Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون کاربر نرم افزار اداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام یک از حاشیه های زیر نسبت به لبه کاغذ سنجیده می شود و می توان حاشیه درونی(Inside) و بیرونی(Outside) را کنترل نمود؟

1. Gutter
2. Mirror Margins
3. 1و2
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. وقتی که نرم افزار Excel را اجرا کرده و وارد آن می شویم به صورت پیش فرض نام Workbook ....... گذاشته می شود

1. Book1
2. Workbook1
3. Document
4. Untitled
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. برای انتخاب کل جدول

1. بیرون یکی از خانه های جدول سه بار کلیک می کنیم
2. از Alt +6 استفاده می کنیم
3. در بیرون یکی از خانه ها به همراه Alt دوبار کلیک می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. فایل open office writer با چه پسوندی ذخیره می شود؟

1. doc
2. odt
3. docx
4. odf
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. در کدام روش نمایش سند جاری را به شکل نشان می دهد که چاپ خواهد شد؟

1. Print Layout
2. Normal
3. Outline
4. Web Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. در نرم افزار Word برای تغییر زبان از حالت فارسی به انگلیسی جهت تایپ از ........ استفاده می شود؟

1. Alt +Shift
2. Ctrl +Shift
3. Ctrl +Alt
4. Ctrl +L
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. برای استفاده از Style های موجود در Word برای اعمال بر روی متن جاری چگونه باید عمل نمود؟

1. انتخاب Style مورد نظر از سر برگ Home و از گروه Style
2. انتخاب Auto Format از کادر محاوره ای Format
3. انتخاب Style Gallery از سر برگ Insert
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. کدام یک از نماها در share point وجود ندارد؟

1. Hyperlinks
2. Image
3. Navigation
4. Remote web site
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. انتخاب کدام گزینه در تب Line And Page Breaks از کادر محاوره های Paragraph باعث میشود تا در صورت شکسته شدن یک کلمه در انتهای یک سطر خط تیره گذاشته نشود؟

1. Suppress Line Number
2. Do Not Hyphenate
3. Keep With Next
4. Keep Lines Together
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. علت به کارگیری Style و Template کدام مورد است؟

1. بالا بردن سرعت انجام کارها
2. جلوگیری از انجام کارهای تکراری
3. بالا بردن سرعت سیستم کامپیوتر
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. نرم افزار اکسل در کدام مورد کاربرد دارد؟

1. در امور مهندسی
2. کارهای مربوط به امور مالی
3. برای بودجه بندی
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. به وسیله کدام گزینه با دادن تعداد سطر ها و ستونهای جدول به صورت اتوماتیک رسم می شود؟

1. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخاب Insert Table از منوی آن
2. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخاب Draw Table از منوی آن
3. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخابtable Auto Format از منوی آن
4. استفاده از سر برگ Insert و کلیک بر روی Tableو انتخاب Hide Grid از منوی آن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

1. از سربرگ Page Layout و از منوی دکمه Orientation گزینه Portrait را انتخاب می کنیم
2. از سربرگinsertو از منوی دکمه Orientation گزینه ای Landscape را انتخاب میکنیم
3. از سربرگ insert و از منوی دکمه margins گزینه ای Portrait را انتخاب میکنیم
4. از سربرگ Page Layoutو از منوی دکمه Orientation گزینه ای Landscape را انتخاب میکنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. در پنجره Spelling And Grammer برای اینکه از غلط املایی گرفته شده یک لغت صرف نظر شود کدام دکمه فرمان را باید فشار داد؟

1. Change
2. Ignore
3. Chang All
4. Autocorrect
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. نحوه کپی خانه به محل دیگر چگونه است؟

1. خانه مورد نظر را انتخاب و از گروه Clipboard گزینه copy را کلیک می کنیم سپس در مقصد قرار گرفته و گزینه Paste را از گروه Clipboard کلیک می نماییم
2. خانه مورد نظر را انتخاب و آن را به محل مورد نظر درگ می کنیم
3. خانه مورد نظر را انتخاب و به همراه کلید Ctrl آن را به مفصد درگ می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. در متن شماره گذاری شده برای اینکه در هنگام چاپ شماره خط برای پاراگرافی چاپ نشود کدام گزینه را از کادر محاوره ای Paragraph و تب Line And Page Breaks باید انتخاب نمود؟

1. Do Not Hyphenate
2. Suppress Line Numbers
3. Keep With Next
4. Keep Lines Together
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. برای اینکه یک سطر بین سطر های پنجم و ششم درج نماییم چگونه باید عمل کرد؟

1. سطر 5 را انتخاب می کنیم و سپس از زیر منوی دکمه Insert گزینه Insert Sheet Rows را کلیک می کنیم
2. سطر 6 را انتخاب می کنیم و از زیر منوی دکمه Insert گزینه Insert Sheet Rows را کلیک می کنیم
3. یکی از خانه های سطر 5 را انتخاب می کنیم و از زیر منوی دکمه Insert گزینه Insert Sheet Rows را کلیک می کنیم
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. پایان پاراگراف با فشردن کدام کلید تعیین می شود؟

1. Spacebar
2. Enter
3. Tab
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. برای تنظیم مرز برای دور پاراگراف چگونه باید عمل کرد؟

1. از سربرگ Home بر روی Page Borders کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده سر برگ Borders را فعال می کنیم
2. از سربرگ Page Layout بر روی Page Borders کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده سر برگ Borders را فعال می کنیم
3. از سر برگ Insert بر روی Page Borders کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده سر برگ Borders را فعال می کنیم
4. از سر برگ View بر روی Page Borders کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده سر برگ Borders را فعال می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. برای از بین بردن اثر دستور Undo از چه دستوری استفاده می شود؟

1. Ctrl+Z
2. Ctrl+Y
3. Ctrl+U
4. Ctrl+D
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. برای قالب بندی پاراگراف چگونه باید عمل نمود؟

1. از سر برگ Home و از گروه Paragraph بر روی دکمه باز کننده کادر محاوره های Paragraph کلیک می کنیم
2. از سر برگ Insert و از گروه Paragraph بر روی دکمه باز کننده کادر محاوره های Paragraph کلیک می کنیم
3. از منوی میان بر که توسط کلیک سمت راست ظاهر می شود گزینه Paragraph را کلیک می کنیم
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. برای خاتمه دادن (قطع کردن) به نمایش اسلاید ها از کدام دکمه استفاده می شود؟

1. E
2. End
3. Home
4. Esc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. برای برگردان اثر اخرین عمل انجام شده:

1. از نوار ابزار دسترسی سریع گزینه Undo را کلیک میکنیم
2. کلیدهای Ctrl+Z را فشار میدهیم
3. کلیدهای Ctrl+Y را فشار میدهیم
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. برای درج کارکترهای ویژه از چه گزینه ای استفاده؟

1. Cut
2. Autocorrect
3. Symbol
4. File
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. کلید میان بر حالت پیش نمایش کدام است؟

1. Ctrl +Alt +I
2. Ctrl +P
3. Alt +P
4. Ctrl +Alt +P
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. ....... معمولا برای ارائه مراجع به کار می رود.

1. Break
2. Header
3. Endnote
4. Line Number
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. در کادر محاوره ای Format Cells اگر سر برگ Number فعال باشد انتخاب Currency از جعبه Category به چه منظوری است؟

1. برای داده های پولی
2. برای داده های حسابداری
3. برای اعداد تاریخ
4. برای وارد کردن زمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. برای پر کردن اتوماتیک محتوای خانه های یک ستون مثلا با عدد 5 پس از انتخاب خانه های مورد نظر چگونه عمل می کنیم؟

1. از سربرگ Home و از گروه Editing بر روی دکمه Fill کلیک کرده و Down را کلیک می کنیم
2. از سربرگ Home و از گروه Editing بر روی دکمه Fill کلیک کرده و Right را کلیک می کنیم
3. از سربرگ Home و از گروه Editing بر روی دکمه Fill کلیک کرده و left را کلیک می کنیم
4. از سربرگ Home و از گروه Editing بر روی دکمه Fillکلیک کرده و Justify را کلیک می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. برای ایجاد دیاگرام از کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟

1. ClipArt
2. WordArt
3. SmartArt
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. برای کاهش اندازه فونت از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود؟

1. Ctrl+Shift+>
2. Ctrl+Shift+F
3. Ctrl+Shift+]
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. اگر Tab از نوع Center باشد در هنگام تایپ:

1. متن از راست به چپ تایپ می شود
2. متن از چپ به راست تایپ می شود
3. عبارت تایپ شده از دو طرف افزایش می یابد
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. برای اینکه یک خانه را به چهار سطر و چهار ستون تقسیم کنیم

1. از منوی میان بر بر روی Split Cells
2. از سر برگ Layout که در هنگام کار با جدول ظاهر می شود بر روی دکمه Splite Cells کلیک می کنیم
3. 1و2
4. از منوی میان بر روی Merg Cells کلیک می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. پسوند فایل ترسیم شده در Visio کدام است؟

1. Vst
2. Vss
3. Vsd
4. Vsw
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. کدام مورد از موارد زیر در مورد Effectهای واقع در پنجره فونت صحیح نیست؟

1. Hidden انتخاب شده را پنهان می کند
2. All Caps همه حروف را به حروف بزرگ تبدیل می کند
3. Outline باعث تو خالی نوشته شدن متن می شود
4. Shadow باعث می شود متن به صورت کنده کاری نوشته شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. حاشیه صفحات در کدام نما، قابل نمایش می باشد؟

1. Print Layout
2. Web Layout
3. Draft
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. برای پایان دادن به کار نوشتن Header و Footer چه عملی باید انجام داد؟

1. در فضای بیرون از کادر Header یا Fooder کلیک می کنیم
2. از سربرگ Design بر روی دکمه Close Header And Fooder را کلیک می کنیم
3. کلیک دوبل در خارج از کادر Header یا Fooder
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. انتخاب در کادر محاوره ای Delete Cells باعث جایگزینی از سمت پایین خانه انتخاب شده می شود؟

1. Shift Cells Up
2. Shift Cells Right
3. Delete Entire Row
4. Delete Entire Column
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. کدامیک از گزینه های زیر محل نگهداری دادها در یک پایگاه داده ای است؟

1. Macros
2. Tables
3. Forms
4. Reports
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. در کدام روش نمایش در کنار پاراگراف ها مربع های کوچک دیده می شود که با کلیک بر روی آن ها می توان پاراگراف را انتخاب نموده و با درگ آن را جا به جا کرد؟

1. Print Layout
2. Web Layout
3. Normal
4. Outline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. در پنجره Spelling And Grammer کلمه ای که در دیکشنری نیست در کدام کادر ظاهر می شود؟

1. Suggestion
2. Not In Dictionary
3. در قسمت Status
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات