Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برای انتخاب کلمه از محل مکان نما به سمت راست از کدام کلیدها استفاده می کنیم؟

1. Shift+Left Arrow
2. Ctrl+Shift+Right Arrow
3. Shift+End
4. Shift+Home
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. کدام نوع از داده زیر شامل یک URL می تواند باشد؟

1. Currency
2. Ole object
3. Memo
4. Hyperlink
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

1. برای انتخاب محدوده A2:F8، کافی است در کادر نام عبارت را تایپ نموده و ENTER نماییم
2. برای از حالت انتخاب خارج کردن محدوده، انتخاب شده، کافی است که در ناحیه دیگری کلیک نماییم
3. برای از حالت انتخاب خارج کردن محدوده، انتخاب شده، کافی است Enter نماییم
4. برای از حالت انتخاب خارج کردن محدوده، انتخاب شده، کافی است یکی ازکلید های مکانی را فشار دهیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. برای انتخاب بخشی از متن:

1. در حالی که کلید Ctrl را پایین نگه داشته ایم با کلید های مکانی روی متن حرکت می کنیم
2. در حالی که کلید Shift را پایین نگه داشته ایم با کلید های مکانی بر روی متن حرکت می کنیم
3. در حالی که کلید Alt را پایین نگه داشته ایم با کلید های مکانی بر روی متن حرکت می کنیم
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. در سطر وضعیت می توان اطلاعاتی در مورد ......... مشاهده نمود.

1. بخش، سطر، ستون، محل مکان نما
2. نام فایل جاری
3. دکمه های نماهای مختلف
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. برای استفاده از Style ایجاد شده در فایل دیگر روی آن کدام گزینه را باید انتخاب نمود؟

1. Modify
2. Merge
3. Delete
4. Add
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. اگر گزینه Ruler در منوی View فعال باشد در کدام حالت نمایش فایل، خط کش در هر دو طرف(لبه بالا و لبه کناری) دیده می شود؟

1. Print Layout
2. Web Layout
3. Normal
4. Outline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. ....... میتوان لیست شکل ها و موضوع ها را به صورت مرتب شده و صفحه به صفحه به صورت سلسه مراتبی مشاهده نمود؟

1. Prawing Page
2. Pan & Zoom
3. Status Bar
4. Drawing Explorer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. به وسیله کدام گزینه با دادن تعداد سطر ها و ستونهای جدول به صورت اتوماتیک رسم می شود؟

1. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخاب Insert Table از منوی آن
2. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخاب Draw Table از منوی آن
3. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخابtable Auto Format از منوی آن
4. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخاب Hide Grid از منوی آن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. برای تایپ کاراکتر ویژه چگونه باید عمل نمود؟

1. از سر برگ Home و از گروه Font با کلیک بر روی دکمه باز کننده کادر محاوره ای Font، کارکتر ویژه مورد نظر را از کادر محاوره ای Font انتخاب می کنیم
2. از سر برگ Insert و از گروه Symbol بر روی Symbol کلیک کرده و از منوی آن More Option را کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده تب Special Character را فعال میکنیم سپس کارکتر مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی Insert کلیک می کنیم
3. از پنجره Font تب Special Characterرا کلیک می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. برای ایجاد یادداشت متنی برای یک خانه (Cell) چگونه باید عمل نمود؟

1. از سر برگ Insert گزینه Columns را کلیک می کنیم
2. از سر برگ Insert گزینه Columns را کلیک می کنیم
3. از سربرگ Review گزینه New Comment را کلیک می کنیم
4. از سربرگ Insert گزینه Function را کلیک می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. برای خاتمه دادن (قطع کردن) به نمایش اسلاید ها از کدام دکمه استفاده می شود؟

1. E
2. End
3. Home
4. Esc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. برای اینکه به صورت اتو ماتیک اعداد 5 ،6،7،8 و ...... تا 100 را د رستون C وارد کنیم پس از انتخاب ستون از سر برگ Home و از گروه Editing بر روی دکمه Fill کلیک کرده و ..... را کلیک می کنیم

1. Up
2. Right
3. Series
4. Down
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. برای رفتن به انتهای سند یا فایل در Word چگونه عمل می کنیم؟

1. Ctrl+Home
2. Ctrl+End
3. Page Down
4. Ctrl+Up Arrow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. کدام عبارت صحیص است؟

1. هر فیلد از چند رکورد تشکیل می شود
2. یک جدول از رکوردها تشکیل می شود
3. تعدادی فیلد تشکیل یک رکورد می دهد
4. پایگاه داده از چند تشکیل میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. برای ضبط یک ماکرو از چه گزینه ای استفاده میکنیم؟

1. سربرگ insert دکمه macro
2. سربرگ view گزینه view macros
3. سربرگ view دکمه macros گزینه record macro
4. سربرگ insert گروه macro گزینه record macro
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. کدام روش نمایش سازمان دهی سندهای بزرگ را آسان می کند؟

1. Web Layout
2. Outline
3. Normal
4. Print Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. در رسم یک نمودار به جهت نمایش اختلاف بین مقادیر، از کدام نوع نمودار بهتر است استفاده شود؟

1. نمودار خطی
2. نمودار پراکندگی
3. نمودار راداری
4. نمودار ستونی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. برای انتقال متن انتخاب شده در محل مورد نظر از چه اعمالی استفاده می کنیم؟

1. ابتدا Copy و سپس Paste
2. ابتدا Paste و سپس Copy
3. ابتدا Cut وسپس Paste
4. ابتدا Paste و سپس Cut
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. برای انتخاب یک دکمه یک خانه از جدول:

1. در نزدیکی ضلع چپ آن و در بیرون جدول کلیک میکنیم
2. در نزدیکی یکی از اضلاع آن و در طرف داخل کلیک میکنیم
3. در نزدیکی یکی از اضلاع آن و در طرف خارج خانه کلیک میکنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. برای اضافه کردن خط کش به صفحه از گزینه ای استفاده میکینم؟

1. سربرگ insert گزینه ruler
2. سربرگ view گزینه ruler
3. سربرگ review گزینه ruler
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. برای انتخاب یک خانه

1. در نزدیکی ضلع چپ آن و در بیرون جدول کلیک می کنیم
2. در نزدیکی یکی از اضلاع آن و در طرف داخل کلیک می کنیم
3. در نزدیکی یکی از اضلاع آن و در طرف خارج خانه کلیک می کنیم
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. برای قرار دادن یک گرافیک از فایل های دیگر در محیط Word چگونه عمل می کنیم؟

1. از سر برگ Insert و از گروه Illustrations بر روی دکمه Picture کلیک کرده و سپس فلیل را از مسیر مورد نظر انتخاب می کنیم
2. از سر برگ Insert و از گروه Illustrations بر روی دکمه Smart Art کلیک کرده و سپس فلیل را از مسیر مورد نظر انتخاب می کنیم
3. از سر برگ Insert و از گروه Illustrations بر روی دکمه Shapes کلیک کرده و سپس فلیل را از مسیر مورد نظر انتخاب می کنیم
4. از سر برگ Insert و از گروه Illustrations بر روی دکمه Chart کلیک کرده و سپس فلیل را از مسیر مورد نظر انتخاب می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. برای نوشتن سر صفحه و پا صفحه از چه گزینه ای استفاده میشود؟

1. Page setup
2. Margins
3. Header and footer
4. Page break
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. برای ایجاد یک پا صفحه در صفحات Word از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Insert Footnote از سر برگ Reference
2. Insert Footnote از سر برگ View
3. Insert Footnote از سر برگ Home
4. Insert Footnote از سر برگ Insert
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. در کادر محاوره ای Protect Sheet برای حفاظت موضوع هایی از قبیل شکل و گرافیک کدام مورد را باید انتخاب نمود؟

1. Contents
2. Objects
3. Scenario
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. تگه های استاندارد که با انها html را شروع میکنید تگه های و هستند.

1.
2.

3.

4.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. ...... یک سوئیچ یا پرشی از یک صفحه به صفحه دیگر یا از یک محل از صفحه وب به محل دیگری از همان صفحه می باشد.

1. Hyperlink
2. Index
3. Bookmark
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. برای چاپ روی پاکت نامه از سر برگ Mailing و از گروه Create کدام دکمه را باید کلیک کرد؟

1. Labels
2. Select Recipients
3. Envelopes
4. Letters
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. برای غلط گیری خودکار در متن از کدام کلید استفاده می شود؟

1. F7
2. F9
3. F8
4. F6
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. برای اینکه در صفحه آخر یک متن، به طور مثال مراجع متن را تایپ کنیم از کدام دکمه از سر برگ References و از گروه Footnotes استفاده می کنیم.

1. Insert Footnotes
2. Insert Endnote
3. Footer
4. Header
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. برای پیوند دادن و به هم چسبیدن خانه های جدول چه روشی وجود؟

1. Merge Cells
2. Delete Cells
3. Insert Cells
4. Split Cells
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. در پنجره Font و تب Character Spacing برای اینکه فاصله اندیس بالا را زیادتر کنیم از کدام کادر و کدام مورد اقدام می کنیم.

1. از کادر Spacing و گزینه Expand
2. گزینه Condensed از کادر Spacing
3. از کادر Position و گزینه Raised
4. از کادر Position و گزینه Lowered
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. هر صفحه در وب سایت ....... منحصر بفرد دارد.

1. Footer
2. Header
3. Title
4. Margin
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. به هر سطر از جدول ...... گفته می شود؟

1. Tabel
2. Field
3. Record
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. اگر طول یک عبارت رشته ای بیشتر از عرض سل باشد کدام مورد اتفاق می افتد؟

1. قسمت اضافی حذف می گردد
2. اگر سل مجاور آن خالی باشد محتوای سل به طور کامل و بر روی سل مجاور دیده می شود
3. اگر سل مجاور آن خالی نباشد قسمت اضافی حذف می گردد
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. برای درج جدول در One Note چگونه عمل می کنیم؟

1. Insert/Insert Table
2. Table/Insert Table
3. Insert/Insert Tab
4. Edit/Insert Table
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. کدامیک از گزینه های زیر محل نگهداری دادها در یک پایگاه داده ای است؟

1. Macros
2. Tables
3. Forms
4. Reports
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. برای اینکه پس از رسم نمودار مقادیر بالای میله ها ی ستونی دیده شود باید از کدام سربرگ این کار را انجام داد؟

1. Titles
2. Legend
3. Data Labels
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. برای انتخاب شی رسم شده

1. بر روی آن کلیک دوبل می کنیم
2. بر روی آن کلیک می کنیم
3. از کلید Tab استفاده می کنیم
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات