Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون رایانه کار حسابداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین رایانه کار حسابداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در تاریخ 11/1 فروشگاه (1) مقدار 900.000 ريال کالا به فروشگاه (2) با شرط (ن/30-10/2) می‌فروشد در 11/4 مبلغ 150.000 ريال از کالا به علت عیب و نقص برگشت داده می‌شود و در 11/11 مبلغ بدهی به فروشگاه (1) پرداخت می‌گردد در این تاریخ کدام مورد در دفتر روزنامه فروشگاه (2) ثبت می‌گردد؟

1. برگشت از خرید و تخفیفات 15.000 بستانکار
2. برگشت از فروش و تخفیفات 18.000 بدهکار
3. تخفیفات نقدی خرید 18.000 بستانکار
4. تخفیفات نقدی خرید 15.000 بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. با توجه به اطلاعات زیر هزینه استهلاک سال سوم دارایی چند ريال خواهد بود؟

1. بهای تمام شده دارایی ثبت 6.000.000 ريال
2. عمر مفید 5 سال
3. ارزش اسقاط 1.400.000 ريال
4. روش استهلاک خط مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. برای خروج از یک زیر منو و ورود به منوی بالاتر از کدام کلید و صفحه کلید می‌توان استفاده نمود؟

1. Esc
2. Insert
3. Delete
4. Shift
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. در تاریخ 1/9/88 بابت یک سال اجاره ساختمان به مبلغ 3.240.000 ريال پرداخت شده است ثبت اصلاحی آن در 29/12/88 کدام است؟

1. پیش پرداخت اجاره 270.000 ريال/هزینه اجاره 270.000 ريال
2. پیش پرداخت اجاره 1.080.000 ريال/هزینه اجاره 1.080.000 ريال
3. هزینه اجاره 270.000 ريال/پیش پرداخت اجاره 270.000 ريال
4. هزینه اجاره 1.080.000 ريال/پیش پرداخت اجاره 1.080.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. محاسبه هزینه استهلاک جهت رعایت اصل...

1. بهای تمام شده می‌باشد.
2. تحقق درآمد می‌باشد.
3. تطابق هزینه‌ها و درآمدها می‌باشد.
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. کد کاربری پیش فرض برای ورود به سیستم کدام است؟

1. صفر
2. یک
3. دو
4. سه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. ارزش دفتری ثابت عبارت است از ...

1. قیمت تمام شده
2. قیمت تمام شده به علاوه استهلاک انباشته
3. قیمت تمام شده منهای استهلاک انباشته
4. قیمت فروش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. در برنامه حسابداری نوین برای ثبت سند اصلاحی از کلید ............ استفاده می‌شود.

1. ENTER
2. F6
3. TAB
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. بهای تمام شده دارایی ثابت منهای استهلاک انباشته آن...

1. ارزش دفتری
2. ارزش اسقاط
3. ارزش نزولی
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. کدام گزینه زیر صحیح نمی‌باشد؟

1. حساب خرید ماهیت بدهکار دارد و با ثبت بدهکار افزایش می‌یابد.
2. حساب برگشت از فروش ماهیت بدهکار دارد و با ثبت بدهکار افزایش می‌یابد.
3. حساب تخفیفات نقدی خرید ماهیت بستانکار دارد و با ثبت بستانکار افزایش می‌یابد.
4. حساب فروش ماهیت بدهکار دارد و با ثبت بستانکار افزایش می‌یابد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. پس از ایجاد دفتر مالی در ثبت شرکت ایجاد کدام مرحله لازم است؟

1. سال مالی
2. نام شرکت
3. دفتر مالی
4. کد کاربر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. در هنگام نصب برنامه رافع با استفاده از کدام گزینه می‌توان مسیر نصب را تغییر داد؟

1. brows
2. next
3. ok
4. finish
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. با ارسال صورتحسابی به مبلغ 18.000 ريال بابت خدمات انجام شده برای مشتریان کدامیک از عناوین زیر بستانکار می‌گردد؟

1. بدهکاران
2. اسناد دریافتنی
3. درآمد
4. اسناد پرداختنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. در محیط رافع چند آیکون وجود دارد؟

1. 10
2. 12
3. 13
4. 14
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. موسسات حسابرسی، مطب پزشکان، دفاتر وکالت و آموزشگاه‌ها جزء کدام طبقه از موسسات می‌باشند؟

1. بازرگانی
2. تولیدی
3. خدماتی
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. شرکت گاز جزء کدامیک از واحدهای زیر می‌باشد؟

1. تولیدی
2. خدماتی
3. بازرگانی
4. انفرادی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. سفته‌ای که در تاریخ 15 اسفند ماه سال 1389 صادر و مدت آن 2 ماه از تاریخ صدور باشد، سررسید آن کدام است؟

1. 15 خرداد 1389
2. 13 اردیبهشت 1389
3. 14 اردیبهشت 1389
4. 15 اردیبهشت 1389
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. برای ثبت شرکت ابتدا کدام قسمت را ایجاد می‌کنیم؟

1. دفتر مالی
2. سال مالی
3. نام شرکت
4. کد شرکت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. برگه‌ای که توسط بانک به صاحب حساب ارسال شده و افزایش موجودی حساب بانک را نشان می‌دهد؟

1. اعلامیه بدهکار بانکی
2. اعلامیه بستانکار بانکی
3. صورتحساب بانکی
4. صورت مغایرات بانکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. کدام گزینه در رافع از امکانات با سیستم خرید و فروش نیست؟

1. تعیین مشخصات مشتریان طبق طبقه‌بندی مشخص
2. لیست اموال تعمیر شده
3. تنظیم پورسانت ویزیتور به ازای هر کالا
4. اعمال تخفیف درصدی، کسورات، اضافات بر روی فاکتور خرید و فروش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. کدام گزینه مسیر رافع را بیان می‌کند؟

1. Program files
2. Program files/meftah
3. Program files/meftah/rayaneh/rafeh
4. Programs/meftah
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. با توجه به اطلاعات زیر هزینه استهلاک سال دوم دارایی ثابت چند ريال خواهد بود؟ بهای تمام شده دارایی ثابت: 9.000.000 ريال/عمر مفید: 6 سال/ارزش اسقاط 3.000.000 ريال/روش استهلاک خط مستقیم

1. 6.000.000 ريال
2. 3.000.000 ريال
3. 1.400.000 ريال
4. 1.000.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. در دو ستون سود و زیان کاربرگ، کدام حساب منعکس نمی‌شود؟

1. هزینه حقوق
2. برگشت از فروش
3. برداشت
4. خرید کالا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. کدام گزینه از عوامل مغایرت بین صورتحساب بانک با مانده حساب بانک در دفاتر نمی‌باشد؟

1. چک‌های لاوصول
2. سپرده‌های بین راه
3. برداشت‌های بانک از حساب موسسه
4. هزینه‌های معوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. کدامیک از موارد زیر از شرایط قانونی بودن دفتر روزنامه نمی‌باشد؟

1. شماره شدن دفتر روزنامه
2. پلمپ کردن اوراق دفتر
3. مشخص کردن روز و تاریخ تقویمی سال بر روی اوراق دفتر روزنامه توسط وزارت و دارایی.
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. اگر مانده حساب صندوق 75.000 ريال کمتر از موجودی واقعی صندوق باشد، جهت اصلاح حساب صندوق کدام گزینه بستانکار می‌شود؟

1. صندوق
2. کسر و اضافه صندوق
3. سایر درآمدها
4. هزینه متفرقه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. چنانچه مقداری از ملزومات که به طور نسیه خریداری شده است به علت عیب و نقص برگشت داده شود کدام حساب بدهکار می‌شود؟

1. برگشت از خرید
2. حساب‌های دریافتنی
3. حساب‌های پرداختنی
4. ملزومات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. برای دیدن آنچه که انجام داده‌ایم باید از کدام منو استفاده کنیم؟

1. دفاتر
2. اسناد موقت
3. گزارشات
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. موجودی نقد شمارش شده صندوق 680.000 ريال و مانده حساب موجودی نقد در دفاتر 730.000 ريال می‌باشد. کدام گزینه ثبت اصلاح حساب موجودی نقد خواهد بود؟

1. حساب کسری و اضافات صندوق 50000 ريال بدهکار/ حساب صندوق 50000 ريال بستانکار
2. حساب صندوق 50000 ريال بدهکار /حساب کسری و اضافات صندوق 50000 ريال بدهکار
3. حساب هزینه مالی 50000 ريال بدهکار/حساب صندوق 50000 ريال بدهکار
4. حساب صندوق 50000 ريال بدهکار/حساب سایر درآمدها 50000 ريال بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. کد کاربر در رافع 6 کدامیک از عبارات زیر است؟

1. عدد 2
2. عدد 1
3. عدد 3
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. سرسید سفته 45 روزه که تاریخ صدور آن 90/6/29 باشد، چه تاریخی است؟

1. 90/8/14
2. 90/8/13
3. 90/8/12
4. 90/8/15
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. کدامیک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند آدرس یک سلول باشد؟

1. A 1000
2. AB 1000
3. AB
4. B 1000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. کدام گزینه از اسناد تجاری مدت‌دار نمی‌باشد؟

1. چک
2. سفته
3. برات
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. کدام گزینه زیر از عوامل تعیین کننده استهلاک می‌باشد؟

1. عمر مفید دارایی
2. قیمت تمام شده دارایی
3. ارزش اسقاط دارایی
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. سندی که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل و یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید...

1. برات می‌گویند
2. چک گویند
3. سفته گویند
4. اسناد گویند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. کدام گزینه از رشته‌های تخصصی حسابداری نمی‌باشد؟

1. حسابداری گزارش‌های مالی
2. حسابداری مالیاتی
3. حسابداری دولتی
4. حسابرسی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. موجودی گیری در رافع بر اساس کدام گزینه می‌باشد؟

1. میانگین ساده
2. میانگین موزون
3. Fifo
4. Lifo
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. برای ............... یک برگه از دستور ............... منوی EDIT استفاده می‌کنیم.

1. حذف-Delete
2. حذف-Delete Sheet
3. کپی-Move Or Copy Sheet
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. در چرخه حسابداری، پس از بستن حساب‌های موقت کدام مرحله انجام می‌شود؟

1. تراز آزمایشی اختتامی
2. بستن حساب‌های دائمی
3. اصلاح حساب‌ها
4. تراز آزمایشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. در مبحث صورت مغایرت بانکی به شکل T، وجوه بین راهی ....

1. به مانده حساب بانکی طبق دفتر موسسه اضافه می‌شود.
2. از مانده حساب بانک طبق دفتر موسسه کسر می‌گردد.
3. به مانده حساب بانک طبق صورتحساب ارسالی اضافه می‌گردد.
4. از مانده حساب بانک طبق صورتحساب ارسالی کسر می‌گردد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون رایانه کار حسابداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 498 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری