موارد صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. دکمه Go To به منظور مرور رکوردها در کدام زبانه قرار دارد؟

1. Home
2. External Data
3. Create
4. Database Tools
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. از کدام نمای پرس و جو برای تعریف الگوهای مرتب سازی و شرایط جستجو استفاده کنیم؟

1. Datasheet View
2. PivotTable View
3. PivotChart View
4. Design View
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. کدام گزینه درباره پنهان کردن یک ستون صحیح نیست؟

1. می توان چندستون مجاور را به طور همزمان پنهان کرد.
2. ستون هایی که پنهان می شوند درواقع فیلد جدول را حذف می کنند.
3. برای پنهان کردن ستون روی آن کلیک راست کرده و گزینه Hide Column را انتخاب می کنیم.
4. برای نمایش مجدد ستون پنهان شده روی آن کلیک راست کرده و گزینه Unhide Column را انتخاب می کنیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. هنگام ایجاد پرس و جو در نمای طراحی کادری موسوم به Show Table ظاهر می شود کدام گزینه مربوط به این کادر نیست؟

1. نمایش لیست کلیه جداول بانک اطلاعاتی
2. نمایش لیست کلیه پرس و جوهای بانک اطلاعاتی
3. نمایش لیست کلیه جداول و پرس و جوهای بانک اطلاعاتی درکنارهم
4. نمایش لیست فرم ها و گزارش های بانک اطلاعاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. بعد از درج عکس در فیلدی از نوع OLE Object برای مشاهده تصویر باید....

1. روی عبارت Package که در مقدار فیلد درج شده دابل کلیک کنیم.
2. اشاره گر ماوس را روی عبارت Package قرار دهیم.
3. روی مقدار فیلد کلیک راست کرده و روی گزینه Insert Object کلیک می کنیم.
4. روی مقدار فیلد کلیک راست کرده و روی گزینه Manage Attachment کلیک می کنیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. کدام نوع داده برای ذخیره داده های مالی استفاده می شود؟

1. Number
2. Currency
3. AutoNumber
4. OLE Object
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. در خصوص جابجایی و تغییر اندازه فیلدها کدام گزینه تفاوت نمای Design View و Layout است؟

1. دستگیره کادر فیلدها درنمای Layout دیده نمی شود.
2. ترتیب فیلدها جابجا می شود اما امکان به هم ریختن کامل چیدمان فیلدها وجود ندارد.
3. در حالت پیش فرض با تغییر پهنای کادر یک فیلد بقیه فیلدها نیز تغییر پهنا می دهند.
4. همه گزینه ها صحیح هستند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. در نمای Pivotchart فیلد متصل شده به نمودار چگونه حذف می شود؟

1. در محیط داخلی نمودار کلیک کرده و کلید Delete را فشار می دهیم
2. روی عنوان فیلد کلیک راست کرده و گزینه Delete را انتخاب می کنیم
3. روی عنوان فیلد کلیک کرده و آن را به سمت خارج از نمودار درگ می کنیم
4. امکان حذف فیلد متصل شده به نمودار وجود ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. کدام گزینه برای ذخیره اعداد اعشاری استفاده می شود؟

1. Single
2. Integer
3. Long Integer
4. Byte
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. فیلد"کد دانش آموز" از جدول "دانش آموز" به فیلدی به همین نام از جدول "نمره" مرتبط است. کدام گزینه صحیح نیست؟

1. جدول نمره جدول فرعی یا فرزند است.
2. جدول دانش آموز جدول اصلی یا والد است.
3. فیلد"کد دانش آموز" از جدول"نمره" کلید اصلی است.
4. فیلد"کد دانش آموز" از جدول"نمره"کلید خارجی است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدام گزینه امکان پذیر است؟

1. می توان یک بانک اطلاعاتی جدید بر مبنای اطلاعات آماده بانک Northwind ایجاد کرد.
2. بانک جدیدی که بر مبنای Northwind می سازیم می تواند نام دلخواهی داشته باشد.
3. بانک جدیدی که بر مبنای Northwind می سازیم می تواند مسیر دلخواهی داشته باشد.
4. همه گزینه ها صحیح هستند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. در نمای طراحی پرس و جو کدام گزینه وظیفه سطرهای (Or) را بیان می کند؟

1. عبارت این سطر با عبارت سطر Criteria با عملگر Or ترکیب می شود.
2. نمایش یا عدم نمایش فیلدهای پرس و جو را تعیین می کند.
3. اسامی جداول شرکت کننده در پرس و جو را تعیین می کند.
4. نحوه مرتب سازی رکوردهای استخراج شده را تعیین می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. کدام نوع داده برای ذخیره تصاویر پرسنل یک شرکت مناسب است؟

1. Memo
2. Hyperlink
3. OLE Object
4. Attachment
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. کدام نما امکان ویرایش رکوردها را در اختیار کاربران قرار می دهد؟

1. Pivotchart view
2. pivotTable View
3. Design view
4. Datasheet view
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. موضوعی که در نمایDesign view در بخش Detail قرار گیرد چندبار تکرار خواهد شد؟

1. فقط یکبار در ابتدا یا انتهای گزارش
2. به تعداد رکوردهای گزارش
3. به تعداد صفحه های گزارش
4. به تعداد فیلدهای گزارش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. در نمای Print preview کدام گزینه از منوی دکمه Margins حاشیه های چهارجهت کاغذ را عریض می کند؟

1. Normal
2. Wide
3. Narrow
4. NormalوNarrow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. در ایجاد برچسب کدام گزینه توسط کاربر تعیین نمی شود؟

1. گروه بندی فیلدهای برچسب
2. اندازه برچسب
3. نام-ضخامت-رنگ و اندازه قلم
4. فیلدهای برچسب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. روی فیلد نام خانوادگی با مقدار "موسوی" قرار داریم.بعداز کلیک روی دکمه selection از گروهSort & Filter در زبانه Home کدام گزینه دیده نمی شود؟

1. Equal
2. "موسوی" Contains
3. "موسوی" Does not Equal
4. "موسوی" Equal
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. برای ایجاد برچسب گزینه Labels در کدام قسمت انتخاب می شود؟

1. درحین مراحل ایجاد گزارش به روش Report wizard
2. گروه Reports از زبانه Create
3. گروه Tables از زبانه Create
4. گروه Others از زبانه Create
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. کدام گزینه درباره نوع داده Lookup Wizard صحیح است؟

1. امکان انتخاب مقادیر فیلد از یک جدول مجزا وجود دارد.
2. امکان واردکردن مقادیر فیلد توسط کاربر وجود دارد.
3. کاربر طی چند پنجره ویزارد مقادیر این فیلد را تعیین می کند.
4. همه گزینه ها صحیح هستند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. برای ایجاد گزارش ساده با استفاده از ابزار Report جدول یا پرس و جو باید در کدام نما باز باشد؟

1. Datasheet View
2. Design View
3. Pivot Table View
4. Pivot Chart View
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. نوع داده AutoNumber کدام عدد را به عنوان مقدار می پذیرد؟

1. 647482
2. 14/92
3. 797×〖10〗^308
4. -〖3/4×10〗^38
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. کدام گزینه یکی از قوانین جامعیت ارجاعی نیست؟

1. امکان واردشدن مقداری متفاوت از کلید اصلی در کلید خارجی وجود ندارد.
2. امکان حذف رکوردی از جدول اصلی که در جدول فرعی ازآن استفاده شده است وجود ندارد.
3. امکان ویرایش فیلد مشترک در جدول اصلی که در جدول فرعی از آن استفاده شده است وجود ندارد.
4. امکان حذف رکوردهای جدول فرعی وجود ندارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. چگونه می توان عکس دانش آموز را در فیلدی از جدول نگهداری کرد؟

1. باید فیلدی از نوع OLE Object تعریف کنیم.
2. هنگام ورود داده تصویر باید در نمای Datasheet قرار گیریم.
3. روی فیلد کلیک راست کرده و گزینه Insert Object را انتخاب کرده و مسیر تصویر را وارد کنیم.
4. همه گزینه ها به ترتیب باید اجرا شوند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. اگر بانک اطلاعاتی با پسوند accdb ذخیره شود....

1. نسخه های قدیمی Access 2007 می توانند آن را باز کنند.
2. فقط Access 2007 می تواند آن را باز کند.
3. فقط Access 2007 و Access 2003 می توانند آن را باز کنند.
4. بجز نسخه 2000 بقیه نسخه ها می توانند آن را باز کنند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. یک یا چند فیلد که مقدار آنها در هر سطر از جدول غیرتکراری است چه نام دارد؟

1. Required
2. ID
3. Auto Number
4. Primary Key
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. دو فیلد Pcode و code از دو جدول باهم مرتبط هستند.فیلد Code کلید اصلی بوده و مقدارآن 1200 است.اگر قابلیت های حذف و بروزرسانی آبشاری فعال باشد بعد از تغییر مقدارفیلد Codeبه 1400 مقدارفیلد Pcode کدام گزینه است؟

1. 1200
2. 1400
3. خالی
4. به نظر کاربر بستگی دارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. معمولا نتایج محاسبات در کدام بخش از گزارش قرار می گیرد؟

1. سرگزارش
2. جزییات
3. پاصفحه
4. پاگزارش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. کادر محاوره Show Table در پنجره Relationship چگونه مشاهده می شود؟

1. کلیک روی دکمه Show Table از زبانه Design
2. به محض ورود به پنجره Relationship
3. با کلیک روی دکمه Object Dependencies از زبانه Database Tools
4. به محض ورود به پنجره Relationship یا با کلیک روی دکمه Show Table در زبانه Design
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. کدام گزینه برای تغییر رنگ زمینه سرصفحه/پاصفحه به کار می رود؟

1. Shading color
2. Back color
3. Fill color
4. Fill/back color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. کدام چیدمان در هر صفحه یک رکورد را نمایش می دهد و نام هر فیلد در بالای مقدار آن درج می شود؟

1. Justified
2. Datasheet
3. Tabular
4. Columnar
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. قالب بندی نمایش داده ها در نمای Datasheet توسط کدام مشخصه از فیلد تعیین می شود؟

1. Validation Text
2. Default Value
3. Format
4. Field Size
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. اگر جدولی به نام Table1 داشته باشیم و دکمه Report را کلیک کنیم نام گزارش ایجادشده چیست؟

1. Report1
2. Table1
3. Report of table
4. Rpt1
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. قصد داریم فیلد "Product code" از جدول محصولات را به فیلد "pcode" از جدول فاکتور متصل کنیم کدام گزینه صحیح است؟

1. امکان این اتصال به دلیل یکسان نبودن نام فیلدهای مشترک وجود ندارد.
2. امکان این اتصال به دلیل عدم ارتباط منطقی بین دو جدول وجود ندارد.
3. فیلد Product code باید از نوع Primary key تعریف شود.
4. فیلد pcode باید از نوع Primary key تعریف شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. هنگام ایجاد پرس و جو در نمای طراحی کادری موسوم به Show Table ظاهر می شود کدام گزینه مربوط به این کادر نیست؟

1. نمایش لیست کلیه جداول بانک اطلاعاتی
2. نمایش لیست کلیه پرس و جوهای بانک اطلاعاتی
3. نمایش لیست کلیه جداول و پرس و جوهای بانک اطلاعاتی درکنارهم
4. نمایش لیست فرم ها و گزارش های بانک اطلاعاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. در الگوی input mask کدام کاراکتر اجبار در واردشدن یک حرف الفبا را نشان می دهد؟

1. :9
2. #
3. L
4. ?
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. اگر بخواهیم در یک فیلد رشته ای حداکثر 5کاراکتر وارد کنیم که کاراکتر اول آن حرفی باشد کدام الگو را در مشخصه Input mask وارد کنیم؟

1. LLLL?
2. CCCCC
3. CCCC?
4. LCCCC
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. دکمه Field list به منظور انتخاب فیلدهای شرکت کننده در نمودار کادری به همین نام ظاهر می کند.این گزینه در کجا قرار دارد؟

1. گروه show/Hide از زبانه Design
2. گروه Typeاز زبانه Design
3. گروه show/Hideاز زبانه Datasheet
4. گروه Data از زبانه Design
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. در آخرین مرحله از سری کادرهای محاوره Report wizard .........

1. نام گزارش تعیین می شود
2. می توان تعیین کرد که گزارش در نمای Preview باز شود
3. می توان تعیین کرد که گزارش در نمای Design باز شود
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون بانک اطلاعاتی Access:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 207 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات