Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون بانک اطلاعاتی Access
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین بانک اطلاعاتی Access» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. نمای Layout view قادر به محاسبه کدام عملیات نیست؟

1. Min
2. Count Records
3. Count Values
4. Round
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. کدام عملکرد در نمای Layout view امکان پذیر نیست؟

1. قالب بندی متن
2. مرتب سازی رکوردها
3. انجام محاسبات
4. ویرایش محتوای رکوردها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. در نمای Pivotchart طبقه بندی مقادیر فیلدها در کدام قسمت قرار می گیرد؟

1. محور افقی
2. محور عمودی
3. محور افقی یا عمودی
4. ناحیه داخلی نمودار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. موضوعی که در نمایDesign view در بخش Detail قرار گیرد چندبار تکرار خواهد شد؟

1. فقط یکبار در ابتدا یا انتهای گزارش
2. به تعداد رکوردهای گزارش
3. به تعداد صفحه های گزارش
4. به تعداد فیلدهای گزارش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. با فرض اینکه دو جدول با نام های Table1 ,Table2 در طراحی پرس و جو شرکت کرده باشند و سطر Table از ستون اول عبارت Table2 را نشان دهد کدام گزینه صحیح است؟

1. سطر Field لیست فیلدهای جدول Table2 را نشان می دهد.
2. سطر Field لیست فیلدهای جدول Table1 را نشان می دهد.
3. سطر Criteria لیست فیلدهای جدول Table2 را نشان می ده.د
4. سطر Show غیرفعال خواهد بود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. فیلد"کد دانش آموز" از جدول "دانش آموز" به فیلدی به همین نام از جدول "نمره" مرتبط است. کدام گزینه صحیح نیست؟

1. جدول نمره جدول فرعی یا فرزند است.
2. جدول دانش آموز جدول اصلی یا والد است.
3. فیلد"کد دانش آموز" از جدول"نمره" کلید اصلی است.
4. فیلد"کد دانش آموز" از جدول"نمره"کلید خارجی است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. پسوند فایل های تولیدشده توسط Access 2007 کدام گزینه است؟

1. mdb
2. accdb
3. mdbx
4. accdbx
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. کدام نوع داده 8 بایت از حافظه را اشغال می کند؟

1. Date/Time
2. Currency
3. Number
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. در کدام روش ایجاد فرم طراحی ظاهر و چیدمان عناصر کاملا به طور خودکار انجام می گیرد؟

1. Form
2. Form Design
3. Form Wizard
4. Form. Form Design
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. کدام مشخصه فقط برای نوع داده Number قابل تعریف است؟

1. Format
2. Required
3. Input Mask
4. Decimal places
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. به یک فیلد یا مجموعه ای از فیلدها که باعث منحصر به فردشدن هریک از رکوردها می شوند چه می گویند؟

1. رابطه
2. کلید
3. نوع داده
4. اندازه فیلد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. بعد از درج عکس در فیلدی از نوع OLE Object برای مشاهده تصویر باید....

1. روی عبارت Package که در مقدار فیلد درج شده دابل کلیک کنیم.
2. اشاره گر ماوس را روی عبارت Package قرار دهیم.
3. روی مقدار فیلد کلیک راست کرده و روی گزینه Insert Object کلیک می کنیم.
4. روی مقدار فیلد کلیک راست کرده و روی گزینه Manage Attachment کلیک می کنیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. برای گروه بندی از کدام گزینه استفاده کنیم؟

1. Group on
2. Sort largest to smallest
3. Total
4. Sort smallest to largest
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. کدام گزینه برای برقراری ارتباط بین دو جدول "کتاب" و "امانت" صحیح است؟

1. دو جدول باید بسته باشند.
2. عمل درگ به منظور برقراری ارتباط باید از کلید اصلی آغاز شود.
3. هردو جدول باید در پنجره Relationship حضور داشته باشند.
4. همه گزینه ها صحیح هستند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. برای برقراری کدام ارتباط به یک جدول واسط نیاز داریم؟

1. یک به یک
2. یک به چند
3. چند به چند
4. همه موارد صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. کدام گزینه رکوردهای جدول را فیلتر می کند؟

1. دکمه selection از زبانه Home
2. دکمه Filter از زبانه Home
3. دکمه Find و Go To از زبانه Home
4. دکمه های selection و Filter از زبانه Home
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. در اعداد اعشاری از نوع Decimal پیش فرض تعداد ارقام صحیح و تعداد ارقام اعشاری چقدر است؟

1. ارقام صحیح18-ارقام اعشار10
2. ارقام صحیح18-ارقام اعشارصفر
3. ارقام صحیح12-ارقام اعشار8
4. ارقام صحیح18-ارقام اعشار8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. برای ذخیره اعداد اعشاری با دقت 28 رقم اعشار از کدام نوع داده Number استفاده می شود؟

1. Single
2. Double
3. Decimal
4. Long Integer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. کدام گزینه به یکی از واحدهای اندازه گیری برچسب اشاره دارد؟

1. Metric
2. C2180
3. Sheet Feed
4. 72mmx72mm
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. برای تعیین پهنای یک ستون در نمای برگه داده عملکرد کدام گزینه پیگیری شود؟

1. ستون را انتخاب می کنیم.
2. از منوی میانبر گزینه Column Width را انتخاب می کنیم.
3. عدد مربوط به پهنای ستون را در کادر Column Width درج می کنیم.
4. همه گزینه ها به ترتیب صحیح هستند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. کدام گزینه می تواند در سطر Criteria از فیلد "نام خانوادگی" قرار گیرد؟

1. "موسوی"=
2. "موسوی"
3. موسوی=
4. "موسوی"=یا"موسوی"
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. یکی از اجزای بانک اطلاعاتی که ورود داده های جداول مرتبط را برای کاربران ساده تر می کند چه نام دارد؟

1. Macros
2. Reports
3. Forms
4. Tables
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. در ایجاد برچسب کدام گزینه توسط کاربر تعیین نمی شود؟

1. گروه بندی فیلدهای برچسب
2. اندازه برچسب
3. نام-ضخامت-رنگ و اندازه قلم
4. فیلدهای برچسب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. محتوای کدام بخش از فرم با مرور رکوردها ثابت باقی می ماند و عموما دربرگیرنده عنوان فرم است؟

1. Form Header
2. Detail
3. Form Footer
4. Page Footer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. در نمای Pivotchart فیلد متصل شده به نمودار چگونه حذف می شود؟

1. در محیط داخلی نمودار کلیک کرده و کلید Delete را فشار می دهیم
2. روی عنوان فیلد کلیک راست کرده و گزینه Delete را انتخاب می کنیم
3. روی عنوان فیلد کلیک کرده و آن را به سمت خارج از نمودار درگ می کنیم
4. امکان حذف فیلد متصل شده به نمودار وجود ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. مجموعه ای از داده های مرتبط به هم که برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی یک سازمان طراحی شده اند چه نام دارد؟

1. Field
2. Entity
3. Database
4. Record
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. در نمای Design چگونه می توان یک فیلد را به عنوان کلید اصلی تعریف کرد؟

1. کلیک راست روی نام فیلد انتخاب گزینه Primary Key
2. کلیک روی گزینه Primary Key از زبانه Design
3. کلیک راست روی نام فیلد انتخاب گزینه Properties
4. انتخاب گزینه Primary Key از منوی میانبر فیلد یا از زبانه Design
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. در کدام یک از روش های ایجاد گزارش چیدمان Outline توسط کاربر قابل تعریف است؟

1. Report Design
2. Report wizard
3. Blank report
4. Report
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. برای ایجاد برچسب گزینه Labels در کدام قسمت انتخاب می شود؟

1. درحین مراحل ایجاد گزارش به روش Report wizard
2. گروه Reports از زبانه Create
3. گروه Tables از زبانه Create
4. گروه Others از زبانه Create
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. کدامیک از انواع داده های زیر محدودیتی از نظر طول فیلد ندارد؟

1. Memo
2. Text
3. Number
4. AutoNumber
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. کدام بخش از بانک اطلاعاتی Access صفحات ورود داده ها نامیده می شود؟

1. Reports
2. Queries
3. Forms
4. Tables
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. دکمه Field list به منظور انتخاب فیلدهای شرکت کننده در نمودار کادری به همین نام ظاهر می کند.این گزینه در کجا قرار دارد؟

1. گروه show/Hide از زبانه Design
2. گروه Typeاز زبانه Design
3. گروه show/Hideاز زبانه Datasheet
4. گروه Data از زبانه Design
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. چگونه قابلیت جامعیت ارجاعی فعال می شود؟

1. به محض ارتباط بین جداول این قابلیت به طور خودکار فعال شود.
2. بعد از برقراری ارتباط باید گزینه Enforce Referential Integrity فعال شود.
3. بعد از برقراری ارتباط باید گزینه Cascade Update Related Fields فعال شود.
4. بعد از برقراری ارتباط باید گزینه Cascade Delete Related Fields فعال شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. کدامیک از انواع پرس و جو برای انتخاب زیرمجموعه ای از رکوردها با شرایط خاص مورداستفاده قرار می گیرد؟

1. Select Query
2. Append Query
3. Delete Query
4. Update Query
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. اطلاعات کدام بخش در طول گزارش تکرار نمی شود؟

1. Report footer
2. Page footer
3. Detail
4. Page header
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. برای بستن جدول فعال عملکرد کدام گزینه پیگیری شود؟

1. کلیک راست روی زبانه جدول انتخاب گزینه Datasheet View
2. کلیک روی زبانه جدول کلیک روی دکمه close
3. دوبار کلیک روی نام جدول از Navigation pane
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. کدام گزینه مثالی از یک موجودیت است؟

1. کتابخانه
2. کتاب
3. نام کتاب
4. مجموعه اطلاعات مربوط به کتاب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. از کدام بخش بانک اطلاعاتی Access برای خودکارسازی عملیات موردنیاز استفاده می کنیم؟

1. Modules
2. Macros
3. Reports
4. Forms
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. برای ایجاد فرم ویزارد عملکرد کدام گزینه صحیح است؟

1. کلیک روی دکمه Form Wizard از زبانه Create
2. کلیک روی دکمه Form از زبانه Create
3. انتخاب گزینه Form Wizard از منوی دکمه More Forms از زبانه Create
4. انتخاب گزینه Multiple Items از زبانه Create
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. چگونه می توان عکس دانش آموز را در فیلدی از جدول نگهداری کرد؟

1. باید فیلدی از نوع OLE Object تعریف کنیم.
2. هنگام ورود داده تصویر باید در نمای Datasheet قرار گیریم.
3. روی فیلد کلیک راست کرده و گزینه Insert Object را انتخاب کرده و مسیر تصویر را وارد کنیم.
4. همه گزینه ها به ترتیب باید اجرا شوند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون بانک اطلاعاتی Access:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 207 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات